امروز:
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید :
2120
تاريخ نگاري شيعيان[1]
تاريخ نگاري شيعيان، تاريخ نويسي و به طور كلي، تأليف كتاب در اسلام به وسيلة شيعيان آغاز گرديد. صحابه و تابعين از صدر اسلام، اخبار مربوط به سنت، سيره، اقوال، افعال و معجزات رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ و شرح احوال نياكان و قبيلة او و اخبار كعبه و مكه و احوال اولاد و اهل بيت و اصحاب و كاتبان وحي و مشاوران و سرداران و خادمان آن حضرت را براي هم روايت مي كردند و اين كار را از مقولة عبادت و حفظ شعائر دين مي شمردند. اخبار انبياء و امم پيشين نيز كه مفسر قـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ قرآن و اطلاع بر آن ها براي هر مسلمان لازم بود ضبط و روايت مي شد.
در اواخر قرن اول هجري و اوائل قرن دوم، بعض تابعين و تبع تابعين به جمع آوري احاديث سيره و مغازي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ همت گماشتند؛ مانند عروة بن زبير (مح 92 ق) خواهر زاده عايشه و ابان بن عثمان بن عفان (م105ق) و وهب بن منبه يمني (م110ق) ـ كه جزئي از مغازي او در هايدلبرگ آلمان محفوظ است ـ و عاصم بن عمر بن قتادة (م120ق) و محمد بن مسلم بن شهاب زهري (م124ق) و عبدالله بن ابي بكر بن حزم (135ق) و موسي بن عقبه (م124ق)... ليكن نخستين دانشمند مسلمان كه تاريخ اسلام را به تفصيل جمع آوري كرد و نخستين كتاب معتبر را به نام السيرة النبويه در احوال پيغمبر و نياكان او و اخبار بعثت و غزوات تأليف كرد، مردي شيعي مذهب و ايراني تبار به نام محمد بن اسحاق بن يسار مطلبي (م151ق) بود و هر كس كه بعد از او در سيره و مغازي، كتابي تأليف كرده مديون اوست. اصل اين كتاب به طور كامل در دست نيست، ليكن تحريري كه به وسيله عبدالملك بن هشام (م213ق) از آن ترتيب يافته در دست است. و به چند زبان ديگر ترجمه شده و به چاپ رسيده است. عنوان اين تحرير نيز السيره النبويه يا سيره ابن هشام است.
اقدام شيعيان براي تدوين تاريخ اسلام و جمع آوري احاديث رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ يك واجب شرعي به شمار مي رفت. بعد از هجرت امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ از مدينه به كوفه كه تشيع هويت سياسي پيدا كرد اقدامات بنيادي براي تجديد حيات اسلام و نماياندن چهرة واقعي شريعت محمدي و نجات آن از دست اشرار و سود جويان به عمل آمد.
عامل مؤثر تصحيح تاريخ اسلام خطبه هاي امير المؤمنين بود كه در زمان خود او جمع آوري شد. به علاوه كتاب الديات، در قانون جزاي اسلام، و مصحف فاطمه كه به وسيلة علي ـ عليه السلام ـ براي همسرش فاطمة صديقه ـ عليهما السلام ـ نوشته شد بهترين كتاب هايي است كه در اسلام تأليف شده است. به پيروي از آن حضرت بود كه سلمان فارسي و ابوذر غفاري اخبار سيرة رسول الله و تاريخ زندگي او را جمع آوري كردند. همچنين به اشارت و موافقت علي ـ عليه السلام ـ بود كه ياران او به تأليف كتاب در تاريخ اسلام آغاز نمودند.
عبيدالله بن ابي رافع، منشي امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در وصاياي علي و كتابي در ذكر اسامي صحابه رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ كه در لشكركشي هاي جمل، صفين و نهروان در ركاب علي ـ عليه السلام ـ جهاد كردند و مجموعة فتاوي و قضاياي علي ـ عليه السلام ـ را در كتابي ديگر مدون كرد. يكي ديگر از خواص ياران علي ـ عليه السلام ـ به نام اصبغ بن نباته مجاشعي فرماني را كه آن حضرت براي مالك اشتر استاندار مصر صادر كرده بود و وصاياي علي را به پسرش محمد بن الحنفيه در كتابي ضبط نمود. سليم بن قيس هلالي كه او نيز از ياران نزديك علي ـ عليه السلام ـ بود كتاب جامعي متضمن ارشادات علي ـ عليه السلام ـ به سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و نيز بعض خطب آن حضرت را جمع آوري نمود كه در دست است و در نجف به چاپ رسيده است. از آن به بعد جمع احاديث شيعه و تدوين تاريخ اسلام و سيرة پيغمبر و ائمة اطهار ـ عليهم السلام ـ آغاز گرديد و كتب بسيار در مناقب ائمة اثنا عشر ـ عليهم السلام ـ به رشتة تحرير در آمد.
بعضي گفته اند كه معاويه شخصي را به نام عبيد بن شريه جرهمي مأمور تدوين اخبار، اشعار و انساب اهل يمن نمود. ليكن محققان، از جمله مستشرق آلماني، پرفسور كورنكو اين خبر را بي اساس و مجعول دانسته اند. معلوم است كه بعد از بروز انشعاب بين مسلمين بر سر خلافت و تقسيم مسلمانان به دو گروه شيعي و سني، و تمركز آن دو عقيده در عراق و شام، تاريخ اسلام، سيره، سنت و احاديث نبوي، براي هر دو فرقه مهم ترين دستاويز به شمار آمده و از هر دو سو كوشيده اند اخبار موافق عقيدة خود را تأييد و جمع و منتشر كنند و در تضعيف مستندات طرف ديگر از هيچ اقدامي فروگذار ننمايند. پيدا شدن علم درايه، رجال و نقد احاديث و تقسيم حديث به صحيح، حسن، موثق، ضعيف،... و تأليف سنن، مسانيد و نوشتن زندگي نامة پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ، امامان، صحابه و مقاتل ائمه، صرف نظر از جنبه هاي ديني و علمي آن، به قصد تولي و تبري و اثبات مبادي مذهب، بوده است. تاريخ در نظر اهل سنت شرح احوال انبياء و امم آنان و مظاهر آفرينش الهي از بدو خلقت تا بعثت محمد بن عبدالله ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و بعد از آن، دولت هاي اسلامي است به عقيدة آنان جمع اخبار انسان بر روي زمين، مكمل وحي الهي و رسالت قرآن و حديث مي باشد. اما شيعه اماميه، استمرار حكم الهي را بعد از ختم نبوت به وجود امامان ـ عليهم السلام ـ و قيام هاي انقلابي شيعيان براي اعلاء كلمة حق مي دانند و سيرة ائمة اثنا عشر ـ عليهم السلام ـ و تاريخ حركات شيعه، همچنين تاريخ اسلام و جهان را بر اين اساس تدوين كرده اند. نمونه مشخص اين گونه تواريخ، كتاب تاريخ الحركات الشيعه في الكوفه، تأليف ابو مخنف لوط بن يحيي (م157ق) و نظائر آن است.
تأليف اخبار سيره، مغازي و جمع معارف اسلامي و تدوين شعب تاريخ، از احاديث، اخبار ملوك، امم، قـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ، امثال، خرافات، اساطير، اشعار عرب، انساب قبائل، مناقب و مثالب ايشان، همه از عراق خصوصاً كوفه، نشأت گرفت و از عراق به ساير اقطار اسلامي راه يافت. تاريخ نگاري را عمده موالي شيعه كه غالباً ايراني نژاد بودند آغاز كردند. اين طبقه كه خود را در جامعة خود خواه و متعصب عربي، مظلوم و در اقليت ميديدند از سوئي جنبش هاي شعوبي ضد عربي را تقويت مي كردند و از سوي ديگر به تأليف آداب و علوم اسلامي به خصوص تاريخ همت گماشتند تا از يك طرف موقع و مقام طبقة خود را در جامعة اسلامي مستحكم كنند و از طرف ديگر سوابق فرهنگي و مفاخر ملي خود را به عرب ها گوشزد نمايند.
نخستين مورخ بزرگ اسلام و تشيع، ابو مخنف لوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف غامدي ازدي كوفي است. پدرش از اصحاب امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ و خودش از روات امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ و به قولي امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ بود. او تاريخ قديم و معاصر عرب را در 32 تأليف گرد آورد كه از آن جمله است:كتاب المغازي؛ السقيفه؛ الرده؛ فتوح الاسلام؛ فتوح العراق؛ فتوح خراسان؛ الشوري؛ مقتل عثمان؛ الجمل؛ صفين؛ النهروان؛ الحكمين؛ الغارات؛ مقتل امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ؛ مقتل الحسن؛ مقتل الحسين؛ مقتل حجر بن عدي؛ اخبار زياد؛ اخبار المختار بن ابي عبيدة الثقفي آخذ الثار؛ مصعب بن الزبير و العراق؛ اخبار الحجاج؛ اخبار محمد بن ابي بكر؛ اخبار ابن الحنفيه؛ الخوارج و المهلب؛ الازارقه و كتاب خطبه الزهراء... به طوري كه عنوان كتاب هاي ابو مخنف نشان مي دهد نوشته هاي او نه تنها تاريخ اسلام تا نيمة قرن دوم هجري بلكه دايره معارف تشيع و سيرة جامع امير المؤمنين و حسنين و تفصيل مبارزات شيعيان تا زمان مؤلف است و مورخان شيعي و سني به خصوص راويان مقتل و واقعة طف، هم از آثار او استفاده كرده اند.
وفات ابو مخنف به سال 157 ق در كوفه اتفاق افتاد. ابو عبيده معمر بن مثني ثقفي ـ بالولاء ـ (م209ق) محدث، لغوي، اديب و مورخ ايراني تبار، همة روايات منظوم و منثور قبايل عرب شمالي را در زمينه هاي مختلف، جمع آوري كرد. شمار كتاب هاي او را حدود دويست عنوان ثبت كرده اند كه از آن جمله است: فتوح ارمينيه؛ ايام العرب؛ المثالب؛ طبقات الشعراء؛ القبايل و الأمثار. او ضد عرب و شعوبي مسلك بود و حتي كتابي در مطاعن و مثالب عرب نوشته است.
يكي ديگر از پيش آهنگان تاريخ نگاري در اسلام، ابوالفضل نصربن مزاحم بن سيار منقري تميمي كوفي (م212ق) است كه شيعي مذهب بوده و آثارش از منابع اصلي تاريخ تشيع، به شمار مي آيد. تأليفات عمدة او : الغارات؛ الجمل؛ مقتل الحسين؛ اخبار المختار الثقفي؛ المناقب؛ وقعة صفين؛ النهروان و اخبار محمد بن ابراهيم و ابي السرايا. نصر بن مزاحم گرچه در محبت علي ـ عليه السلام ـ و آل او غلو مي ورزيده ليكن مورخان سني و شيعي روايات او را درست و بدون جانبداري تشخيص داده اند. كتاب صفين او كه در ايران و مصر به چاپ رسيده از اسناد معتبر تاريخي به شمار مي رود. مكتب و تاريخ نويسي شيعه در عراق، رفته رفته از صورت تواريخ قبيله اي، محلي و مجمل نويسي، به صورت تحقيق، مقايسه و تفصيل در آمد و مؤلفين علاوه بر احاديث و روايات و اشعار عربي از منابع فارسي، سرياني و غيره نيز بهره مند شدند. در صف اول اين طبقه بايد از ابو المنذر هشام بن محمد بن ابي النصر بن سائب بشر كلبي ياد كرد وي مانند پدرش، نسب شناس، عرب شناس و از بزرگان مورخان شيعه شمرده مي شود. او اهل كوفه بود در همان شهر متولد شد و به سال 204 يا 206 ق در همان شهر در گذشت. شمار تأليفات او در صد و پنجاه و اند عنوان نوشته اند. معروف ترين آن ها به شرح ذيل است:
جمهرة الانساب؛ الاصنام؛ نسب الخيل؛ بيوتات قريش؛ الكني؛ المثالب؛ افتراق العرب؛ المؤودات؛ القاب قريش؛ القاب اليمن؛ ملوك الطوائف؛ ملوك كنده؛ بيوتات اليمن؛ ماكانت الجاهليه، تفعله و يوافق حكم الاسلام؛ الديباج؛ در اخبار شعراء؛ تاريخ اخبار الخلفاء؛ صفات الخلفاء؛ تسميه من بالحجاز من احياء العرب؛ كتاب الأقاليم؛ اخبار بكر و تغلب و كتاب اسواق العرب...
از اين جمله دو كتاب الاصنام و نسب الخيل چند بار به چاپ رسيده و نسخة خطي المثالب كه در آن عيوب عرب بر شمرده شده در كتاب خانة موزه بغداد و اخبار بكر و تغلب نيز در كتاب خانه آل سيد عيسي عطار در بغداد موجود است. مورخين و ادباي بعد از او، پيوسته از كتاب هاي ابن كلبي نقل و دربارة اخبار آن ها تحسين يا نقد نوشته اند.
ديگر از مورخين شيعي ايراني تبار كه پيش كسوت مورخان اسلام و جامع شتات تاريخ شيعه به شمار مي آيد، ابو عبدالله محمد بن عمربن واقد سهمي ـ بالولاء ـ نام داشت. او در مدينه متولد شد. هارون الرشيد (م193ق) او را قاضي بغداد كرد و اين سمت را تا سال 207 ق كه وفات كرد عهده دار بود. مرگ او هم در بغداد اتفاق افتاد. واقدي در فنون مختلف تراجم، سيره، مغازي و تاريخ، كتاب هاي معتبر، تأليف كرده است. از جملة آن ها، المغازي النبويه؛ فتح افريقيه؛ فتح المعجم؛ فتح مصر و اسكندريه از اسناد موثق تاريخي است كه به چاپ رسيده است.
ديگر از تأليفات او تفسير القرآن؛ اخبار مكه؛ الطبقات؛ فتوح العراق؛ سيره ابي بكر و وفاته؛ تاريخ الفقهاء؛ الجمل؛ كتاب الصفين؛ مقتل الحسين و ضرب الدنانير و الدراهم و غيره مي باشد.
خطيب در تاريخ بغداد آورده است كه واقدي هر واقعة تاريخي را كه مي نوشت قبلاً محل آن را معاينه مي كرد. گويند بعد از مرگش ششصد جعبه بزرگ كتاب هايي كه تأليف كرده بود از خود باقي گذاشت. او دو مملوك نويسنده داشت كه شب و روز براي او كتابت مي كردند. بزرگ ترين راويان اخبار او كاتبش محمد بن سعد زهري (م230ق) معروف به ابن سعد بود كه كتاب الطبقات الكبير را در تراجم رجال اسلام تأليف كرده و در هشت مجلد به سال 1321 ق در ليدن به چاپ رسيده است. مشهور ترين مورخ شيعي قرن سوم احمد بن اعثم كوفي (مح314ق) مصنف دو كتاب الفتوح در تاريخ فتوحات اسلام تا عهد هارون الرشيد و تاريخ در شرح وقايع عصر مأمون تا مقتدر عباسي است. شخصيت هاي معروف اسلام و جنبش هاي انقلابي مسلمانان در قرن سوم و چهارم هجري عمدتاً رنگ تشيع داشتند. علماي كلام شيعه كوشش خود را نه در راه ابطال عقايد سنيان، بلكه براي اثبات اصل ولايت و جنبة الهي بودن امامت و اثبات مذهب اهلبيت به كار مي بردند و در اين راه از كتب و مقالات ساير مذاهب نيز آزادانه استفاده مي كردند. نخستين شكاف فكري و سياسي بين تشيع و تسنن بعد از ظهور دعوت اسماعيلي در شمال آفريقا به وسيلة عبيدالله مهدي (م 322 ق) و تأسيس خلافت فاطمي مصر به وسيلة المعزلدين الله (م 365 ق) پيدا شد. با بناي شهر قاهره به امرالمعز و ورود او به آن شهر (362 ق) و بناي مسجد جامع و مدرسه ديني الأظهر نخستين دانشگاه شيعي و نخستين دانشگاه اسلامي (360 ق) رسميت تشيع اعلام شد و نام خلفاء از خطبه جامع الازهر حذف گرديد و به جاي آن به نام علي ـ عليه السلام ـ و اولاد او خطبه خوانده شد. اين افكار و شعارها در تدوين تاريخ اسلام و شرح احوال صحابه و درايه و ارزش يابي حديث اثر گذاشت. شاعراني مانند ابوالقاسم محمد بن هاني اندلسي (م 362 ق) و المؤيد في الدين هبة الله شيرازي (م470 ق) با قصايد فاخر خويش دنياي اسلام را متوجه قاهره كردند و تأليف كتاب هايي مانند: افتتاح الدعوه؛ المناقب و المثالب؛ مختصر الآثار فيما روي عن الأئمه الاطهار؛ مناقب بني هاشم و كتاب المجالس و المسامرات... كه همه به وسيلة ابن حيون نوشته شد، محور تازه اي براي تاريخ نويسي شيعه به وجود آورد.
اما شيعيان اثنا عشري با دعوت فاطميان، مخالفت كردند و آنان را ملحد شمردند. و علماي اثنا عشري مثل ابو جعفر علي بن الحسين معروف به صدوق و ابن بابويه قمي (م 329 ق) مصنف كتاب عيون اخبار الرضا؛ امالي؛ اكمال الدين؛ معاني الاخبار؛ كتاب التوحيد و ده ها كتاب ديگر در حديث، كلام و فقه و محمد بن عمر كشي (م 340 ق) صاحب كتاب رجال و شيخ مفيد (م 413 ق) از بنيانگذاران فقه و مؤلف احوال ائمه و فضائل عزاداري شهداي طف كتاب ارشاد و احد بن علي نجاشي كوفي صاحب كتاب رجال و كتاب الكوفه و شيخ الطائفه ابو جعفر محمد (م 460 ق) فرزند حسن معروف به شيخ طوسي مصنف كتاب الرجال و كتاب الغيبه و فهرست كتب الشيعه و اسماء المصنفين و كتاب المفصح في الامامه و مقتل الحسين و اخبار مختار و كتاب هاي ديگر در حديث، تاريخ، فقه، كلام و رجال، نه تنها اصول عقايد و شعارهاي شيعة اثنا عشري را مشخص نمودند بلكه محور تاريخ نويسي شيعه را هم استوار كردند.
تأسيس دولت صفوي در قرن دهم هجري بزرگ ترين توفيق براي مذهب اثنا عشري بود. اين دولت نيرومند، بيش از دو قرن در ايران دوام، يافت (تا 1135 ق) و مجال كافي پيدا كرد تا جامعة دوازده امامي را بر اساسي استوار بنا نهد. در اين دوره در فضائل و مناقب امامان و تاريخ زندگي و شهادتشان كتب بسيار تأليف گرديد. پيداست كه چنين سياستي ـ با توجه به جنگ هاي طولاني ايران و عثماني ـ تاريخ را به طور كلي دگرگون مي كند و تنها احاديث مخالف عامه مستند تاريخ به شمار مي آيد. در عهد صفويان مذهب و رسوم تشيع از ايران به كشور هاي همسايه به خصوص هند، آسياي ميانه، اندونزي، عراق و سواحل خليج فارس، سرايت كرد و جوامع پيوستة شيعه از دكن تا فرات، تقيه را كنار گذاشته شعار تشيع را آشكار كردند. تعزيه داري و نوشتن كتب مقتل و نمايش نامه هاي غم انگيز همه جا مرسوم شد و خواندن كتاب فارسي روضه الشهداء در همة مجالس شيعه باب گرديد. ساير فرق شيعه مثل اسماعيليه بهره و اسماعيليه نزاري و خوجه ها در هند و نور بخشيه در اسكاردو و نواحي كشمير و غلات علي اللهي و اهل حق در كردستان و عراق، و نيز صوفيان و ساير عقايدي كه از مبادي شيعه نشأت گرفته اند، همة آن ها تاريخ تشيع و اسلام را بر طبق سنن و روايات خود تدوين نموده و از تاريخ براي ابطال دعاوي مخالفان و اثبات نظرات خويش استفاده كردند.
در تمامي فروع تاريخ، اعم از تاريخ عالم يا يكي از اقطار اسلامي و تاريخ ملل و نحل و طبقات فقهاء، مفسرين، محدثين، نحويين، فلاسفه، منجمين، اطباء، ادباء، شعراء، نسب شناسان و موسيقي دانان، تأليفات بسيار از مورخان شيعي بر جاي مانده است كه براي اطلاع از تفصيل آن ها بايد به كتاب بيست و شش جلدي الذريعه الي تصانيف الشيعه و ساير معاجم و فارس مراجعه نمود. در اين مقاله به ذكر اسامي و مؤلفات مشاهير علماي تراجم، احوال، نسب شناسان و مورخان بسنده شده است. (دربارة علماي رجال حديث و كتب مربوط به آن رجال)
عبدالله بن ابي رافع، كاتب امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ نخستين مؤلف رجال شيعه بود بعد از او گروه بسياري از علماي شيعه در قرون متمادي به اين كار دست زدند كه معروف ترين آنان به شرح ذيل است:
1. هشام كلبي مؤلف كتاب هاي: امهات النبي؛ امهات الخلفاء؛ كني آباء رسول الله...؛
2. محمد بن عمر واقدي مؤلف طبقات الفقهاء؛
3. دعبل بن علي خزاعي، شاعر (م 246 ق) مؤلف طبقات الشعراء؛
4. محمد بن جعفر بن بطه قمي (م 274 ق) مؤلف فهرست اسماء من راه من العلماء؛
5. عبدالعزيز بن اسحاق زيدي (قرن چهارم) مؤلف طبقات الشيعه؛
6. ابو محمد عبدالعزيز بن يحيي جلودي (م 330 ق) مولف طبقات العرب و الشهداء؛
7. عباد بن يعقوب الرواحني (م 350 يا 351 ق) مؤلف معرفه الصحابه و اخبار المهدي؛
8. ابوبكر بن الجعابي (م 355 ق) مؤلف كتاب الشيعه، اخبار آل ابي طالب، طبقات اصحاب الحديث؛
9. ابو الفرج اصفهاني (م 356 ق) مؤلف الأغاني و مقاتل الطالبيين؛
10. ابو عبدالله محمد بن عمران مرزباني (م 358 ق) مؤلف معجم الشعراء؛
11. نديم يا ابن النديم محمد بن اسحاق (م 385 ق) مؤلف الفهرست؛
12. صاحب بن عباد (م 385 ق) مؤلف كتاب الوزراء كتاب الزيديه و غيره؛
13. شيخ مفيد (م 413 ق) مؤلف كتاب الارشاد در احوال ائمه اثنا عشر؛
14. ابو العباس سيرافي (قرن پنجم) مؤلف كتاب المصابيح و كتاب الزيادات؛
15. ابن شهر آشوب ساروي مازندراني (م 588 ق) مؤلف معارف العلماء؛
16. منتجب الدين علي بن عبدالله بن بابويه (م 588 ق) مؤلف فهرست الاسماء؛
17. ابن ابار اندلسي (م 658 ق) مؤلف كتاب التكمله لكتاب الصله تأليف ابن بشكنوال؛
18. ابن طاووس عبدالكريم بن احمد (قرن هفتم) مؤلف اشمل المنظوم في مصنفي العلوم؛
19. ابن ساعي علي بن انجب (م 674 ق) صاحب اخبار المصنفين و تاريخ الشعراء؛
20. ابن الفوطي، كمال الدين عبدالرزاق (م 723 ق) مؤلف مجمع الآداب؛
21. حسن بن علي حانيني (م 1035) مؤلف نظم الجمان في تاريخ الأكابر و الأعيان؛
22. محمد بن الحسن بن حر عاملي (م 1104 ق) مؤلف امل الآمل في علماء جبل عامل؛
23. سيد علي خان شيرازي (م 1118 يا 1120 ق) مؤلف سلافه العصر و الدرجات الرفيعه في علماء الشيعه؛
24. ميرزا عبدالله اصفهاني معروف به افندي (م1120 ق) مؤلف رياض العلماء؛
25. يوسف بن احمد بحراني (1187 ق) مؤلف لؤلؤة البحرين؛
26. سيد محمد حسن زنوزي (قرن سيزدهم) مؤلف رجال فارسي رياض الجنه كه در كتاب خانة وزارت امور خارجه محفوظ است؛
27. شيخ عبدالنبي قزويني (م 1253 ق) مؤلف تتمه امل الآمل؛
28. سيد محمد باقر خوانساري (م 1313 ق) مؤلف روضات الجنات؛
29. مؤلفان نامة دانشوران كه به سال1296 ق به چاپ رسيد؛
30. محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزير معارف عهد قاجار مؤلف خيرات الحسان در شرح احوال زنان نامبردار؛
31. شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف الذريعه الي تصانيف الشيعه؛
32. شيخ عبدالعزيز جواهري نجفي مؤلف آثار الشيعه الاماميه در بيست مجلد؛
33. سيد محسن امين عاملي مؤلف اعيان الشيعه و دانشمندان بي شمار ديگر شيعه، از گذشتگان و معاصرين كه تأليفات مبسوطي در علم رجال به عربي، فارسي، تركي، اردو و... در شرح احوال وآثار علماء شيعه به رشتة تحرير در آورده اند.
در ختام اين بحث لازم است از كتاب بزرگ رجال و حديث شيعه عبقات الانوار تأليف علامه حامد حسين لكنهوئي (م 1306 ق) در دوازده مجلد به فارسي و كتاب الغدير در يازده مجلد تأليف علامه عبدالحسين اميني (م 1390 ق) ياد شود كه هر دو از پايگاه هاي اساسي تشيع مي باشند.
در بين علماي قديم شيعه سه تن بودند كه هر يك در يكي از شعب تاريخ تخـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ داشتند، ابو مخنف در تاريخ عراق، اخبار و فتوح آن، واقدي در سيره، مغازي، اخبار و فتوح حجاز، و محمد بن سائب كلبي (م 146 ق) و پسرش هشام در علم انساب.
قبايل عرب از ديرباز به انساب و نام پدران خود اهميت بسيار داده و مي دهد و هر قبيله به نام جد اعلي و هر پسر به نام پدر ناميده مي شود. اين كه خواندن اشخاص با كنيه نزد عرب ها تا امروز نشان تكريم و احترام است مبتني بر همين سابقه مي باشد. مخصوصاً بني هاشم كه تعدادشان در سراسر عالم، از صد ميليون متجاوز است، به حفظ نام نياكان و ضبط شجرة نسب تا هاشم بن عبد مناف ـ جد رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ اهميت بسيار مي دهند و در مسألة خمس و فضائل سادات و امامت نماز از آن بهرة بسيار مي برند.
نخستين نسابة اسلام، كه در مسجد مدينه مي نشست و مردم دربارة انساب خود از او پرسش مي كردند عقيل بن ابي طالب (م ح 60 ق) برادر امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ بود. بعد از او اين اشخاص در نسب شناسي نامبردار بودند:
1. كميت بن زيد اسدي شاعر (م 126 ق) ؛
2. محمد بن سائب كلبي كه در علم انساب او را پيش كسوت و مقدم شمرده اند؛
3. ابو مخنف لوط بن يحيي؛
4. ابن كلبي هشام بن محمد بن سائب مؤلف الجمهره في النسب؛ الموجز في النسب؛ المنزول في النسب؛ الفريد؛ في الانساب الملوكي؛ كه براي برامكه تأليف كرد و جمهرة الجمهرة؛
5. احمد بن محمد بن خالد برقي (276 ق) مؤلف كتاب انساب الامم؛
6. يحيي بن الحسن بن جعفر علوي (م 277 ق) معروف به نسابه؛
7. محمد بن يزيد مبرد نحوي (م 285 ق) مولف كتاب نسب عدنان و قحطان؛
8. سيد كاظم عميدي نجفي نسابه (قرن سوم) ؛
9. حسين بن احمد بن عمر علوي نسابه (قرن چهارم) ؛
10. سيد نجم الدين ابو الحسن بن علي علوي معاصر سيد رضي و سيد مرتضي؛
11. محمد بن احمد ابيوردي اموي (م 507 ق) نسابه و مؤلف علم انساب؛
12. شريف ابو علي عمر بن حسين صوفي قرن شش
13. احمد بن علي علوي نسابه (م 539 ق) ؛
14. يحيي بن الحسين بن اسماعيل حسني نسابه و حافظ (قرن ششم) مؤلف كتاب انساب آل ابي طالب؛
15. احمد بن محمد بن علي علوي نسابه قرن هفتم؛
16. احمد بن محمد بن علي بن محمد ديباج بخاري نسابه، كه ممكن است همان احمد شمارة 15 باشد؛
17. جلال الدين ابوالقاسم علي بن عبدالحميد نسابه (قرن هفتم) استاد جمال الدين احمد صاحب عمده الطالب؛
18. احمد بن محمد بن المهنا الحسيني (اواخر قرن هفتم) مؤلف التذكره للانساب المطهره، المشجر في انساب آل ابي طالب؛
19. جلال الدين ابو علي عبدالحميد حسيني (قرن هشتم) ؛
20. علم الدين المرتضي بن جلال الدين پسر جلال الدين عبدالحميد نسابه (قرن هشتم) ؛
21. شريف ابو عبدالله تاج الدين محمد بن قاسم حسني (م 779 ق) ديباجي حلي معروف به ابن معيه؛
22. جمال الدين احمد بن علي بن الحسين حسني (م 828 ق) مؤلف عمده الطالب في انساب آل ابي طالب؛
23. سيد تقي الدين محمد شيرازي حسني نسابه (م 1019 ق) ؛
24. سيد مهدي غريفي نسابه (م 1343 ق) ؛
25. سيد شهاب الدين نجفي مرعشي (م 1411 / ق 1369 ش) از مراجع بزرگ تقليد شيعيان در زمان خود؛ گروه بسيار ديگري از نسابه هاي شيعه نامشان در كتب تاريخ، حديث، لغت و انساب مذكور است ليكن تفصيلي از ترجمة آنان در دست نيست مانند: سهل بن عبدالله نسابه ابو نصر بخاري، و شريف بن طباطبا نسابه اصفهاني، و سيد ابو المعالي اسماعيل بن الحسن حسني مؤلف كتاب انساب الطالبيه، و سيد ابو جعفر محمد بن هارون موسوي نيشابوري كه او را نسابه الشرق و الغرب خوانده اند، و شريف عز الدين ابو القاسم احمد بن محمد علوي حسيني حلبي نقيب حلب و غيرهم. تقريباً همة نسابه ها و مؤلفان انساب شيعه به طوري كه ملاحظه شد سادات علوي بوده اند و جالب آن كه نه تنها در ايران بلكه در سراسر كشور هاي اسلامي، خاندان هاي محتشم سادات، شجرة نسب خود را كه آيت افتخار ايشان است تا امروز محفوظ مي دارند و بعضي هم اين شجره ها را به چاپ رسانده اند.
تاريخ نويسي شيعه نيز به وسيلة اصبغ بن نباته، يار نزديك امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ آغاز شد او نخستين مورخي است كه مقتل حسين ـ عليه السلام ـ يعني شرح شهادت آن حضرت و يارانش را به تفصيل روايت كرده است. اسامي و تأليفات مشاهير مورخان شيعي به شرح ذيل است:
1. ابان بن عثمان تابعي، ابو عبدالله الأحمر (م 140 ق) استاد ابو عبيده معمر بن المتني و مولف تاريخ اسلام شامل فصول : المبدء و المبعث و المغازي و الوفاه و السقيفه و الرده؛
2. محمد بن سائب كلبي نسابه كه از علماء كوفه و در عهد خود از همه كس به ايام و اخبار عرب داناتر بود؛
3. ابو مخنف لوط بن يحيي، مؤلف فتوح و مغازي و ساير كتاب هائي كه نام آن ها گذشت؛
4. نصر بن مزاحم منقري كه قبلاً دربارة او سخن رفت؛
5. محمد بن اسحاق مطلبي، صاحب كتاب السيره النبويه و كتاب الخلفاء كه در عهد خود سرآمد مورخان و محدثان بود؛
6. هشام بن محمد كلبي معروف به ابن كلبي (م 206 ق) كه قبلاً از او سخن رفت، وي مؤلف: الأحلاف، المآثر و البيوتات و المنافرات و المؤودات، اخبار الأوائل، فيما يقارب الاسلام من امر الجاهليه، اخبار الاسلام، اخبارالبلدان، الشعر و ايام العرب، الأخبار و الأسمار؛
7. محمد بن عمر واقدي مولف التاريخ الكبير، المغازي، المبعث، اخبار مكه، فتوح الشام، فتوح العراق، الجمل، مقتل الحسين ـ عليه السلام ـ، السيره و تواريخ ديگر؛
8. احمد بن ابي يعقوب، يعقوبي معروف به ابن واضح مؤلف تاريخ يعقوبي كه چند بار به چاپ رسيده و به فارسي هم ترجمه شده است؛
9. احمد بن محمد خالد برقي (م 247 ق) مؤلف: اخبار الأمم، انساب الامم و المغازي؛
10. ابراهيم بن محمد بن سعيد ثقفي (م 283 ق) مؤلف المغازي، السقيفه، الجمل، صفين، الحكمين، النهر، الغارات، المقاتل؛
11. ابو عبدالله محمد بن زكريا بن دينار غلابي ـ بالولاء ـ (م 298 ق) راوي و مؤلف كتاب تاريخ؛
12. محمد بن مسعود عياشي (قرن سوم) مؤلف سيره ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه؛
13. ابو محمد احمد بن اعثم كوفي (م ح 314 ق) مؤلف كتاب الفتوح و كتاب التاريخ؛
14. محمد بن مزيد بن محمود بوشنجي (م 325 ق) مؤلف: الهرج و الامرج في اخبار المستعين و المعتز و كتاب عقلاء المجانين؛
15. ابو احمد جلودي بصري (م ب 330 ق) مؤلف كتب بسيار در سير و تاريخ كه تفصيل آن ها در الفهرست ابن النديم مسطور است؛
16. ابوبكر صولي، مولف كتب بسيار در تاريخ كه تفصيل آن ها در الفهرست ابن النديم مسطور است؛
17. اسكافي محمد بن همام كاتب (م 336 ق) مؤلف تاريخ الأئمه؛
18. ابو الحسن علي بن الحسين بن علي مسعودي (م 346 ق) مورخ بزرگ شيعي مؤلف: مروج الذهب، اخبار الزمان و من اباده الحدثان؛ تاريخ عمومي در حدود سي جلد، التنبيه و الأشراف؛ اخبار الخوارج؛ ذخائر العلوم و ما كان في سالف الدهور؛ الرسائل؛ الاستدراكات بمامر في سالف الأعصار؛ اخبار الأمم من العرب و العجم؛ خزائن الملوك و سر العالمين؛ المقالات في اصول الديانات؛ البيان ما في اسماء الأئمه؛ المسائل و العلل في المذاهب و الملل؛ الأبانه عن اصول الديانه؛ سر الحياه؛ الاستبصار في الأمامه و السياحه المدينه. آثار مسعودي مانند تاريخ طبري در شرق و غرب مشهور بوده و از اين رو اروپاييان او را «هرودوت شرق» لقب داده اند؛
19. ابو بكر جعابي (م 355 ق) مؤلف اخبار آل ابي طالب، اخبار بغداد، اخبار علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ؛
20. ابو الفرج اصفهاني كه كتاب الأغاني او سند بزرگ تاريخ و حديث و اخبار موسيقي اسلام است؛
21. حسن بن محمد بن حسن قمي (اواخر قرن چهارم) مؤلف تاريخ قم. اين كتاب را حسن بن علي بن عبدالملك قمي به فارسي ترجمه كرده است (865 ق) ؛
22. صاحب اسماعيل بن عباد (م 385 ق) مؤلف كتاب الأعياد، الوزراء، الخلائف، اخبار ابي العيناء، تاريخ الملك و اختلال الدول؛
23. شيخ صدوق مؤلف كتاب التاريخ؛
24. شمشاطي، ابوالحسن علي بن محمد العدوي (قرن چهارم) كه تاريخ طبري را مختصر كرده و تاريخ جهان را از زمان اتمام تاريخ طبري تا زمان خود بر آن افزوده است؛
25. ابو نصر عتبي محمد بن عبدالجبار (م 427 ق) رازي خراساني قائم مقام شمس المعالي قابوس در خراسان مؤلف تاريخ يميني يا تاريخ عتبي كه به نام سلطان محمود غزنوي نوشته و منيني در دو مجلد آن را شرح كرده است. ابو شرف ناصح بن ظفر جرفادقاني در اوائل قرن هفتم آن را به نثر مصنوع فارسي برگردانده است؛
26. حاكم نيشابوري محمد بن عبدالله (م 405 ق) مؤلف تاريخ نيشابور و تذكره الحفاظ؛
27. ابو سعيد منصور بن الحسين آبي (منسوب به آوه، آبه) (م 422 ق) مؤلف نثر الدرر و تاريخ ري و كتاب التاريخ، كه به قول ثعالبي در تتمه اليتيمه پيش از او كتابي به اين جامعيت در تاريخ تأليف نشده است؛
28. ابو الحسن علي بن زيد بيهقي (م 565 ق) مؤلف تاريخ بيهق؛
29. راوندي، سعيد بن هبه الله (م 573 ق) مؤلف الخرايج و الجرايح در معجزات نبوي، كرامات الأئمه الاثني عشر...؛
30. ابن ابار اندلسي، محمد بن عبدالله مؤلف دررالسمط في خبر السبط؛
31. ابن سباعي صاحب تاريخ ابن سباعي (م 674 ق) كه بيش از سي جلد است؛
32. ابن طقطقي، صفي الدين محمد بن علي بن طباطبا (م 709 ق) مؤلف منية الفضلاء في تواريخ الخلفاء و الوزراء معروف به الفخري كه به نام فخر الدين عيسي حكم ران موصل تأليف كرده و مكرراً در مصر، آلمان و فرانسه به چاپ رسيده و به زبان فرانسه هم ترجمه شده است؛
33. ابن فوطي، كمال الدين عبد الرزاق (م 723 ق) مولف الحوادث الجامعه في تاريخ المأة السابعه؛
34. ابو عبدالله ابن نجار بغدادي محمد بن محمود بن حسن (م 643 ق) مؤلف: ذيل تاريخ بغداد، تاريخ المدينه، نزهه الوري في اخبار ام القري، جنه الناظرين في معرفه التابعين؛
35. اسكندر بيك منشي مؤلف تاريخ عالم آراي عباسي كه آن را در شرح حال و سلطنت شاه عباس صفوي و جلوس شاه صفي نوشته است (م 1038 ق) ؛
36. احمد بن حسن بن علي بن حر عاملي (قرن يازدهم) مؤلف الدرر المسلوك في اخبار الأنبياء و الأوصياء الخلفاء والملوك؛
37. محمد بن مجير عنقاني (م ب 1153 ق) مؤلف تاريخ جبل عامل؛
38. ميرزا محمد تقي بن ملا محمد علي كاشي ملقب به لسان الملك و متخلص به سپهر (م 1297 ق) مؤلف كتاب بزرگ ناسخ التواريخ؛
معروف ترين تاريخ عمومي متكي به احاديث شيعه كه به فارسي نوشته شده و تاريخ عالم را در مجلدات بسيار از هبوط آدم تا عصر ناصر الدين شاه قاجار به رشتة تحرير در آورده است. گر چه بعد از مرگ سپهر پسرش عباس قلي خان كارش را ادامه داد مع ذلك اين تاريخ بزرگ ناتمام ماند.... در دو قرن اخير كه صنعت چاپ رواج پيدا كرده و انقلابات سياسي موجب ظهور رژيم ها و دولت هاي گوناگون در جهان اسلام شده است، شيعيان در ايران و كشورهاي آسيايي و افريقايي آن قدر كتاب، رساله، مقاله، زندگي نامه، داستان مذهبي، تاريخي، نسخة تعزيه، نمايشنامه و فيلم نامة تاريخي به زبان هاي مختلف انتشار داده اند كه فهرست اسامي مؤلفان، مترجمان، سبك و هدف آن ها، خود كتابي بزرگ را فرا مي گيرد.[2]

[1]. محمد حسين مشايخ فريدني: دايره المعارف تشيع، تشيع سيري در فرهنگ و تاريخ تشيع، تهران، نشر سعيد محبي، 1373، صص 393 ـ 377.
[2]. منابع: كتاب الرجال؛ نجاشي، مقدمة تاريخ العبر، ابن خلدون، 1366 ق؛ المواعظ و الاعتبار في ذكر الحطط و الآثار، تقي الدين مقريزي، بولاق 1270 ق؛ اعيان الشيعه، بيروت 1403 ق؛ عبيدالله المهدي، حسن ابراهيم و احمد شرف طه، مصر 1366 ق؛ المعز الدين الله، حسن ابراهيم و طه احمد شرف، مصر 1367 ق؛ تاريخ تفكر اسلامي در هند، عزيز احمد، ترجمة لطفي و يا حقي، تهران 1367 ش؛ بهجه الآمال في شرح زبده المقال، حاج ملا علي علياري، ج1، تهران 1354 ش؛ الذريعه الي تصانيف الشيعه؛ ذيل نام كتاب ها به خصوص ج 3؛
Studies on the civlzasion of islam p 18 boston 1961 the arab kingdom and its fall. Pp 15 - 113 . J . wellhavson Beirut 1963 . medieval islam Gustave E Grunebavm pp 189 - 191 Chicago 1971.
محمد حسين مشايخ فريدني - مجموعه مقالات تاريخ اسلام، ص121
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :