امروز:
پنج شنبه 28 دي 1396
بازدید :
1613
تيزبيني ميرزاي شيرازي
آيت الله سيد اسماعيل صدر که از شاگردان برجسته ميرزاست مي گويد: مردي با ظاهر آراسته در سامرا با من ملاقات کرد و ادعا نمود که از اصفهان آمده و اکنون به شدت محتاج کمک مي باشد و به عنوان تاييد صلاحيت خود چند نامه از علماي اصفهان همراه داشت و از من خواست به ميرزاي شيرازي در حق وي سفارش کنم من پذيرفتم و در حرم هنگام زيارت خدمت ميرزا رسيده و به نقل جريان مرد اصفهاني شروع نمودم. ميرزا قبل از توضيحات من گفت: بله ايشان را ديده ام و نامه هايي که ادعا مي کند از علماي اصفهان است ملاحظه کرده ام.
در همين هنگام آن مرد به طرف ما آمد و دست ميرزا را بوسيد. من عرض کردم: صحبت من درباره همين آقا بود. ميرزا گويي توضيح مرا نشنيده و اين مرد را نديده است حاضر نشد به او کمک کند و آن مرد اصفهاني با کمال يأس از ما جدا شد.
من در شگفت ماندم که چگونه گاهي ميرزاي شيرازي با وسايل مختلف مي کوشد نياز نيازمندي را برآورد و اين بيچاره را اين گونه مأيوس کرد.
بعدها فهميدم که وي از فرقه گمراه و فاسد و دست پرورده انگليس يعني بابيّت بوده و اين گونه ميرزاي شيرازي با ضمير روشن خويش وي را شناخته است.
عبدالكريم پاك نيا - خاطرات ماندگار، ص 103
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :