امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1343
سيد رضي و قبول نكردن هديه
سيره نويسان مي نويسند: خداوند به سيد رضي نوزادي عنايت کرد ابو محمّد حسن بن محمّد مهلبي وزير معزّ الدولة ديلمي از اين جريان که اطلاع پيدا کرد، هزار دينار را در طبقي قرار داده به عنوان هديه و تبريک تولّد نوزاد به محضر سيد رضي فرستاد سيد رضي آن را قبول نکرد و به آورنده آن هديه گفت: وزير مي داند من از هيچ کس هديه قبول نمي کنم غلام آن طبق را نزد وزير برگرداند و کلام سيد رضي را به وزير ابلاغ کرد، وزير به غلام گفت: اين طبق را دوباره نزد سيد ببر و بگو اين وجه را وزير براي قابله اي که در تولّد آن نوزاد انجام خدمت کرده است تقديم داشته است.
سيد رضي براي بار دوم نيز آن را قبول نکرد و گفت: زنان ما نمي گذارند در موقع زايمان زنان غريبه به آنان رسيدگي کنند پيره زن هاي خودمان از عهده اين امور بر مي آيند آن ها هم پول قبول نمي کنند.
وزير براي بار سوّم آن طبق را به محضر سيد رضي فرستاد و به غلام گفت: بگو در ميان طلاب علوم اسلامي که در محضر شما درس مي خوانند تقسيم کنيد و موقعي که در اين مرتبه طبق را به محضر سيد آورد طلاّب اطراف سيد در حلقه درسي نشسته بودند، غلام پيغام وزير را بعرض سيد رسانيد سيد رضي گفت: اکنون طلاب حضور دارند و هر يک از آن ها هرچه مي خواهند از اين طبق بردارند.
هيچ يک از آن طلاّب که بر اساس برنامه تعليم و تربيت سيد رضي تربيت شده بودند به آن طبق نزديک نشدند و دست به آن نزدند مگر يک نفر از آن ها که ديناري را برداشته مقداري از آن را جدا کرد و بقيه را در طبق گذاشت.[1] و غلام آن طبق را به وزير برگرداند از آن پس سيد رضي از آن طلبه پرسيد چرا اين عمل را انجام دادي دينار را تکّه کردي و مقداري از آن را برداشته و بقيه را در طبق نهادي؟ او در جواب گفت: ديشب براي مطالعه احتياج به روغن براي چراغ پيدا کردم و چون خادم مدرسه حضور نداشت که از او بخواهم براي چراغ روغن بياورد از فلان بقّال اين مقدار قرض کردم و اکنون اين مقدار را برداشتم تا قرض خود را ادا کنم.
سيد رضي دستور داد به تعداد طلاّب کليدهائي براي انبار بسازند و به هر يک از آن ها يک کليد بدهند تا هر وقت به هر چه از لوازم احتياج داشتند از انبار بردارند و منتظر خادم نشوند.[2]
در اين جا به اين نکته بايد توجه کنيم که مورّخان مي گويند: مدرسه اي که اين طلاّب در آن اشتغال به تحصيل علوم اسلامي داشتند مدرسه اي بود که سيد رضي خودش آن را ساخته بود و دارالعلم ناميده مي شد و در آن مدرسه همه لوازم زندگي طلاّب را فراهم کرده بود تا آن ها با فراغت بال در محضر آن عالم ربّاني درس بخوانند و اگر اين برنامه در زمان ما نيز عملي شود کمک بسيار مؤثري براي رفاه طلاب علوم اسلامي و در نتيجه تأثير فراواني در پيشرفت علمي آن ها خواهد داشت. و لازم است اين موضوع را نيز بگوئيم که شخصيت اين عالم بزرگوار داراي ابعاد متعدّدي است که در ساير فصول اين کتاب درباره آن ابعاد بحث خواهد شد.

[1] . اين دينارهاي طلا دينارهاي مخصوصي بود که طوري ساخته شده بود که ممکن بود نصف يا يک چهارم آن را تکّه کرده و برداشت.
[2] . ريحانة الادب، ج2، ص 260.
آيت الله نوري همداني - اسلام مجسم، ص 525
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :