امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
620
اگر زن احساس كند شوهرش گاه به او دروغ مي گويد، چون مي داند كه اگر راستش را به زن بگويد زن از دستش ناراحت و عصباني مي شود زن چه بايد بكند تا شوهرش حقيقت را به او بگويد طوري كه زن مستقيماً با شوهر برخورد نكند؟

دروغگويي همسر شما مي تواندبه دو دليل باشد:

1- تربيت خانوادگي:
ممکن است دروغگويي همسر شما محصول تربيت خانوادگي ويادگيري از محيط زندگي وشغلي و... باشد.
دراين صورت تغيير رفتار درايشان کارآساني نيست؛ زيراتاخوداونخواهدرفتارخودرا تغيير دهد، هيچ کسي نمي تواند رفتاراورا تغييردهد.بااين حال امور زيررامراعات فرماييدبه اميد اينکه مفيدواقع شودوامرزندگي شما اصلاح شود:
-  با حفظ احترام وشخصيت همسرتان، اورابازشتي وگناه کبيره بودن دروغ وهمچنين آثارشوم دنيوي واخروي آن آشنا کنيد.
- عواملي که باعث دروغگويي او مي شودرا شناسايي کنيدومتناسب با هريک راه حل مناسبي پيدا کنيد.
- تغيير رفتار،امري تدريجي است؛ بنابراين انتظارنداشته باشيد که همسر شما يکباره تغييرکرده وهمه امور اصلاح شود.
- روحيه مذهبي رادرخانواده تقويت کنيد.
- شرکت درمجالس ديني، درس اخلاق و موعظه وسخنراني مي تواندبسيارمؤثرباشد.
- کتاب هايي را دراين زمينه تهيه کنيد ودر خانه ودسترس ايشان قرار دهيد.
- مواظب رفتارخودباشيد.به گونه اي رفتارکنيدکه هسرتان احساس نکندکه شماخودرابالاترازاومي دانيد وقصداصلاح وتربيت اوراداريد.
- روشهاي غير مستقيم درتربيت مؤثرتراست.بنابراين کارهاي خودرابه طورغيرمستقيم انجام دهيد.
- اگرتغييري حاصل نشد، اصلاًخودرابه دردسرنيندازيد؛ زيراهدايت انسانها به دست ما نيست. چنانچه خداوندبه پيامبرخود مي فرمايد:"اي رسول ما(باآن که توهادي مردم هستي)چنين نيست که هرکسي رابخواهي هدايت کني  ليکن خداهرکه راخواهدهدايت مي کندواوبه حال آنان که قابل هدايتندآگاه تراست."[1]  بنابراين درصورت عدم اصلاح رفتارايشان، زندگي را خراب نکنيدوروي نقاط مشترک ونکات مثبت همسرتان تمرکزکنيد.
- فراموش نکنيم که هريک ازما عيب ونقصي داريم، اگرهريک ازما بخواهيم روي نقطه ضعف يکديگردست بگذاريم زندگي مابا سختي ودشواري روبروخواهدشد.

 2- تعارض درخانواده:
 دروغ در خانواده مي تواند نشانة نوعي تعارض و بي اعتمادي و روابط ناسالم در ميان زن و شوهر باشد. اگر مي بينيد شوهر شما دروغ مصلحتي مي گويد، شايدبه اين خاطراست که اگر راستش را بگويد، شما ناراحت و عصباني مي شويد. اين نشان مي دهد كه نحوة برخورد شما نيازمند اصلاح است. احتمالاً انتظارات و توقعات شما به گونه اي است كه همسرتان نمي تواند همه آنها را برآورده كند لذا مجبور مي شود كه دروغ مصلحتي بگويد.
براي اين كه شوهر شما حقيقت را بگويد و مجبور نشود دروغ مصلحتي بگويد بايد به اصول زير عمل نماييد:
1. از توقعات و انتظارات بي‎ جا دست برداريد؛ بسياري از مشكلات خانواده ها و از جمله عامل دروغ گويي افراد اين است كه خواسته ها، آرزوها و تمايلات همسر و فرزندان به يك رشته توقعات افراطي و سطح بالا تبديل مي شوند.
توقعات بي جا و چشم و هم چشمي ها عامل اصلي اختلافات خانواده ها محسوب مي شود. بنابراين سعي كنيد از چشم و هم چشمي ها دست برداشته و انتظارات و توقعات خود را واقع بينانه تر نماييد. به همان اندازه اي كه همسر شما كار مي كند و در آمد دارد، از ايشان توقع داشته باشيد. اگر اين گونه باشد، ايشان هيچگاه وعدة دروغ نمي دهد.
2. در مقابل همسرتان هيچگاه عصبانيت از خود نشان ندهيد. سرزنش، حمله و عصبانيت در مقابل همسر يك رفتار بسيار نامطلوب است. كمي به گذشته فكر كنيد كه عصبانيت و ناراحتي با همسر گره اي از مشكلات باز نكرده است. براي مثال، چند بار پيش آمده كه سر همسرتان داد بكشيد و به او توهين كنيد و همسرتان در پاسخ به شما بگويد «عزيزم عصبانيت و سرزنش هاي شما باعث شد به اشتباهم پي ببرم. قول مي دهم از همين حالا هر چه بگويي گوش كنم»؟
اگر تا قبل از اين همسرتان را سرزنش مي كرديد و عصبانيت از خود نشان مي داديدو او مجبور مي شد در برخي موارد دروغ مصلحتي بگويد تا شما عصباني نشويد، از اين پس سعي كنيد از عصبانيت و پرخاشگري دست برداريد و اين روش غير مفيد را كنار بگذاريد. تمرين كنيد كه مشكلات و نگراني هايتان را خيلي آرامتر و بهتر مطرح كنيد.
توجه داشته باشيد كه پيشنهاد اين راهكار به معناي اين نيست كه لزوماً شما مقصر هستيد و بايد رفتار خود را اصلاح كنيد. چه بسا ممكن است حق با شما باشد و رفتارهاي نادرست همسر شما باعث عصبانيت و پرخاشگري تان گردد. حتي در اين گونه موارد هم بهتر است كه با مهرباني و محبت با ايشان برخورد كنيد. وقتي با مهرباني و مؤدبانه مسايل و مشكلات زندگي را با همسرتان مطرح مي كنيد و يا رفتارهاي نادرست او را گوشزد مي كنيد، احتمال اينكه او به حرفهاي شما گوش دهد و شما را درك كند و مسايل را صادقانه با شما در ميان بگذارد، بيشتر خواهد شد. البته نبايد فراموش كنيد كه هيچ تضميني نيست كه همسرتان دقيقاً طبق خواستة شما عمل كند و هميشه راست بگويد، ولي برخورد شايسته و محبت آميز شما به احتمال زياد از رفتارهاي نادرست و دروغگويي هاي وي جلوگيري خواهد كرد.[2]
حتي اگر همسرتان شما را ناراحت كرد،  سعي كنيد آدم صبوري باشيد. سعي كنيد صبر و تحمل خود را بالا ببريد؛ زيرا فايدة اين طرز فكر اين است كه مشكلات شما با همسرتان رو به وخامت نمي گذارد و همسرتان مجبور نمي شود كه از اين پس دروغ بگويد. سعي كنيد با مسايل زندگي آسانتر برخورد كنيد. مشكلات زندگي را آن قدر جدّي نگيريد كه همسر شما به دروغ و رفتارهاي ضد اخلاقي متوسل شود.
با توجه به مطالبي كه بيان شد، كليد حلّ مشكل نزد شما است. اگر شما از برخي توقعات و انتظارات خود دست بر داريد و همسرتان را با همة كم و كاستي هايش بپذيريد و سعي كنيد مشكلات زندگي را به كمك يكديگر حل نماييد، روح و صفا و صميميت در زندگي شما ايجاد مي شود و در اين صورت همسر شما انگيزه اي براي دروغ گفتن ندارد.
تمرين اصول زير به شما مي تواند كمك كند:
1. به همسرتان ابراز علاقه نموده و به نظرات وي احترام بگذاريد. حتي وقتي از دست همسرتان عصباني هستيد، باز هم بايد برخوردتان مثبت باشد.
2. سعي كنيد همسرتان را درك نموده و به زندگي مشترك بيانديشيد؛ افرادي كه هميشه سعي دارند حرف و نظر خود را به كرسي بنشانند و به هيچ وجه حاضر نيستند از نظر و خواستة خود دست بر دارند، زندگي مطلوب و متعادلي نخواهند داشت.
3. رُك و راست باشيد؛ اگر شما صداقت و راستي از خود نشان دهيد و در مسايل زندگي سختگيري نكنيد، همسر شما ياد مي گيرد كه مسايل را با شما صادقانه در ميان بگذارد.
4. با نقطه نظر همسرتان همدلي كنيد؛ همدلي كردن يعني اين كه دنيا را از دريچة چشم ديگران ببينيم.[3]
اگر واقعاً مي خواهيد مشكلات زندگي خود را حلّ كنيد و جلو دروغگويي هاي همسرتان را بگيريد، قدري در رفتار، برخوردها و تفكر و سطح انتظارات خود دقّت نموده و مورد اصلاح و بازنگري قرار دهيد.
اگر شما رفتار خود را اصلاح كنيد و با مهرباني با ايشان برخورد نماييد، وي مجبور نيست كه دروغ بگويد.
خداوند در قرآن مي فرمايد: لن تنالوا البرّ حتي تنفقوا مما تحبُّون[4]؛ هرگز به نيكويي نخواهيد رسيد مگر از آن چه دوست داريد، انفاق كنيد.
از اين آيه استفاده مي شود كه اگر شما دوست داريد زندگي سالم و متعادل داشته باشيد بايد از خود گذشتگي نماييد و از خود شروع كنيد. هر انساني دوست دارد كه ديگران وي را احترام كنند، اين در صورتي امكان پذير است كه ما خود به ديگران احترام بگذاريم و جلو عصبانيت و برخوردهاي نادرست خود را بگيريم.
اميد است با رعايت اين نكات و مطالعه كتابهايي كه درذيل معرفي مي شود بتوانيد روح تفاهم و همدلي را در خانوادة خويش زنده نماييد.
 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حسين عسكري، نقش بهداشت روان در ازدواج و زندگي زناشويي، نشر گفتگو، 1380.
2. كنت و نينگ، مردان زميني، زنان زميني، انتشارات شناخت، 1378.
3. آلبرت اليس، هيچ چيز نمي تواند ناراحتم كند، ترجمه: فيروز بخت، مؤسسه خدماتي فرهنگي رسا، 1382.

پي نوشت ها:
[1] قصص،56.
[2] . آرست فون شليپه، آموزش درمان و مشاورة سيمني، ترجمه سعيد مرادي، انتشارات هُمام، 1380،‌ص 223 ـ 231.
[3] . كنت ونينگ، مردان زميني، زنان زميني، چگونه همكاري همسرمان را جلب كنيم، ترجمه: فيروز بخت، انتشارات شناخت، 1378، ص 71.
[4] . آل عمران/92.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :