امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
989
به من چه ربطي دارد؟
فردي از رهبران يكي از گروهكهاي سياسي طي تلگرافي از حضرت امام، درخواست آزادي چند نفر از همفكرانش را كرده بود كه به دليلي دستگير شده بودند. متن آن به عرض رسيد. فرمودند:
به من چه ربطي دارد؟ مگر من آنها را دستگير كرده ام؟.
بي خود اينجا فرستاده اند.
نامه اي از دادگاه كيفري ، يكي از شهرهاي آذربايجان خدمت حضرت امام فرستاده شده بود كه به دليل نقص در پرونده تقاضايي كرده بود كه حكم اعدام را لغو فرمايند! فرمودند:
شما در جريان اين نامه هستيد؟.
عرض كردم :
- بله
فرمودند:
اين را بايد به ديوان عالي كشور بفرستيد.
و با لحني تند ادامه دادند:
بي خود اينجا فرستاده اند. من نمي دانم اينها كي هستند.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 200
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :