امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
547
در مدح يعسوب الدين علي(ع)
هر که را خواهند در حشمت سليمانش کنند
بايد اول خاک پاي شاه مردانش کنند
آنکه شاهان جهان با تخت و تاج سروري
آرزوي آستان بوسي ز دربانش کنند
آن خدائي را کز او از بس خدائي ديده اند
فرقه اي تهمت بر او بندند و يزدانش کنند
آنکه هنگام سواري در فلک فوج ملک
ماه را نعل سمند برق جولانش کنند
لاف يکرنگي چو زد با قنبرش خورشيد را
تا ابد هر شب بدين عصيان بزندانش کنند
صالح و شيث و شعيب و هود و داود نبي
جمله کسب معرفت اندر دبستانش کنند
آنکه در مرحب کشي گيرد چو تيغ سرفشان
بال جبريل امين را فرش ايوانش کنند
هفت ايوانش کلاه مهر و مه از سر فتد
سر ببالا چون براي سير ايوانش کنند
نيست واجب نيست ممکن بلکه اندر عقل و نقل
ني همين و نه همان هم اين و هم آنش کنند
يکجواز مهر علي آيد فزون اندر عيار
با عبادتهاي کونين ار که ميزانش کنند
دردمندان را سر کويش نه گر دار الشفاست
حيرتم آن درد را پس با چه درمانش کنند
پيکري باريک گردد در عبادت گر چو مو
بي ولايش هيزم نيران سوزانش کنند
چرخ اگر باشد نباشد خم چو در تعظيم او
طوق لعنت در گلو مانند شيطانش کنند
صامت بروجردي(ره) - گلواژه (2) صفحه 49
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :