امروز:
سه شنبه 2 آبان 1396
بازدید :
576
علي(ع)
علي اي هماي وحدت تو چه مظهري خدا را
که خدا نمود زينت بتو تخت انّما را
علي اي محيط وحدت تو چه آيتي خدا را
که محاط تست کثرت چه نهان چه آشکارا
علي اي سوار قدرت تو چه قدرتي خدا را
که کشيد دست و تيغ تو کمان لافتي را
علي ايکه با محمد بدو جسم رفته يک روح
صلوات ختم بنما بنگر يکي دو تا را
علي اي سماء وحدت تو چه پرتوي خدا را
که به نه سپهر دادي تو علو و ارتقا را
تو به آسمان وحدت چه مهي چه آفتابي
که گرفته نور روي تو ز ارض تا سما را
بتو گر قوام هستي ز ازل خدا نبستي
به تمام ملک هستي بکه کردي اين عطا را
علي ايکه داد احمد بکفت لواي حمدش
که علم کند يدالله بدو عالم آن لوا را
علي ايکه در شجاعت بقدر تو قدر دادي
که قدر بدست گيرد سر رشته قضا را
نبود بجز تو حيدر نبود بجز تو صفدر
بکسي نداده داور بجز از تو اين قوا را
علي اي که کس بجز تو به خدا نمي تواند
که بقا دهد فنا را که فنا دهد بقا را
بکدام چشم بيند بتو آنکه خود نبوده
که ز ابتدا تو بودي و تو هستي انتها را
علي ايکه حب و بغض تو بهشت گشت و دوزخ
که ميان اين دو برزخ کند امتحان ما را
تو بتوبه و انابه لب بوالبشر گشودي
پسري قبول توبه ز پدر نمود يارا
دم عيسوي ز لعل تو نمود مرده احيا
که بدست پور عمران تو نهادي آن عصا را
چو عروج کرد احمد که بجز تو بود آنجا
که بجلوه وانمايد پس پرده عما را
علي اي که در سخاوت به هزارها چو حاتم
ز کرم تو ياد دادي ره بخشش و سخا را
علي ايکه بوعلي ها ز تو رسم کرده قانون
که نوشت حکمت او ز شفاي تو شفا را
اگر عمرو يا که عنتر چه بنهروان چه خيبر
که نکرد گم ز بيم تو بجنگ دست و پا را
بجز از علي چه گوئي بکسي خليفة الله
ز خداي زهد و تقوي بده فرق اتقيا را
علي ايکه با نگاهي کني عالمي تو احيا
چه شود که وا نوازي بنگاهي آشنا را
مفتون همداني - گلواژه (2) صفحه 62
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :