امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
536
با توجه به اينكه در روايات آمده كسي كه صداي بدي دارد اذان نگويد ولي مادرم خيلي دوست دارد كه صداي مرا بشنود حال من چه كنم؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟

1. نكتة اول كه بايد دربارة آن توجه كنيد اين است كه آيا واقعاً صداي خوبي نداريد يا فكر مي كنيد صدايتان خوب نيست؟ چرا كه برخي افراد با اينكه صداي خوبي دارند اما خودشان فكر مي كنند صدايشان خوب نيست. لذا مي توانيد از اطرافياني كه با آنها راحت هستيد نظرخواهي كنيد. در صورتي كه گفتند صداي شما خوب است،  ترديد نكنيد و به خاطر ثواب اذان گفتن و ثواب احترام به مادر خواستة مادرتان را اجابت كنيد.
2. تمرين: اگر به اين نتيجه رسيديد كه صدايتان خيلي خوب نيست در اين صورت مي توانيد تمرين كنيد؛ چرا كه انسان با تمرين قادر به انجام خيلي كارها مي شود. البته لازم است در نظر داشته باشيد كه رسيدن به هدف به يكباره صورت نمي گيرد بلكه نيازمند زمان و تمرين بر طبق اصول صحيح مي باشد كه بهترين پيشنهاد استفاده از كلاسهاي آموزشي است و در صورت عدم دسترسي مي توانيد از جزوه ها و نوارهاي آموزشي استفاده كنيد.
3. در صورتي كه باز هم صدايتان خوب نشد، در اين صورت مي توانيد در خانه براي مادرتان اذان بگوئيد. اگر به اين هم راضي نشد، مي توانيد در مسجد زماني كه خلوت تر است بدون بلندگو اذان بگوئيد. كه در صورت عدم رضايت مجدد مي توانيد با حفظ احترام مادر به نوعي از اين كار شانه خالي كنيد. در پايان جهت تمرين به چند نكته اشاره مي كنيم:
1. براي تمرين از نوار اذان استفاده كنيد كه از نوارفروشي ها و ستادهاي اقامة نماز مي توانيد تهيه كنيد. به نظر مي رسد در مدت كوتاهي خواهيد توانست به گفتن اذان در حد مطلوبي دست پيدا كنيد.
2. اشعاري را حفظ كنيد و در طول روز هر وقت حس و حال آنرا داشتيد زمزمه كنيد (اولاً در جاهاي خلوت ثانياً لزومي ندارد به كسي بگوييد تمرين مي كنيد و حتي اولويت در نگفتن است).
3. شعرهاي پرمعنا چون اشعار حافظ را براي تمرين انتخاب كنيد كه هم بار فكري و اطلاعاتي دارند و هم به خاطر معنادهي انسان ديرتر خسته مي شود. (تنها از يك شعر هم استفاده نكنيد)
4. هر وقت خلوت مناسبي پيش آمد ابتدا آرام و سپس وقتي حنجره گرم و آماده شد با صداي بلند اشعار را بخوانيد و به مدتي خيلي كوتاه اشعار را با بلندترين صدايتان بخوانيد.
5. از غذاهايي كه حنجره را تقويت مي كنند استفاده كنيد مثل زردة تخم مرغ، انجير و... .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :