امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
464
امام حسن مجتبي(ع)
حسن آن نور دو چشمان بتول
حسن آن نوگل بستان رسول
آن شهنشاه كه از زهر جفا
كشته گرديد زجور اسما
پس حسين داد ورا غسل و هنوت
جسم وي هشت ميان تابوت
سينه‌ها گشت زهجرانش چاك
بردن او را كه سپارند بخاك
پي تابوت حسن غوغا بود
بروي دوش برادرها بود
از زن و مرد مدينه به سما
ناله واحسنا بود بپا
اي خدا حامي دين را كشتند
جان زهراي حزين را كشتند
اندر آن حال يكي غوغا شد
زني از راه جفا پيدا شد
عايشه آمد و ره بر او بست
دل زهرا و علي را بشكست
گفت نگذارمي آن شوم پليد
در جوار نبيش دفن كنيد
ابن عباس بغريد چو شير
دست عباس شدي بر شمشير
ناگهان داد چنين فرمانرا
عايشه آل بني مروان را
آخر از ظلم گروهي ناپاك
تير باران شد آن پيكر پاك
تا بقيع را تو نبيني به علوم
غربتش بر تو نگردد معلوم
احمد صالح - ران ملخ صفحه 180
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :