امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
452
در توصيف ولادت امام هشتم(ع)
ده مژده كه آينه حق جلوه نما شد
حق جلوه نما در رخ مرآت خدا شد
هر لحظه ندا ميدهد از عرش منادي
آمد مه ذيقعده جهان غرق صفا شد
از رحمت حق خلق جهاني متنعم
از بركت ميلاد ولي نعمت ما شد
بر ملت مستضعف اسلام بگوئيد
ميلاد همايون معين الضعفا شد
از دامن نجمه به جهان سر زده ماهي
ماهي كه مه از شرم رخش غرق حيا شد
آدم به جنان بهر رضا جشن گرفته
آنسانكه نبي شاد و علي كام روا شد
از شوق وصال گل گلزار پيمبر
چون غنچه نشكفته دل فاطمه وا شد
تا نوح نبي شد بولايش متوسل
آسوده دل از وحشت طوفان بلا شد
برگو به خليل از حرم كعبه برون آي
كز پرده برون چهره حج فقرا شد
موسي ارني گو به بر موسي جعفر
مبهوت تماشاي غريب الغربا شد
عيسي كه زانفاس خوشش مرده شد احيا
مات از دم جان پرور مرآت خدا شد
آمد بجهان ضامن پيروزي اسلام
كز مقدم او غرق صفا ارض و سما شد
آمد بجهان آنكه زاعجاز نگاهش
نقش دو اسد زنده به تأييد قضا شد
آمد بجهان آنكه برون بهر حديثش
صدها قلم و لوح و قلمدان طلا شد
آمد بجهان آنكه زعلم و عملش باز
مشت علما در بر مأمون دغا شد
آمد بجهان آنكه زتوصيف صفاتش
دعبل ورقي خواند و اديب الادبا شد
آمد بجهان آنكه به مصداق مشيّت
راضي برضا بود و ملقب به رضا شد
آمد بجهان آنكه خميني به رضايش
منصوب به فرماندهي كل قوا شد
آمد بجهان آنكه مقيم سركويش
صدها ملك از امر خدا صبح و مسا شد
ژوليده نيشابوري - اي قلبها بسوزيد صفحه 157
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :