امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
771
چگونه مي توان افكار شيطاني در باب مسائل جنسي را از خود دور كرد؟

به طور طبيعي و غريزي دورة نوجواني و جواني، دوران شروع و اوج رشد جنسي در انسان مي باشد. همان طور كه هر غريزة خدادادي در وجود بشر بايد از مسير صحيح ارضاء شود. نياز جنسي هم بايد كنترل و از مسير صحيح ارضاء گردد. با توجه به اين كه ارضاء نياز جنسي با ازدواج صورت مي گيرد، امّا خود شاهديم كه براي ازدواج فقط بلوغ جنسي به تنهايي مطرح نمي باشد و بلوغ هاي ديگري مثل عقلي، اقتصادي، اجتماعي، عاطفي و ... نياز هست.
با دير شدن مسئلة ازدواج انرژي زياد جوان در اين دوران و فشاري كه بر جوان وارد مي شود، پناه بردن به تخيلات و غرق شدن در افكار خود مي باشد. اين سيستم جديد جسمي ـ روحي جوان بايد در كنترل عقل و شرع قرار گيرد تا زمينة رشد و ترقي فرد در همة ابعاد زندگي خودش را فراهم نمايد. در اين مبحث دربارة فكر، پيدايش ، انحراف و كنترل آن بحث و بررسي خواهيم كرد.
فكر، مقدمة عمل: انسان هر كاري كه انجام مي دهد ناخود آگاه يا آگاهانه از «فكر» او نشأت مي گيرد، يعني اين فكر انسان است كه او را به عمل دعوت مي كند ـ حال چه عمل خوب و چه عمل بد ـ و با انجام عمل است كه نتيجة سودمند يا مضر عايد شخص مي شود. با اندكي تأمل متوجه مي شويم كه در كل زندگي انسان ها، فرمان دهنده فكر آنها مي باشد. و در مسائل جنسي هم فكر است كه جوان را به عمل وا مي دارد. اگر در جهان بيروني امكان عمل و ارضاء داشت كه هيچ، و الّا تخيلات پا به ميدان مي گذارد و فكر و حواس فرد را به خود مشغول مي كند.
در اين‌جا سؤال مطرح مي شود كه چگونه اين افكار را از خود دور كنيم يا فكر خود را كنترل نماييم؟
اما با توجه به مقدمه مي توان گفت خود اين فكر هم منشأ ديگري دارد. مي‌توان در همين جا نسخه اي پيچيد و راه هاي كنترل و تسلط بر فكر را بيان كرد ولي با پيدا كردن منشأ آن و علت اصلي تر آن، بهتر مي‌توان پاسخگو بود.
نيازها و احساس نياز: ما موقعي فكر مي‌كنيم تا با انجام عملي اين فكر نياز يا نيازهاي ما برطرف شود. انسان هم نياز جسمي و هم روحي دارد كه بايد پاسخ داده شود. بعضي مواقع هم شايد نياز واقعي نباشد ولي فرد احساس كند نياز است و در پي ارضاء آن مي باشد و همين مسألة احتياج به آب و غذا، سرپناه، تفريح، امنيت و آرامش مي باشد كه افراد را به فكر تهية آب و غذا و انتخاب شغل و تشكيل خانواده مي اندازد. در اين مسأله هم نياز به همسر و نيز ارضاء غريزة جنسي و تعديل اين انرژي قوي وجود دارد كه خود مقدمه اي براي ايجاد فكر مي شود. بنابر اين در چنين لحظه اي سه راه وجود خواهد داشت:
الف. فراهم بودن شرايط و امكانات و ازدواج.
ب. فراهم نبودن شرايط كنترل و هدايت صحيح فكر.
ج. فراهم نبودن شرايط رها كردن عنان افكار براي پرواز به هر كجا.
در چنين موقعيتي و با توجه به دو منشأ انجام عمل، نياز و احساس نياز ـ فكر ـ عمل، دو راهكار عملي در پاسخ به سؤال بيان مي شود:
1. تعديل و كنترل نياز و احساس نياز:
نياز به طور طبيعي در وجود همة موجودات قرار دارد و نمي توان آن را سركوب كرد؛ اما مي توان در جهت صحيح هدايت كرد. بنابر اين مي توان اين انرژي عظيم دروني را كنترل و متعادل كرد.
ورزش: شروع به انجام ورزش تأثيرات جسمي و روحي فراواني دارد. انرژي موجود بايد به صورتي تخليه شود كه پياده روي و كوهنوردي و ورزش هاي ديگري براي اين مهم انجام مي گيرد. البته نبايد افراط و تفريط شود. انسان از كم شروع كند و هر چه جلوتر مي رود مقدار كمّي و كيفي آن را بيشتر كند تا خسته و زده نشود و مداوم و هميشگي باشد. (كم و پيوسته)
تقويت اراده و خويشتن داري:[1] با داشتن برنامه براي تقويت اراده و نيز خويشتن داري و مبارزة عملي با هواي نفس و خواهش هاي نابجاي آن مي توان قدمي در تعديل برداشت. تقويت اراده هم با انجام كارهاي كوچك و به ثمر رساندن و تمام كردن آنها و پرداختن به كار بعدي و ... ميسر مي باشد.
موقعي كه اراده ما قوي شود به راحتي مي توانيم بر افكار خود مسلط باشيم و هر موقع فكر منفي و شيطاني به سراغ ما آمد، آنها را دور كنيم.
اصل جايگزيني: هنگام هجوم اين افكار ذهن خود را با ذكر لا اله الا الله پر كنيد. اين ذكر براي راندن اين افكار مجرب است. ( ر.ك به حاشيه مفاتيح الجنان)
استفاده از تلقين مثبت:[2] با تلقين مي توان خود را در برابر افكار منفي مجهز و واكسيناسيون كرد. وقتي در شبانه روز در مواقع خلوت شخصي فكري به خود تلقين كنيم كه مي توانيم انسان خوبي باشيم و فكر بد به ذهنمان راه ندهيم، پس از مدتي به صورت ملكه خواهد شد و مديريت افكار را خود به عهده.
سرگرمي و اشتغال:[3] جوان هر چه فكر و ذهنش به موضوع يا موضوعاتي مشروع و حلال مشغول باشد، اجازة ورود افكار شيطاني را نمي دهد. بنابراين مشغوليت ذهني و خوابيدن به هنگام خستگي در اين جهت هم مي تواند كارساز باشد.
تقويت حرمت نفس:[4] عقدة حقارت، نشناختن خود و كوچك شمردن و حتي هيچ شمردن خود، راه را براي نفوذ شياطين جنّي و انسي باز مي كند. فردي كه هم خود و هم ديگران وي را كوچك و حقير و پست مي شمارند خيلي راحت تر از ديگران در دام شيطان و افكار منفي قرار مي گيرد. ولي با ارزش قائل بودن براي خود، هدف مند بودن خدا از خلقت من و ... مي توان به تقويت حرمت واقعي نفس پرداخت و كسي كه به جايگاه و كرامت خود نزد خداوند آگاه است هرگز راضي نمي شود با افكار شيطاني خود را به مرحله پست بياورد.
2. تمركز و تسلط بر فكر:
زماني كه نياز و احساس آن را تا حدودي كنترل كرديم هم زمان با آن مي توانيم فكرمان را اصلاح نماييم. نكتة قابل توجه اين است كه نيازها بر افكار تأثير مي گذارند؛ اما فكر هم مي تواند بر نياز و احساس نياز و نيز ارضاء آن تأثير بگذارد.
تمركز، سكوت مي طلبد و سكوت در خلوت و مخصوصاً در خلوت شخصي يافت مي شود. در خلوت شخصي‌ مي‌توان به مسائلي مثل خدا و خلقت خدا و خلقت هر كسي پرداخت. مي توان در خلوت خود برنامه ريزي كرد. حتي براي فكر كردن. پرداختن به نماز و انجام عملي آن و اين كه نماز منشوري است هزار وجه كه يك جلوة آن تمركز انديشه است. همچنين توجه به آثار فردي و اجتماعي تمركز خود باعث تحريك انگيزه و افزايش تمركز به مسائل مهم و سودمند مي شود. مطالعة مشاهير تاريخ و علماء و دانشمندان و توجه در هر بعد از زندگي آنها ما را به حقايق رهنمون مي كند.در كتاب پرواز تا بي نهايت كه به سير زندگي شهيد بابايي مي پردازد، مطالبي در همين زمينه آمده، ذكر كرده اند موقعي كه شهيد بابايي قبل از انقلاب براي آموزش هاي نيروي هوايي به آمريكا رفته بود، شبي فرماندة پادگان كه از مهماني بر مي گشته ديده است فردي در ميدان پادگان مشغول دويدن است، به او كه مي رسد، مي پرسد اين وقت شب اين جا چه كار مي كني و عباس بابائي آن رادمرد بزرگ پاسخ مي دهد: « دارم از شيطان فرار مي كنم.»
در پايان: بايد بدانيد كه يكي از زمينه هاي وجود افكار منفي شنيدن و گفتن و تصور كردن سخنان شهواني مي باشد. بنابر اين در اين جهت هم بايد مواظب بود كه از اين گفتگوها و جلسات پرهيز نماييد. و بالاخره دوستي با افراد خود ساخته و پاك و پرهيز از شوخي هاي شهواني و جنسي و مطالعه كتب عرفاني، مثل نشان از بي نشان ها و كيمياي محبت و متوسل شدن به معصومين ـ عليهم السّلام ـ مي تواند در اين راه سرعت سير و حركت شما را بسيار زياد نمايد.

پي نوشت ها:
[1] . شرفي، محمد رضا، جوان و نيروي چهارم زندگي، تهران، نشر سروش، چاپ دوم، 1380، صص 9 ـ 67 و صص 6 ـ 55
[2] . همان مدرك
[3] . صادقي اردستاني، احمد، نيازهاي جوانان، قم، نشر خرم، چاپ اول، 79، صفحات مختلف كتاب 7 و 6 و 5. محمد رضا شرفي، همان
[4] . همان مدرك.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :