امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
736
افكار عمومي نسبت به روحانيت در زمان حاضر چه ديدگاهي دارند؟

علمكرد روحانيت به لطف الهي از ابتداي پيروزي انقلاب و در زمان جنگ و نيز سال هاي پس از جنگ قابل دفاع است. هر چند اندك نقائصي، نيز مشاهده مي شود؛ كه البته دشمن در بزرگ نمايي آنها تلاش بسيار نموده تا از اين طريق ضربه خود را به روحانيت و فرهنگ ايران اسلامي وارد سازد. افكار عمومي تا حدي كه حاكي از واقعيت باشد ،درمجموع نسبت به روحانيت نظري مثبت دارد،البته روحانيت از انتقادات با روي باز استقبال كرده وآنرا ره توشه تكميل و اصلاح خود خواهد نمود.در رابطه با ذهنيتي که ساخته و پرداخته رسانه هاي دشمن و ايادي نفوذي آنها مي باشد، بايد مردم را هوشيار ساخت كه تا حد ممكن از گزند آن ،خود را مصون سازند .زيراگاهي يك امر ساختگي، جعلي و دور از واقعيت به عنوان افكار عمومي تلقي مي گردد كه نمي توان به آن اعتماد نمود و به آن ترتيب اثر داد،درواقع تبليغات است که ممکن است فضاي جامعه راپرکرده و به دروغ  خود را افکارعمومي معرفي کند.
بنابراين معيار قضاوت در مورد صحت افكار عمومي ،خود مردم هستند؛ تا يعني با ملاحظه دقيقتر واقعيت ها درمي يابيم که روحانيت در ميان مردم نفوذ ديرينه اي داشته و مردم خداجوي نسبت به روحانيت اعتماد وثيقي داشته و دارند لذا عده اي بايد نسبت به برخي از پندارهاي خود تجديد نظر كنند و بدانند كه نمي توانند بين مردم و روحانيت فاصله و جدائي بيندازند زيرا اين اعتماد مردم ريشه در پيوند عميق مردم با دين و دينداري آنها است و مردم فهيم به خوبي مي توانند تشخيص دهند و خطاي برخي از افراد را به حساب روحانيت اصيل نگذارند روحانيت اصيل در طول تاريخ ايران اسلامي همواره مورد اعتماد و به عبارتي ملجاء و پناهگاه مردم بوده و هست و خطاي عده اي از افراد و يا توطئه ها وتبليغات دشمن نمي تواند نفوذ قلبي روحانيت را بگيرد چرا که عملکرد مخلصانه وصادقانه روحانيت اصيل و روحيه مردم داري آنان که با دينداري مردم عجين و به هم آيخته است نمي گزارد تا خللي در رابطه مردم و روحانيت ايجاد گردد. البته  روحانيت هم صد البته بايد در باره اين اعتماد مردم که سرمايه گرانقدر و عظيمي محسوب مي شود ترديدي در اعتماد مردم و دينداري قاطبه مردم نداشته و با اين اعتماد و پشتوانه مردمي از هيچ کوششي درخدمت رساني خالصانه به دين و مردم دريغ ننمايند و بدانند با اين فرصتي که انقلاب و حکومت اسلامي فراهم آورده مي توان روح  تدين و دينداري مردم را به مراتب بالا برده و با خدمت خالصانه به دين و مردم جلوي نفوذ و تسلط مجدد طاغوتيان و بيگانگان  را سد کرده  و سعادت دنيوي و اخروي را براي مردم فراهم نمود البته دشمنان اسلام و انقلاب همواره خواسته اند افکار عمومي را برعليه علما و روحانيون  فراهم آورند و البته برخي اشتباهات و عملکردها در اين خصوص مي تواند مزيد بر علت باشد بدين سبب هوشياري روحانيت را بيشتر مي طلبد و به عبارتي وظيفه و مسئوليت روحانيت را در اين باره سنگين تر مي نمايد.  
 

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :