امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
408
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(آ)

1ـ آبروى و حيثيت موئمن در قرآن
رحمتى كچو مثقالى, زهرا, كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
در اين پايان نامه آبرو و حيثيت موئمن از نظر قرآن و احاديث و عقوبت مخدوش نمودن شخصيت او و ارتباط وحدت و انسجام جوامع انسانى با هتك حرمت از او مورد بررسى قرار گرفته و نتيجه گيرى شده است كه: آبرو و حيثيت موئمن چون جان او محترم و هتك حركت او مانند خونش حرام است. خداوند افرادى را كه درصدد مخدوش نمودن حيثيت موئمنين هستند در دو جهان خوار و ذليل مى سازد.

2ـ آثار اجتماعى دين از ديدگاه قرآن كريم
عزيزى كيا, غلامعلى. كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآنى. مركز آموزش و پژوهشى امام خمينى.
استاد راهنما: رجبى, محمود. 1373.
اين پايان نامه شامل دو بخش است: بخش اول كلياتى از آثار اجتماعى دين: نشانه هاى باورهاى دينى در رفتار اجتماعى, بينشهاى دينى درباره ى زندگى اجتماعى, مبارزه ى دين با عقايد خرافى, و گفتارى در اهميت اجتماع. بخش دوم نقش دين در تحولات اجتماعى: دامنه ى تحولات ناشى از دين, مراحل تحول دينى, شتاب تحولات دينى, نقش دين در روند تحولات, تغيير در مقررات و قوانين و سياست, ديدگاه دين درباره ى حكومت و هجرت, و كاركردهاى منفى دين.

3ـ آثار امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه قرآن و روايات
مسعودى, محمد اسماعيل, كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: دادخواه, عباسعلى. 1372.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: اهميت و عظمت امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه آيات و روايات آثار مثبت امر به معروف و نهى از منكر, آثار سلبى ترك امر به معروف و نهى از منكر و دگرگونى ارزشها در اثر عدم اهتمام به اين فريضه.

4ـ آثار روانى و تربيتى توكل از ديدگاه قرآن
خواجه افضلى, طيبه. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: افروز, غلامعلى. 1375.
در اين پايان نامه ى موضوع توكل به دو طريق كتابخانه اى و ميدانى مورد تحقيق قرار گرفته و آثار روانى و تربيتى آن مطالعه شده است. عناوين اين پژوهش معنى و حقيقت توكل, درجات توكل از ديدگاه عرفا, فرق توكل و رضا, بررسى آيات مربوط به توكل در قرآن و گزارش بالينى از افراد متوكل.

5ـ آثار سوء غيبت از منظر قرآن و حديث
ممتاز اميرى, محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
در اين پايان نامه آثار سوء و اجتماعى غيبت در آيات و روايات بررسى شده و درباره ى اين موضوعات بحث شده است: تعريف واژه ى غيبت, دلأل حركت غيبت, اقسام غيبت, انگيزه هاى غيبت, راههاى درمان غيبت.

6ـ آثار صبر و صلوة از ديدگاه آيات و روايات
قاسمى, محمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در اين پايان نامه ابتدا هدف غايى و نهايى انسان كه قرب وجودى او به خداوند است, از ديدگاه آيات قرآن بررسى شده است. سپس آثار صبر و صلوة در سرعت بخشيدن به انسان براى رسيدن به هدف غايى و بر طرف نمودن موانع از سر راه خود بيان گرديده است .آثار مذكور از ديدگاههاى روحانى و معنوى, اخلاقى و تربيتى, اجتماعى, جهادى, سياسى و اخروى بررسى گرديده و عواقب بى صبرى و ترك صلوة براساس آيات و روايات مورد بررسى قرار گرفته است. انگيزه انتخاب اين موضوع توجه به نكات ارزشمند مندرج در دو آيه شريفه ((استعينوا بالصبر و الصلوة.. ان الله مع الصابرين)) و ((استعينوا بالصبر و الصلوة... نانها لكبيرة الاعلى الخاشعين)) بوده است .

7ـ آثار فردى و اجتماعى توحيد (از ديدگاه قرآن و حديث)
نادر عفيف, احمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: ميانجى, احمد. 1371.
مباحث اين پايان نامه در سه فصل آمده است. در فصل اول توحيد و مراتب آن, دلأل يگانگى خدا, اقسام توحيد و رابطه ى توحيد با اصول ديگر دين بررسى شده است. در فصل دوم آثار فردى توحيد چون تسليم در برابر خدا, روشن بينى, بهره مندى از هدايت خاص الهى و عشق پروردگار, اخلاص, توكل, صبر, آرامش, احساس مسئوليت و جز آنها بررسى شده اند. فصل سوم به بررسى آثار اجتماعى توحيد مانند جلوگيرى از نقض قانون, وحدت, برقرارى قسط و بهره مندى از زندگى نيكو با عمران و آبادى اختصاص دارد.

8ـ آداب حسنه از نظر قرآن
زندگى آبادى, على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
ادب, در لغت و حتى در ادبيات به معناى هياءت حسنه ى فعل و ظرافت عمل به كار رفته است. ادب از جهتى ثمره ى اخلاق و از جهتى ديگر موجب ايجاد ملكه ها و فضايل اخلاقى است و با تربيت متفاوت است. خداوند كه آفريننده ى بشر است, بهتر از هر كسى جهات خير و سعادت مخلوق خود را مى داند و مى شناسد. او كتب آسمانى و كاملترين آنها يعنى قرآن مجيد را براى بندگان فرستاده است, تا به اعمال نيك امر كند و از زشتيها باز دارد. در اين راه از سبكهاى بيانى مختلف مانند: بيان اوامر و نواهى, ضرب المثل, داستانهاى گذشته و سرمشق هاى نيكى و بدى استفاده شده و براى تعليم آن, افراد شايسته و برگزيده اى چون پيامبران و أمه ى معصومين (ع) را انتخاب كرده است.
در قرآن مجيد, از آدابى سخن رفته است كه عمل بدآنهاموجب آراستگى و رستگارى فرد مى شود و شمارى از افراد و نمونه هاى مجسم خير و نيكى در قرآن, به عنوان اسوه ى انسانها معرفى شده اند كه اقتداى به آنان موجب سعادت آدمى است. همچنين از آداب خانوادگى و نحوه ى برخورد افراد خانواده با هم نيز سخن گفته است كه رعايت آن موجب قوام نظام خانوادگى است. سرانجام از آداب اجتماعى و رفتار افراد جامعه و نحوه ى تاءديب ـ امر به معروف و نهى از منكر و تشويق و تنبيه, و جز اينها كه سلامت جامعه را تضمين مى كند ـ سخن رفته است .

9ـ آدم (ع) از ديدگاه قرآن و عهدين
ناصح, على احمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1371.
در اين پايان نامه خلقت آدم, خلافت انسان, لزوم زندگى اجتماعى بشر و نحوه ى آفرينش حوا و ازدواج فرزندان آدم, بهشت آدم, لغزش و توبه ى آدم, نخست در آيات قرآن و سپس در تورات و انجيل بررسى شده اند.

10ـ آراء تفسيرى سيد
مرتضى در كتاب امالى (از سوره ى مريم تا سوره ى فاطر)
موسى, علويه طاهر, كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج,
استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1374.
اين پايان نامه از يك مقدمه و سه بخش تشكيل شده و در آن, مباحث تفسيرى سيد مرتضى ذيل آياتى از سوره هاى قرآن, به ترتيب زير گردآورى شده اند: بخش اول, سوره هاى مريم, طه و انبياء. بخش دوم, سوره هاى شعرا و قصص. بخش سوم سوره هاى روم, احزاب و فاطر.
در اين پايان نامه نظرات سيد مرتضى با آراى مفسران ديگر مقايسه شده است .

11ـ آراء مستشرقين پيرامون قرآن كريم
خوشنودى, منيره. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال.
استاد راهنما: پهلوان, منصور. 1377.
در اين تحقيق طى بيست فصل نظريات و پژوهشهاى خاور شناسان درباره ى قرآن نقل و بررسى شده است. مباحث فصول بدين قرارند; معناى خاورشناسى و اهتمام خاور شناسان به قرآن پژوهى, انگيزه هاى خاورشناى تاريخچه ى قرآن پژوهى خاورشناسان, نظر خاورشناسان درباره ى موضوعاتى چون معناى واژه ى قرآن, حروف مقطعه, تحريف قرآن, ترتيب نزول, وجوده اعجاز, جمع قرآن, امى بودن پيامبر اسلامى (ص) و افسانه ى غرانيق, ترجمه هاى قرآن توسط خاورشناسان. فصل پايانى به ترجمه ى مبحث ((المستشرقون)) كتاب ((القرآن الكريم و روايات المدرسين)) علامه ى عسگرى اختصاص دارد.

12ـ آراء و روشهاى
تفسيرى ((التفسير المبين)) و مقايسه ى آنها با تفسير ((فى ظلال القرآن))
كاظمى, شهاب. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله. 1376.
تفاسيرى كه در اين پايان نامه مورد بررسى قرار گرفته اند متعلق به محمد جواد مغنيه و سيد محمد قطب اند. در تفسير المبين نسبت به تفسير ديگر مغنيه به نام الكاشف فى تفسير القرآن آراى كمترى آمده است, به همين سبب در اين پايان نامه الكاشف... نيز مورد بررسى قرار گرفته و با مقايسه ى آن با تفسير فى ظلال القرآن پيرامون اين مباحث بررسى شده است: بررسى روشهاى مختلف تفسيرى و سير تدوين آن از آغاز تا عصر حاضر, ابداعات مغنيه; علوم قرآن در التفسير المبين, منابع و مباحث كلامى در تفسير المبين ; و مقايسه ى اجمالى آراى مطرح شده در آن با تفسير فى ظلال القرآن.

13ـ آراء و نظرات فقهى در ((مجمع البيان)) (بخشهاى طهارت و صلاة)
ميرى, محمد حسن, كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: صانعى. 1374.
اين پايان نامه پيشگفتارى در شرح طبرسى دارد و مطالب آن در دو بخش آمده است. بخش اول: معناى طهارت و اقسام آن, احكام مطهرات, چيزهايى كه طهارت در آنها لازم است, نجاسات و احكام آن. بخش دوم: معناى صلاة در لغت و اصطلاح, تقسيمات نماز, جايگاه نماز در قرآن, تشريع نماز, اهل بيت و نماز, تارك نماز, نمازهاى يوميه و اوقات آن, قبله و احكام آن, احكام مساجد, مقارنات نماز, متعلقات نماز, نماز شب, ساير نمازها, نماز جماعت و نماز جمعه.

174ـ آراء و نظريات كلامى تفسير مجمع البيان
صفوى, سيد عبدالحميد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: شاه نظرى, جعفر. 1376.
اين پايان نامه مشتمل بر چهار فصل است. در فصل اول با عنوان اثبات خدا و صفات و افعال او از موضوعاتى چون ادله ى اثبات خدا, صفات ذاتى و فعلى, مراتب توحيد و جبر و اختيار بحث شده و در فصل دوم تحت عنوان نبوت مباحثى مانند ضرورت بعثت, معجزه راه شناخت انبياء و عصمت پيامبران آمده است. فصل سوم درباره ى امامت است و مباحث مفهوم امام, ولايت آل محمد (ص), عصمت أمه (ع), نصب ايشان از جانب موضوع معاد اختصاص دارد و در آن ماهيت مرگ, عالم برزخ, عالم قيامت, معاد جسمانى, كيفر و پاداش, احباط و تكفير و شفاعت بررسى شده است.

15ـ آزمايش الهى انسان از نظر اسلام (قرآن و حديث)
قره كار, رقيه, كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: قأمى اميرى, على. 1377.
امتحان الهى آدمى عبارت از زمينه سازى براى تكامل اوست. اين موضوع در اين پايان نامه ى و تحت اين عنوان ها بررسى شده است: انسان و خصوصيات او, امتحان و حكمت آن, عموميت امتحان, دامنه ى امتحان, حاصل امتحان و ملاكهاى سنجش.

16ـ آفرينش از ديدگاه قرآن و حديث
حسين زاده, محمد على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر.
در اين پايان نامه موضوعات زير بررسى شده اند: اولين موجودى كه خداوند آفريد. خلقت آسمان و زمين و مدت آن, هفت تا بودن زمين, خلقت شب و روز, خلقت چراگاهها, خلقت ملأك و وظأف آنان, خلقت جن و جنسيت و مكلف بودن و امكان روئيت و قدرت او, بهشت و دوزخ جنيان, شيطان و آفرينش او از آتش, اولاد و لشكريان و دوستان شيطان و چگونگى وسوسه ى او. خلقت آدم, خلقت حوا و پيدايش نسل آدم, خلقت عيسى, خلقت حيوانات و چگونگى حشر و هدف از آفرينش آنها, جانداران در كرات ديگر, زوج بودن مخلوقات, هدف از آفرينش .

17ـ آفرينش در قرآن
تقوى, غلامعلى. كارشاسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد
استاد راهنما: دهباشى, سيد مهدى. 1375.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: آفرينش جهان هستى و نظريات علمى مربوط بدان, آفرينش جهان از ديدگاه قرآن, پيدايش موجودات جهان مانند آسمان, خورشيد, زمين, كوهها, آب, ماه, ستارگان و انسان و نيز حيات, شب و روز و زوجيت از نظر قرآن, موجودات نامحسوس مثل شيطان از ديدگاه قرآن و بالاخره هدف آفرينش جهان و انسان از منظر قرآن.

18ـ آيات آفاقى و انفسى در قرآن كريم, دريچه اى به سوى توحيد
افشاريان, محمد كريم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمودى, ابوالقاسم. 1373.
نويشنده در اين پايان نامه به بررسى آياتى پرداخته است كه مربوط به آفرينش پديده هاى طبيعى جهان از قبيل خورشيد, ماه, ستارگان, درختان, نباتات, حيوانات و پرندگان اند; اينگونه آيات را آيات آفاقى مى نامند; همچنين آياتى در خصوص حقايق مرتبط با آفرينش انسان بررسى شده اند كه به آنها اصطلاحاً آيات انفسى مى گويند.

19ـ آيات, احاديث و ادعيه در غزليات و رباعيات فيض كاشانى
سودانى, ناهيد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى دزفول.
استاد راهنما: سنگرى, محمد رضا. 1377.
در اين پايان نامه پس از شرح حال فيض و معرفى شاگردان, مخالفان, تاءليفات و اشعار او طى دو فصل ابياتى كه فيض در آنها از آيات, احاديث و ادعيه استفاده كرده, ارأه و شرح شده است.

20ـ آيات الاحكام (آيات العقود و العهود)
راشدى, مهدى. كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه قم.
استاد راهنما: صانعى, سيد مهدى. 1377.
اين پايان نامه در سه بخش تدوين شده است: بخش اول به بررسى فضايل قرآن و نقش امامان در تبيين و اجراى احكام آن, و كلياتى درباره ى آيات احكام و عقود اختصاص دارد. بخش دوم درباره ى احوال شخصى چون ازدواج, نذر, عهد, سوگند, وقف, وصيت و حجر است. در بخش سوم با عنوان داد و ستدها يا معاملات از مالكيت, بيع, معاوضه, ربا, اجاره, صلح, ديون و توابع آن بحث شده است.

21ـ آيات الاحكام در تفسير مجمع البيان
شريعتى, محسن. كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: واعظ زاده. 1365.
در اين پايان نامه آيات فقهى در خصوص عبادات از مبحث طهارت تا جهاد و مطالب مربوط ـ اعم از قرأت, حجت, اعراب گذارى, لغت, شاءن نزول و تفسير ـ از كتاب مجمع البيان طبرسى استخراج و بررسى شده اند.

22ـ آيات اهل البيت در اهم تفاسير شيعى و سنى
حسين آبادى فراهانى, زهرا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
در اين پايان نامه شمارى از آيات قرآن در شاءن اهل بيت (ع), بررسى شده اند. اين آيات عبارتنداز: ليلة المبيت, آيه ى مباهله, آيه ى اولوالامر, آيه ى اكمال دين, آيه ى ولايت, آيه ى ابلاغ, آيه ى تطهير, آيه ى مودت و آيات سوره ى انسان و سوره ى كوثر در اين پايان نام سعى شده, مشتركات اهل سنت و شيعه درباره ى آيات مذكور بررسى و به اشكالات مفسران اهل سنت بر تفسير علماى شيعه از اين آيات پاسخ داده شود.

23ـ آيات و احاديث و قصص اسلامى در ديوان غزليات عطار
احيايى, شهلا. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: محمدى, احمد. 1374.
اين پايان نامه در چهار بخش تنظيم شده است. بخش اول كلياتى درباره ى عطار, بخش دوم ديوان قصايد و غزليات, بخش سوم سبك غزلسرايى عطار, بخش چهارم عطار و قرآن و حديث. در بخش هاى دوم تا چهارم درباره ى آيات و قصص قرآن, و احاديثى بحث شده است كه در ديوان عطار مورد تلميح يا تصريح واقع شده اند.

24ـ آيين زندگى در قرآن
پيكانى, محمد رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در اين پايان نامه, آيين زندگى از ديدگاه قرآن بررسى شده و در ابتداء نقش و اهميت ايمان در زندگى, انفاق و ارزش آن و اهميت احترام به والدين بحث شده است. سپس, اهميت امانت و عهد و پيمان و نهى از رباخوارى, رشوه خوارى و احترام به بزرگان مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه, ميهمان نوازى و اهميت آن, ربا, عدالت در خريد و فروش, امتحان الهى و نتايج آن, نقش همنشينى در سرنوشت انسان و رفتار با ايتام بررسى شده است.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :