امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
437
چكيده پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(پ)

298ـ پاداش و مجازات از ديدگاه قرآن كريم
كاشانيها, كبرا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. شمال.
استاد راهنما: قأمى, على. 1375.
اين پايان نامه با هدف تحقيق تشويق و تنبيه از منظر قرآن كريم تدوين شده است و پيرامون اين موضوعات مباحثى مطرح مى كند. اهم مباحث آن عبارتنداز: اهميت و ضرورت تربيت, اصول و مبانى تربيتى, پاداش و مجازات (تشويق و تنبيه), تعاريف و شرايط آن, ويژگيهاى مربى.

299ـ پاره اى از مسأل اخلاقى از رهگذر سوره حجرات
جهدى, محمد على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
اين پايان نامه در يك مقدمه و دو بخش تدوين شده است: در مقدمه مباحثى چون فضيلت خواندن سوره ى حجرات, مكى يا مدنى بودن آن, اجمال مطالب اين سوره و شاءن نزول آن آمده است. در بخش اول پيرامون فضأل اخلاقى اين سوره از قبيل لزوم احترام نهادن به بزرگان و والدين و خداوند, صبر و فوأد آن, توبه و فضيلت آن بحث شده و در بخش دوم رذأل اخلاقى مثل عيبجوئى و مسخره كردن, سرزنش كردن, يكديگر را با لقب زشت خواندن, سوءظن, تجسس و غيبت بررسى شده اند.

300ـ پاسخ استدلالى تحليلى به منكران وقوع نسخ در قرآن
مولايى نيا, عزت الله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: حجتى,
سيد محمد باقر. 1376.
مبحث نسخ از قرن چهارم هجرى توسط بعضى از دانشوران اسلامى مورد انكار واقع شده و در اين خصوص به شبهاتى تمسك جسته اند. در اين پايان نامه, نخست شبه هاى منكران وقوع نسخ در قرآن تبيين, سپس با تكيه بر مبانى عقلى و دلأل قرآن و روايى بررسى شده اند. در اين پايان نامه قبل از پرداختن به مبحث اصلى, پيرامون مباحثى چون معناى نسخ در ميان لغويون و اصوليون در ادوار مختلف و آثار مربوط به ناسخ و منسوخ قرآن بحث شده است .

301ـ پاسخ به شبهات آلوسى بغدادى در زمينه ى آيات نازله در شاءن اهل بيت (ع)
فكرى, مسعود.كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1371.
مباحث اين پايان نامه كه پاسخ به شبهات آلوسى است از چهار بخش تشكيل شده است; بخش اول, كلياتى در معرفى آلوسى و تفسير او ـ روح المعانى ـ و بحثى درباره ى شاءن نزول. بخش دوم, امامت خاصه در قرآن از نظر آلوسى; در اين بخش آيات مباهله, ولايت, اكمال دين و تطهير بررسى شده اند. بخش سوم, موضع آلوسى نسبت به فضأل اهل بيت (ع). در اين بخش دو دسته از آيات بررسى شده اند, نخست آياتى كه آلوسى ذيل آنها سخنى دارد و ديگر آياتى كه بدون هيچ سخنى از آن مى گذرد. بخش چهارم, اعترافات آلوسى به فضأل اهل بيت (ع) .

302ـ پاسدارى اهل بيت از قرآن
منصوريان, سيد محمد جواد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث . دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ. 1376.
اهل بيت (ع) در حديث نبوى ثقلين, قرين و همراه قرآن معرفى شده اند. به نظر مى رسد فلسفه ى اين همراهى صيانت قرآن از مهجوريت و تحريف لفظى و معنوى آن و ارأه ى تفسير و تاءويل صحيح آيات و مبارزه با تفسير به راءى و تاءويلات باطل قرآن بوده است. در اين پايان نامه با عنايت به اين حقيقت, پاسدارى اهل بيت از قرآن براساس آيات, روايات و تاريخ بررسى شده است .

303ـ پديده هاى طبيعى در قرآن و كاربرد شناخت آن در تفسير
اميرى, احمد. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: پاكتچى, احمد .1376.
اين پايان نامه دو بخش دارد: بخش اول تحت عنوان قرآن و پديده هاى طبيعى حاوى دو مبحث است: هدف از ذكر پديده هاى طبيعى در قرآن و مواضع ذكر پديده هاى طبيعى در قرآن. بخش دوم با عنوان شناخت انسان از پديده هاى طبيعى در قرآن شامل اين مباحث است: امكان شناخت پديده هاى طبيعى و راههاى شناخت آن, مراتب شناخت پديده هاى طبيعى, موانع تنبه از پديده هاى طبيعى و تاءخير شناخت پديده هاى طبيعى در فهم و تفسير بهتر آيات قرآن. در پايان پيوستى حاوى دو موضوع تفسير علمى و تاثير قرآن در رشد علوم طبيعى در بين مسلمين آمده است .

304ـ پرتو قرآن و حديث در حديقه ى سنأى
عابديان, على رضا. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: جاويدى. 1375.
اين پايان نامه در سه فصل تدوين شده است: فصل اول, قرآن سرچشمه ى علوم ادبى در زبان عربى, تفصل دوم, استشهاد به آيات و احاديث در ادبيات عرب و ادبيات فارسى. فصل سوم, تاءثير قرآن و حديث در شعر سنأى, در اين فصل تاءثير قرآن و حديث در شعر سنأى در دو قسمت بررسى شده است يكى براساس صنايع لفظى مثل ارسال مثل, اشاره, اقتباس, ترجمه, تضمين و تلميح و دير براساس اهداف سنأى مانند تمسك و استشهاد, حكمت و پند, هشدار و انذار...

305ـ پرتو قرآن و حديث در ديوان اشعار خاقانى
خردمند پور, مسعود. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: كامل نژاد, احمد. 1374.
موضوع اين پايان نامه بررسى تاءثير آيات قرآن كريم و روايات معصومين (ع) در اشعار خاقانى شروانى است. در اين پژوهش ابيات مربوط گردآورى و آيات و رواياتى را كه به آنها تصريح يا تلميح شده, نقل گرديده اند.

306ـ پرتو قرآن و حديث در مخزن الاسرار نظامى گنجوى
برومند نژاد, عبدالمحمد. كارشناسى ارشد زبان ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: كامل نژاد, احمد. 1374.
در اين پايان نامه ابياتى از مخزن الاسرار كه به نحوى متاءثر از آيات قرآن يا احاديث معصومين (ع) است, شناسايى و بررسى شده اند. موضوعات مورد بحث در اين پژوهش عبارتنداز: اشارات به آيات و احاديث, اقتباس از آيات و احاديث, تلميح به آيات و احاديث و ترجمه ى آيات و احاديث.

307ـ پرتو از سيماى قرآن و حديث
خسروى, مرتضى . كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران .
استاد راهنما: مدير شانه چى ت, كاظم . 1369.
در اين پايان نامه پرتو از سيماى قرآن در حديث مورد بحث قرار گرفته و موضوعات ذيل در آن آمده است: اهميت و عظمت قرآن كريم و موارد فضيلت قرآن, فهم شناخت قرآن, وجوه شناخت و منابع شناخت قرآن, تقسيم بندى قرآن به سوره و آيه, عدم تحريف قرآن, دلايل عدم تحريف, شبهات قألين به تحريف و پاسخ آنها, و ويژگيهاى قرآن.

308ـ پرتو از قصص قرآن در آثار سعدى
پارسايى, محمد حسين. دكترى زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حكمت. 1340.
رساله ى حاضر در سه فصل تدوين شده است. در فصل اول بيان مختصرى درباره ى كلام خدا شامل نزول قرآن و محتواى آن آمده است. در فصل دوم قصه هايى از قرآن به ترتيب زير گزارش شده اند: آدم (ع), نوح (ع), هود (ع), صالح (ع), ابراهيم (ع), لوط (ع), يعقوب (ع), يوسف (ع) شعيب (ع), موسى (ع), طالوت (ع), داود (ع), سليمان (ع), ايوب (ع), يونس (ع), زكريا (ع), يحيى (ع), مريم (ع), عيسى (ع), اصحاب كهف و اصحاب فيل. فصل سوم به معرفى آثار سعدى كه در آن ها قصص قرآن آمده, اختصاص دارد; نظير مجالس, گلستان, بوستان, قصأد عربى, ملمعات, طيبات, بدايع, غزليات قديم, صاحبيه و رباعيات.

309ـ پژوهش در تفسير آيات ولايت در قرآن و حديث
حمزه پور معقوقى, ناصر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1376.
اين پايان نامه درباره ى آيات 3,55 و 67 سوره ى مأده است, و در آن چنين نتيجه گيرى شده است كه برابر روايات متواتر فريقين آيات مذكور درباره ى حضرت على (ع) نازل شده است. تنها اختلاف اساسى شيعه و اهل سنت در اين باره اين است كه شيعه اين آيات را دال بر ولايت على (ع) و جانشينى او پس از پيامبر اكرم (ص) مى داند; اما اهل سنت, آنها را دال بر فضيلت آن حضرت مى شمارند. در اين تحقيق با دلايل مختلف صحت نظر شيعه ثابت شده است.

310ـ پژوهشى پيرامون آيه شريفه ى ولايت در كتاب و سنت
احمد, محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما:
حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
موضوع اين پايان نامه آيه ى كريمه ى ((انما وليكم...)) است و مباحث ذيل را در بر دارد: مطالبى درباره ى معناى ولى, اعم بودن ولايت از نبوت, انواع ولايت و لزوم تمسك به صاحبان اصلى ولايت, روايات مربوط به شاءن نزول آيه ى ولايت, تصوير زيباى آيه ى ولايت در اشعار شعراى بزرگ صدر اسلام, دلالت آيه و معناى ولى و مولى و اينكه ولى در آيه ى مورد بحث به معناى اولى به انفس است, نه محبت, هشت شبهه ى مخالفان بر آيه ى ولايت و پاسخ آنها, رد اين معنا كه آيه ى ولايت در شاءن عبادة بن صامت و ابوبكر نازل شده است .

311ـ پژوهشى پيرامون تاريخ و تطور تفسير از آغاز تا عصر مرحوم طبرسى
عاصى مذنب, ابوالقاسم. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه تامام صادق (ع).
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1371.
اين پايان نامه در سه بخش كلى تدوين يافته است: در ابتداء تفسير قبل از تدوين مورد بررسى قرار گرفته است و آمده است كه آغاز تفسير از زمان حضرت رسول (ص) بوده و با ذكر شواهد قرآنى و تاريخى حضرتش به عنوان اولين مفسر قلمداد شده است. در زمان پيامبر (ص) و پس از رحلت آن حضرت نياز جدى به تفسير قرآن نمود مى يابد و صحابه هر كدام تلاش پيگرى را براى پرده برداشتن از مسأل مبهم و مجمل قرآن, آغاز مى كنند. معرفى مفسران از صحابه و منافعى كه در تفسير از آن سود جسته اند, مبحث ديگرى است كه در اين بخش آمده است .

312ـ پژوهشى پيرامون تقليد در عقايد از ديدگاه قرآن
موسوى, سيد ولى الله. كارشناسى ارشد تفسير و علوم قرآن . مركز آموزشى و پژوهشى امام خمينى.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1373.
اين پايان نامه در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول, ديدگاه قرآن, عقل و احاديث در مورد تقليد در عقايد. فصل دوم, انواع تقليد در عقايد چون تقليد در ربوبيت تكوينى, تقليد در ربوبيت تشريعى, تقليد در الوهيت و تقليد در عبادت. فصل سوم, بررسى علل تقليد, سرنوشت دنيوى و اخروى مقلدان در عقايد.

313ـ پژوهشى پيرامون جمع و تدوين قرآن كريم در عصر رسول اكرم (ص)
عرب شيرازى پور, محمود. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
اين پايان نامه با هدف اثبات اين مطلب كه قرآن در عهد رسول خدا (ص) جمع و تدوين شده و على (ع) عهده دار آن بوده و ساير صحابه صرفاً مصاحفى شخصى فراهم كرده بودند, تدوين شده است. عنوان فصلهاى اين پژوهش عبارتنداز: ديدگاه علماى اسلامى در مورد جمع قرآن, نظرات موافق و مخالف در خصوص تدوين قرآن در عصر نبوى و نقد آنها, جمع و تدوين قرآن توسط ابوبكر و صحف حضرت على (ع) .

314ـ پژوهشى پيرامون دنيا از ديدگاه قرآن و روايات
طالقانى اصفهان, سيد محمود. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
اين پايان نامه شامل مباحثى چند درباره ى دنيا از ديدگاه كتاب و سنت است; بدين قرار: معناى دنيا, شناخت دنيا, انسان و دنيا, دنيا و آخرت, امثال دنيا. طى اين مباحث چهره هاى مذموم و ممدوح دنيا معرفى و روش صحيح رفتار با دنيا بيان شده است .

315ـ پژوهشى پيرامون مصونيت قرآن از تحريف
نقيئى, عباس. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران,
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1368.
اين پايان نامه در چهارنامه فصل تنظيم شده است: در فصل اول, مباحثى از قبيل تحريف و اقسام آن و تبليغات سوء برخى نسبت به شيعه و نيز ضابطه و معيار تكفير و شناخت ضروريات دين مطرح گرديده است. در فصل دوم, عمده ترين ادله ى طرفداران تحريف قرآن و در فصل سوم, عمده ترين شبهه ى قألين به تحريف قرآن يعنى روايات موجود در مجامع روايى شيعى و سنى مورد نقد و بررسى تفصيلى قرار گرفته است. در فصل چهارم, دلايل مهم نفى تحريف قرآن اعم از نقل, عقل, سنت و اجماع طرح و سپس آراء قريب به پنجاه تن از بزرگان شيعه از قرن سوم تا عصر حاضر بتفصيل بيان شده است. همه ى آنها متفقاً وقوع هر نوع تحريفى را در قرآن نفى كرده اند.

316ـ پژوهشى پيرامون نزول قرآن بر هفت حرف
موئدب, سيد رضا. دكترى علوم قرآنى و حديث. دانشگاه تهران .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
مباحث اين پايان نامه كه در شش فصل تدوين شده است عبارتنداز: عدم وجود حديث سبعة احرف در زمان پيامبر اسلام (ص), حديث سبعة احرف و چگونگى پيدايش و پيامدهاى آن, بررسى و نقد برخى از ديدگاههاى اهل سنت و خاورشناسان درباره حديث سبعة احرف, قرأات و سبعة احرف, سخن امام صادق (ع) در مورد نزول قرآن بر يك حرف, و منزلت احرف سبعه نزد علماى شيعه. در اين پژوهش تاءكيد شده است كه قرآن بر يك حرف نازل شده و حديث مورد بحث مجعول است .

317ـ پژوهشى تطبيقى درباره ى تبلور زندگى حضرت ابراهيم يا مناسك حج
شيخى, عليرضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: حجتى, كرمانى, على. 1376.
در اين پايان نامه مناسك حج بعنوان تبلور مراحل زندگى حضرت ابراهيم (ع) از آغاز مبارزه با بت پرستان و نفى شرك و اثبات توحيد تا نيل به مقام رفيع امامت دانسته شده است.

318ـ پژوهشى در آيه  تطهير در قرآن و حديث
قادرى, سعيد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
اين پايان نامه در شرح و تفسير آيه ى شريفه ى ((انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا)) (احزاب 33) است و مباحث ذيل را در بر دارد: شرح لغوى و تفسيرى آيه ى تطهير, روايات و نظريات مختلف علما درباره ى آيه, نظريات علمأى كه آيه ى تطهير را مختص زنان رسول خدا (ص) مى دانند, رواياتى كه آيه ى تطهير را ويژه ى اهل بيت مى شمارند, اهل بيت در صحاح سته ى اهل سنت, روايت اهل سنت و مصادر آن در اين زمينه.

319ـ پژوهشى در انذار و تبشير قرآن
اسدى پور, ستار. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: جعفرى, سيد مهدى. 1373.
دسته اى از آيات قرآن كريم در خصوص بيم دادن انسانها از عقوبت هاى دنيوى و اخروى اعمال آنان يا مژده دادن آنان به پاداشهاى اخروى آنهاست. در اين پايان نامه اين دسته از آيات بررسى و در ضمن آن موضوعات ذيل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است; معناى لغوى و اصطلاحى و تاريخچه ى انذار و تبشير و رابطه ى آن دو با عمل آدمى, اولين انذار و تبشير درباره ى انسان, نخستين انذار و تبشير در اسلام, بررسى اين انذار و تبشير در فرهنگ فارسى, وجود اين دو در كتب مزبور و انجيل و سرانجام موارد انذار و تبشير در قرآن .

320ـ پژوهشى در اهداف و مقاصد سوره هاى قرآن كريم ((الميمات, مسبحات و حواميم)
حليمى جلودار, حبيب الله .كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
هدف كلى قرآن. راهنمايى نوع بشر به فلاح و رستگارى است. هر يكى از سوره ها با طرح موضوعات مختلف ـ موضوعاتى كه در بر آوردن هدف سوره هماهنگى و اتفاق كامل دارند ـ گوشه اى از آن هدف كلى را محقق ساخته اند. هدف هر سوره به جان و روح آن است كه در كالبد آيات آن سوره جريان دارد و بر مبناى و احكام و اسلوب آن سوره مشرف است. هر سوره مشتمل بر غرض واحدى است و همين غرض باعث مى شود آيات آن از آيات سوره ديگر متمايز گردد كه در اين تحقيق بتفصيل از چگونگى آن سخن رفته است. اگر چنين نبود تحدى به آيات قرآنى كامل نبود و طرف مقابل مى توانست با انتخاب مفرداتى از آيات قرآن و كلام عرب نظير آن را بياورد. بنابراين حكمت الهى اقتضاء مى كند كه ره سوره غرض خاصى داشته باشد كه كل سوره را دربر مى گيرد و آيات آن را بر محوى يك موضوع به يكديگر مرتبط ساخته است .

321ـ پژوهشى درباره ى تناسب آيات و سور
فقيهى زاده, عبدالهادى . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه
تربيت مدرس. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
مجموعه نگرى به آيات, راهى براى فهم مقاصد سوره ها است. پيش گرفتن اين راه منوطه به آن است كه پاره هاى گوناگون قرآن كريم در ارتباط با هم برآورد شوند و در نظم دادن آنها توقيف و وحى را نقش آفرين قلمداد كنيم. همخوانى بخشهاى قرآن, نخست در سطح آيات يك سوره قابل بررسى است و سپس در سطح سوره ها ((تناسب قرآن)) از جنبه تاريخى, به باور داشتن توقيفى بودن ترتيب آيه ها و سوره ها متكى است. گردآورى قرآن در دوران زندگانى پيامبر اكرم (ص) واقعيتى است كه تاريخ و حديث به آن گواهى مى دهد; اما با عنايت به اختلاف مصاحف نخستين در ترتيب سور و نيز انتساب جمع فعلى به عثمان, به هيچ روى نمى توان در تنظيم سوره ها به توقيف شرعى معتقد گشت. بر اين اساس و با ژرف انديشى در محتواى پيام هر يك از سوره ها بايد گفت: هر سوره متشكل از محور يا محورهاى كلى خاصى است كه آيات, گرداگرد آنها جمع آمده و گوياى معانى اى هماهنگ و منسجم اند. بعضى از دانشمندان كه از اين دريچه به سوره ها نگريسته اند به معانى گرانبارى دست يافته اند. نمونه هاى بسيارى از اين دست, در الميزان فى تفسير القرآن, فى ضلال القرآن و الاساس فى الميزان آمده است. سوره ها در افاده معانى خود به سوره هاى قبلى و بعد وابستگى ندارند. تمامى سوره ها در بر آوردن هدف عمومى قرآن با هم مشتركند و همگونى دارند. چنين همگونيهايى, قطعاً به سوره هاى متوالى نمى توانند اختصاص داشته باشند. به هر تقدير, برخى محققان معتقدند كه مطالب قرآنى بكلى از هم گسيخته و ناهماهنگ اند و هيچ ارتباطى ميان آنها ملحوظ نيست. اين توهم از آنجاست كه به بعضى خصوصيات قرآن, همچون نزول تدريجى آيات و روش مزجى در بيانات قرآنى و نيز دسته اى عوامل بيرونى, مانند زمينه ها و اسباب النزول, توجه كافى نشده است .

322ـ پژوهشى درباره ى ناسخ و منسوخ در قرآن و ديدگاه استاد علامه طباطبائى
موسوى شمس آباد, سيد محسن . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث.
دانشگاه آزاد اسلامى تهران. استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1374.
نسخ در لغت به معناى ((ابطال)),((ازاله)) و ((انتقال)) است و در اصطلاح علوم قرآنى عبارت است از: رفع حكمى از احكام دينى كه به حسب ظاهر اقتضاى دوام دارد. قرآن مجيد طبق آيه 106 طوره ى بقره به وقوع نسخ در قرآن تصريح دارد. اهم شرايط نسخ عبارت است از: وجود تنافى كلى بين دو تشريع; حكم پيشين زمانبندى مشخص نداشته باشد; حكم ناسخ ناظر بر حكم منسوخ و دقيقاً در جهت موضوع آن باشد. قرآن پژوهان براى نسخ انواعى برشمرده اند: 1ـ نسخ حكم و تلاوت, 2ـ نسخ حكم و ابقاى تلاوت, 3ـ نسخ تلاوت و ابقاى حكم. ديدگاه علامه در تعريف نسخ, شرايط نسخ از ديدگاه وى, و معلوم بودن تاريخ تقدم حكم منسوخ بر تاريخ ناسخ در بخش پايانى اين تحقيق بيانشده است.

323ـ پژوهشى در بيان عدم اختلاف و تعارض در قرآن كريم
زبرجد, سيد محمد هادى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.
استاد راهنما: مير محمدى, سيد ابوالفضل. 1369. 1374.
در اين پايان نامه عدم اختلاف و تعارض در قرآن كريم بررسى شده است. مباحث شامل شش فصل است. در ابتدا آراء مفسرين در زمينه عدم اختلاف در قرآن بيان گرديده و عدم اختلاف و تعارض در قرآن اثبات شده است .

324ـ پژوهشى در تفسير ((اطيب البيان))
صياف زاده, محسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر . 1375.
اطيب البيان تاءليف آيت الله طيب است. مباحث اين پايان نامه كه پژوهشى است دربارها اين كتاب عبارتنداز: اهميت قرآن كريم و نظرات دانشمندان درباره ى مفهوم تفسير, نخستين تفسير, نقش مفسران شيعه, شرح احوال و آثار موئلف, معرفى تفسير وى و ويژگيهاى آن, معرفى ديگر آثار موئلف از جمله: ((كلم الطيب در تقرير عقايد اسلام)) و ((عمل الصالح در بيان ايمان و تقوا)). تصحيح و تنظيم فهارس مجلدات چهارده جلدى تفسير.

325ـ پژوهشى در تفسير العسكرى
راهنماى منفرد, محمد مسعود. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1367.
در اين پايان نامه تفسير العسكرى منسوب به امام حسن عسكرى (ع) مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته است . مباحث اين پژوهش عبارتنداز: نحوه ى تدوين و عناوين برجسته ى تفسير العسكرى, بررسى سلسله ى سند تفسير العسكرى, نظر اساطين رجال, حديث و تفسير در خصوص اين كتاب, بررسى اعتراضات پيرامون محتواى تفسير, در مبحث اخير موارد تصحيف, مغايرت با تاريخ و غلو بررسى شده اند.

326ـ پژوهشى در تفسير صافى و موئلف آن ((ره))
صفرى نادرى, حسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1367.
در پايان نامه حاضر, ابتدا به پايه گذاران تفسير قرآن و روش تفسيرى اهل بيت و مفسران شيعه اشاره شده است و سپس تنوع تفاسير شيعى, مهمترين آن تفاسير تا عصر فيض كاشانى, تفاسير معروف در عصر فيض كاشانى, استادان و شاگردان او, و نظر علما درباره ى وى, مراتب علمى و تحولات فكرى, تاءليفات و آثار علمى او در زمينه هاى تفسير قرآن, حديث و اصول دين, و اعتقادات وى در زمينه فقه و اصول, فلسفه و شعر آورده شده است. در پايان تفسير صافى مورد بررسى قرار گرفته و ويژگيهاى اين تفسير و نقد آن مطرح شده است .

327ـ پژوهشى در تفسير قرآن كريم
غزنوى, عبدالغنى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: جعفرى, سيد محمد مهدى. 1373.
موضوع اين پايان نامه علم تفسير قرآن است و مباحث آن عبارتنداز: شناخت لغوى و اصطلاحى تفسير, آغاز و تطور تفسير قرآن, روشهاى مختلف تفسيرى و آشنايى با اهم تفاسير شيعى و سنى.

328ـ پژوهشى در تفسير مفاتيح الغيب و موئلف آن
پروانه تركان, اعظم . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1370.
اين پايان نامه به پژوهش در تفسير مفاتيح الغيب و موئلف آن اختصاص دارد و در آن از اين موضوعات سخن به ميان آمده است: تاريخچه تفسير, تفسير در لغت, اصطلاح تفسير در اقوال محققان, تفسير به راءى, شخصيت فخر رازى, تفسير مفاتيح الغيب, روش و ويژگيهاى تفسير كبير, منابع تفسير كبير, ديدگاه تفسير كبير نسبت به سعادت و شقاوت, ماهيت نفوس انسانى, و معاد جسمانى.

329ـ پژوهشى در تك واژه هاى (مفردات) غريب قرآن كريم
افتخارى, لاله . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1375.
پايان نامه حاضر به بحث پيرامون مفردات يا تك واژه هاى غريب قرآن كريم اختصاص داشته و در آن به مباحثى از اين قبيل پرداخته شده است: علوم قرآنى چيست؟ اهميت موضوع غريب القرآن, غريب القرآن جزء كدام قسم غريب است, و علل غريب نمودن بعض واژگان قرآنى. در پايان, اشاره اى گذرا نيز به تاءليفات غريب القرآن شده است.

330ـ پژوهشى در جمع و تدوين قرآن
ماهرويى, محمد رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1377.
اين پايان نامه در سه فصل تنظيم شده است. در فصل اول نظريات علماى علوم قرآن درباره ى جمع و تدوين قرآن آمده و در فصل دوم دلايل و شواهد جمع قرآن در زمان پيامبر (ص) ذكر و دلايل مخالف آن رد شده است و فصل سوم به بررسى جمع قرآن توسط حضرت على (ع) و نيز جمع قرآن بوسيله ى زيدبن ثابت به امر خلفا اختصاص دارد.

331ـ پژوهشى در حكمت متشابهات در قرآن
بيات مختارى, ماشاءالله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در اين پايان نامه محكمات و متشابهات در قرآن كريم مورد بررسى قرار گرفته و براى تبيين موضوع به مباحث زير پرداخته شده است: مفهوم محكم و متشابه در قرآن, ديدگاه اهل بيت (ع) در محكم و متشابه, نقد و ارزيابى بيست و دو نظريه درباره محكم و متشابه, قلمرو محكم و متشابه در غير حوزه ى قرآن, محكم و متشابه در طبيعت و در روايات, بررسى انواع و تعداد متشابهات, متشابهات در گفتار مفسران, بررسى دوازده, نظريه در حكمت متشابهات, علت و حكمت متشابهات, نقد بعضى از آراء در معنى تاءويل, نظر علامه طباطبأى در حكمت متشابهات.

332ـ پژوهشى در شيوه ها و عملكردهاى سياسى ـ اجتماعى انبياء در قرآن
زارع, كاظم. كارشناسى الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس .
استاد راهنما: شكورى, ابوالفضل. 1375.
اين پايان نامه در شش فصل تنظيم گرديده است. هدف كلى آن بررسى شيوه سياسى ـ اجتماعى انبياء در قرآن است. در فصل اول, ضرورت مباحث سياسى ـ اجتماعى در قرآن با پنج دليل به اثبات رسيده و در فصل دوم اصول مشترك سياسى انبياء مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل سوم, عوامل موفقيت انبياء حركت سياسى اجتماعيشان و در فصل چهارم, موانع سياسى ـ اجتماعى موجود در نهضت انبياء مورد بحث قرار گرفته است. در فصل پنجم, از لغزشها و انحرافات سياسى ـ اجتماعى نهضت انبياء, كه توسط پيروانشان صورت گرفته بود, بحث شده است. در فصل ششم, نهضت پيامبر اكرم (ص) در سرزمين جزيرةالعرب و حكومت اسلامى او در مدينيه به عنوان بهترين و جامع ترين الگوى نهضت و حكومت انبياء معرفى شده است. نتيجه اى كه از اين تحقيق به دست آمده اين است كه: بعثت انبياء صرفاً جنبه ى ارشادى نداشته بلكه آنان در هر عصر خود سياستمداران لايق و شايسته اى بوده اند كه براى اصلاح جوامع بشرى از گمراهى و جهالت قيام كرده و در مبارزات خود داراى حكمت و سيره سياسى خاصى بوده اند.

333ـ پژوهشى در نظام جايگزينى اسماء الهى در فواصل آيات
اعتمادى, افسانه . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على . 1375.
در اين پايان نامه نخست درباره ى فاصله در قرآن كريم و صفات الهى به اختصار بحث شده است. سپس اسماء الهى جايگزين شده در فرجام آيات مورد بررسى آمارى قرار گرفته و جدولهاى گوناگونى از آنها ارأه شده است. به دنبال آن, اسماء الهى از لحاظ اسلوب و طرز بيان مورد بررسى كامل قرار گرفته و مختصات بارز ساختار بيانى اسماء الهى تبيين گرديده است. سپس بحث درباره ى تقديم و تاءخر در صفات زوج انجام پذيرفته و سيمايى از صفات زوج خداوند نشان داده شده است. همچنين در يان اسماء الهى, اصل تناسب مخاطب با موضوع مورد بحث قرار گرفته است. همچنين مهمترين موضوعاتى كه در پايان آيات مشتمل بر اسماء الهى آمده بيان شده است. سپس, كيفيت ارتباط اسماء الهى با مضامين آيات مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن از ادب انبياء (ع) در بيان اسماء الهى سخن رفته است .

334ـ پژوهشى در نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى انبياء
اسماعيل زاده, موسى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب . دانشگاه تهران, مركزى.
استاد راهنما: شكيب, محمود. 1375.
در اين پايان نامه كه در زمره ى پژوهشهاى ادبى پيرامون قرآن است ابتدا به مباحثى مقدماتى مثل اهميت شناخت قرآن, شرايط آشنايى با قرآن, قصص قرآن, محتوا و غرض سوره ى انبياء پرداخته شده و سپس با نقل ترجمه ى آيات اين سوره, نكات صرفى, نحوى و بلاغى آن مورد بررسى قرار گرفته است .

335ـ پژوهشى زبانشناختى درباره ى سبك و بافت قرآن كريم و ارزشهاى ادبى آن
ساداتيان, سيد جمال. كارشناسى ارشد آموزش زبان انگليسى. دانشگاه تهران, مركزى.
استاد راهنما: نيك آيين, فضل الله. 1371.
اين پايان نامه كه به زبان انگليسى نوشته شده, به بحث و پژوهش زبان شناختى درباره ى سبك و بافت قرآن كريم و ارزشهاى ادبى آن با تكيه به دو سوره ى حمد و عاديات پرداخته است.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :