امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
365
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ح)

597ـ حب و دوستى از ديدگاه قرآن
على پناه, فرحناز. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: برومند, محمد حسين. 1376.
در اين پايان نامه آيات و روايات مربوط به دوستى جمعآورى و تحليل شده اند. پژوهشگر به اين نتايج دست يافته كه در قرآن كريم محور دوستى خداى تعالى است و با دوستى او از محبت غير بى نياز حاصل مى شود. حصول اين دوستى ممكن نيست مگر از طريق دوستى پيغمبر (ص) و اهل بيت (ع) و پيروى از آنان.

598ـ حجاب از ديدگاه قرآن و سنت
فتاحى زاده, فتحيه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
در پايان نامه حاضر حجاب از ديدگاه قرآن و سنت مورد بررسى قرار گرفته و در ابتدا تاريخچه و مفاهيم مختلف درباره ى حجاب ذكر شده است, سپس از موضوعات زير سخن رفته است: زمينه هاى گسترش عفت, حفظ پوشش, حدود آن و دلايل موافقان و مخالفان در اين زمينه, و كيفيت پوشش و پوشش زن در اجتماع. در پايان حضور زن در صحنه سياست و اجتماع و در نبرد, زمان نمونه و شرايط حضور زن در اجتماع, و عوامل بدحجابى و بى حجابى و راههاى مبارزه با آن مطرح شده است .

599ـ حج از ديدگاه قرآن
شكريان اميرى, ناصر. كارشناسى ارشد تفسير و علوم قرآنى. مركز آموزشى و پژوهشى امام خمينى
استاد راهنما: رجبى, محمود. 1373.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: اهميت و جايگاه حج در قرآن و روايات, سير تاريخى كعبه و حج به گزارش قرآن و روايات, عناوين و ويژگيها و احكام كعبه در قرآن, حج و ابراهيم در قرآن, ابعاد عرفانى, فرهنگى, سياسى و اقتصادى حج در قرآن.

600ـ حجيت عقل و حدود گستره ى آن از ديد گاه قرآن و روايات معصومين (ع)
عبدى, سيد مهدى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: امامى, محمد جعفر. 1375.
ميزان اعتبار فهم عقلى آدمى و قلمرو آن موضوع اين پايان نامه است. مباحث آن عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى عقل و حجيت, حجيت عقل از ديدگاه قرآن, حدود شناخت عقل در زمينه ى نيازهاى بشرى و مسأل اعتقادى از منظر قرآن و گستره ى حجيت عقل در استنباط احكام شرعى.

601ـ حذف بلاغى در قرآن
عبداللهى, حميده. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم.
استاد راهنما: آذرشب, محمد على . 1376.
اين پايان نامه در خصوص كلمه, تركيب يا جمله اى است كه به جهت بلاغت كلام در لفظ محذوف واقع مى شود; ولى در معنا مقدر است. مباحث آن عبارتنداز: پيشينه, انواع, قواعد, دلايل و هدفهاى حذف, حذف پسنديده و ناپسند, موارد حذف مبتدا, خبر, فاعل, مفعول, مضاف, مضاف اليه, جمله ى شرطيه, جواب شرط, قسم, جمله ى سبب, جمله ى مسبب, تركيب و... نويسنده حذف تركيب را ويژه قرآن خوانده است .

602ـ حسنات و سيئات در قرآن
سودانى, عبدالاءمير. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: جعفرى, محمد مهدى. 1374.
مباحث اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است. در بخش اول آيات مربوط به حسنات و اعمال نيك و سپس انواع آنها مورد بررسى قرار گرفته است. در بخش دوم آيات مربوط سيئات و گناهان بررسى شده اند. در شرح آيات علاوه بر كتب تفسير از كتب حديث نيز استفاده شده است .

603ـ حسن ختام در سوره هاى قرآن
مهرجردى, حميد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: فاضلى, 1376.
در اين پايان نامه پس از ديباچه اى درباره ى تاريخ گردآورى قرآن در صدر اسلام, حسن ختام در كلمات پايانى سوره هاى قرآن از فاتحه تا ناس بررسى شده است .

604ـ حق التلاوة
كاشى سازپور, امير محمود. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: موسوى ببهانى, على. 1370.
در پايان نامه حاضر ابتدا چند حديث مربوط به قرآن بررسى شده است. در اين بررسى آنچه بيش از هر چيز مد نظر بوده, انس دادن بين قرأت ظاهر از يك سو و ترقى باطن از سوى ديگر است كه اصل اصيل و اشراف مقاصد نزول كتاب الهى است. سپس بحث پيرامون اختلاف قراءات آمده است .

605ـ حق و باطل از نظر قرآن و حديث
احمدى, محمد رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث.
دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
اين پايان نامه به بررسى حق و باطل از نظر قرآن و حديث اختصاص دارد و مشتمل بر اين موضوعات است: حق چيست؟ باطل كدام است؟ معيارهاى حق و باطل, حق و باطل در جهان هستى, حق و باطل در مسير جامعه و تاريخ, احقاق حق و ابطال باطل, پذيرش حق و سرپيچى از باطل و موانع پذيرش حق .

606ـ حقوق خصوصى در قرآن
فرخى, على. كارشناسى ارشد حقوق خصوصى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: عميد زنجانى, عباسعلى. 1374.
روش اين پايان نامه تطبيق آيات مربوط به حقوق خصوصى در قرآن با عناوينى است كه در حقوق خصوصى به كار مى رود, به گونه اى كه تاءثير قرآن در حقوق هر چه بيشتر مبرهن گردد و ريشه هاى محكم استدلالات و قواعد حقوقى در اين كتاب هدايت رهيابى گردد.

607ـ حقوق و تكاليف دوستان نسبت به يكديگر از ديدگاه قرآن و روايات
رودبارى, اعظم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: گرجيان, محمد مهدى. 1376.
بخشى اصلى اين پايان نامه حاوى موضوعات ذيل است: نياز انسان به دوست, نقش دوستان در تشكيل شخصيت آدمى, اهميت انتخاب دوست خوب, فوايد دوست خوب چون رهايى از تنهاى و يارى در سختى ها, راههاى صحيح دوست يابى, آداب دوستى و حقوق دوستان و لزوم رعايت آن, عوامل موئثر در حفظ و بقاى دوستى و آفات دوستى .

608ـ حقيقت توحيد از ديدگاه قرآن
حسنى, عزالدين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1377.
مباحث اين پايان نامه در هفت فصل تدوين شده است: در فصل اول معناى توحيد و اهميت آن بررسى شده است. در فصول دوم تا ششم انواع توحيد شامل توحيد در الوهيت, ربوبيت, عبادت, استعانت و فاعليت مورد بحث قرار گرفته اند و در فصل هفتم آثار توحيد در زندگى فردى و اجتماعى انسان مسلمان بيان شده است. در هر يك از مباحث به آياتى چند از قرآن استشهاد شده است .

609ـ حكمت قصص در قرآن كريم
معراجى فرد, اقدس. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375.
در اين پايان نامه مباحث ذيل مطرح شده اند; ساختار هنرى داستانهاى قرآن, تكرار قصص در قرآن, مهمترين اهداف قصص قرآن شامل اثبات نبوت پيامبر اسلام (ص), ايجاد آرامش در آن بزرگوار, تبيين اصول دينى, بيان اصول اخلاقى و عبرت گيرى; بررسى تطبيقى قصص عهدين و قرآن, تصوير زن در قصه هاى قرآن و نشانى قصص در آيات قرآن.

610ـ حكمت و مشتقات آن در قرآن كريم
عرب بهمنى, سوسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1376.
اين پايان نامه شامل چهار بخش به قرار ذيل است: در بخش اول آيات حاوى واژه ى حكمت و مشتقات آن گردآورى شده و در بخش دوم معناى لغوى حكمت و مشتقات آن با استفاده كتب لغت بيان شده و معناى اصطلاحى حكمت با توجه به نظريات فلسفى تبيين گرديده است. در بخش سوم به حكمت الهى و حكمت انبياءپرداخته شده ودربخش چهارم مشتقات حكمت چون حكم, حاكم و حكيم و محكم شرح داده شده است.

611ـ حكمة القرآن فى ضوء افعال سورة لقمان
فروزانى, حامد. كارشناسى ارشد ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم.
استاد راهنما: حريرچى, فيروز.
موضوع اين پايان نامه اعجاز ادبى قرآن در خصوص افعال سوره ى لقمان است. در آن با بهره گيرى از كتب لغوى چون معجم مفردات الفاظ القرآن, الافصاح فى فقه اللغة, الفروق اللغويه, قاموس قرآن و نيز كتب تفسير, حكمتها و ظرافتهاى لغوى افعال بيان شده است و در اين زمينه نظأر و مرادفات آنها ارأه گرديده است .

612ـ حل مساله شرور از ديدگاه قرآن و حديث
سديفى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
بحث شرور پيشينه اى كهن و گستره اى فراخ دارد. از دير باز ميان متكلمان, فلاسفه و عرفا و دانشمندان ديگر مطرح بوده است در آيات قرآن و روايات معصومين (ع) نيز نصوص قابل توجهى در خصوص آن به چشم مى خورد. در اين پژوهش به بررسى اين مساءله در حوزه قرآن و سنت پرداخته شده است .

613ـ حنفاء در قرآن كريم
سعيدى رهبر, مريم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1377.
در اين پايان نامه آيين حضرت ابراهيم (ع) و كسانى كه پيش از ظهور اسلام بر آن بودند, مورد تحقيق قرار گرفه و در چهار بخش ارأه شده است: در بخش اول كلياتى درباره ى معناى لغوى و اصطلاحى حنيف و آراى علماى اسلامى و خاورشناسان در مورد آن آمده, در بخش دوم اديان و عقايد عرب در عصر جاهليت, آيين حنيف در آن عصر, كلمه حنيف در قرآن و روايت, و مناظره ى حنفا با صابئين مورد بحث قرار گرفته است, بخش سوم به حضرت ابراهيم (ع) پيشواى حنفا اختصاص يافته و در آن زندگى, مناظرات, مناقب و كتاب آسمانى او سخن رفته است. بخش چهارم در خصوص شرح احوال حنفاست.

614ـ حيات از ديدگاه قرآن و نظرات افلوطين و صدرالمتالهين پيرامون آن
فاطمى, سيد محمود. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1374.
در اين پايان نامه ديدگاه قرآن درباره حيات بررسى شده و نظريات افلوطين و صدرالمتاءلهين درباره ى حيات آورده شده است. در ابتدا, حقيقت حيات و مفهوم آن بيان شده, سپس سيماى حيات در قرآن و احاديث و حيات و ماده و مصاديق حيات در قرآن بررسى شده است .

615ـ حيات در قرآن و حديث
پرتو دزفولى, مهوش. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1375.
اين پايان نامه در سه بخش نوشته شده است. در بخش اول با عنوان معنا و مفهوم حيات به بررسى حيات در لغت و اصطلاح فلسفه, عرفان و زيست شناسى اختصاص دارد. بخش دوم درباره ى حيات و مراتب آن در قرآن و حديث است و در آن از موجود زنده و آثار آن, حيات معقول, ذو مراتب بودن حيات, حيات طيبه, ارتباط روح با حيات و مراتب آن و سريان حيات در همه ى موجودات بحث به ميان آمده است. بخش سوم در زمينه ى مراحل حيات است و در آن از حيات دنيا, مرگ, برزخ و حيات اخروى بحث شده است .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :