امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
410
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(خ)

616ـ خاتميت در اسلام (قرآن و حديث)
حاجى احمدى دارانى, محمود. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى.
مركز تربيت مدرس دانشگاه قم
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1373.
اين پايان نامه سه بخش دارد. در بخش اول با عنوان اسلام دين الهى از ضرورت ارسال انبياء, دعوت انبياء به عنوان دعوتى واحد, دعوت انبياء به عنوان دعوتى متكامل بحث شده است. در بخش دوم تحت عنوان اثبات خاتميت, خاتميت در آيات قرآن و روايات معصومين (ع) بررسى شده است. بخش سوم با نام تبيين خاتميت به بررسى رمز ختم نبوت, اكمال دين و خاتميت و ابعاد مختلف دين اختصاص دارد.

617ـ خداشناسى از طريق فطرت از ديدگاه قرآن و احاديث و كلام و فلسفه و عرفان
سيد هاشمى, سيد محمد اسماعيل. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرسدانشگاه قم. استاد راهنما: محقق داماد, مصطفى. 1372.
مباحث اين پايان نامه چنين است: معناى فطرت, ديدگاههاى مختلف درباره معناى فطرى بودن خداشناسى, روشهاى گوناگون شناخت حضورى و شهودى, نقد و بررسى دلايل مربوط به اثبات خدا از طريق امور درونى و فطرى بشر.

618ـ خداشناسى فطرى در قرآن و حديث و حكمت متعاليه
رسول شربيانى, رضا. كارشناسى ارشد فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: ابرهيمى دينانى, غلامحسين. 1375.
اين پايان نامه حاضر پس از بررسى لغوى و اصطلاحى فطرت و بحث از ادراكات و گرايشهاى فطرى و بالاخره خداشناسى فطرى اين نتايج به دست آمده است: 1ـ لغت فطرت طبق نظر عامه ى مفسران به معناى خلقت اوليه انسان با ويژگيهاى خاص است. 2ـ اصطلاح فطرى در نظر حكماى اسلامى, خلاف نظر عده اى از فلاسفه عقلگراى غربى است. آنها معلومات حصولى را به طور فطرى قبول ندارندن. 3ـ آنها همچنين معلومات بديهى و اوليه را فطرى مى دانند; اما اين معنا از معلومات فطرى با ادراكات فطرى كه ذاتى است فرق دارد. 4ـ حكماى اسلامى معلومات فطرى را در حيطه ى علم حضورى قبول دارند. 5ـ حكماى اسلامى پاره اى گرايشهاى مقدس انسان مثل حقيقت جويى و كمالجويى و زيبايى طلبى و عدالت دوستى و خداجويى و خداپرستى را فطرى و ذاتى روح او مى دانند. 6ـ خداشناسى در نظر حكماى اسلامى فطرى حضورى است. 7ـ نظر قرآن در مورد معرفت فطرى موئيد نظر حكماى اسلامى است. 8ـ در قرآن خداگرايى و خداشناسى به معناى علم حضورى فطرى است. 9ـ در روايات اسلامى به فطرى بودن خداشناسى تاءكيد شده است .

619ـ خسارات و خاسرين در قرآن
امينيان, حسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما:
حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: مفهوم خسران در لغت, اقسام خسران, عوامل خسران, مراتب و درجات خاسرين, حالات انسانهاى خاسر در دنيا, حالات انسان هاى خاصر در آخرت و عوامل جلوگيرى از خسران.

620ـ خلقت انسان در قرآن و نقدها و بررسى هايى در اين زمينه
محمدى, محمد حسين. كارشناسى ارشد رشته فلسفه و كلام. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1376.
در اين پايان نامه كه به خلقت انسان در قرآن و نقدها و بررسيهاى آن اختصاص دارد, اين موضوعات مورد بحث قرار گرفته است: منشاء انسان, مبداء پيدايش انسان از نظر دين چينيان و مذهب تأو, داستان آفرينش انسان در تورات, خلقت انسان و مساءله تكامل, و حيات انسان و تكامل.

621ـ خلقت انسان و تكامل و تنزل معنوى او از ديدگاه قرآن كريم
بهرامى چگينى, ذبيح الله. كارشناسى ارشد فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما:
محمدى, مقصود. 1375.
اين پايان نامه در چهار فصل با عناوين ذيل تدوين شده است: خلقت انسان از ديدگاه قرآن كريم حاوى آيات مربوط و شرح آنها از كتب تفسير, تئورى تكاملى مربوط به خلقت انسان, تعارض ميان علم و قرآن در زمينه ى آفرينش انسان و راه حلهاى ارأه شده توسط علماى اسلامى جهت حل اين تعارض, تكامل معنوى انسان و عوامل تكامل او و نيز تنزل معنوى انسان و عوامل تنزل او.

622ـ خوشنويسى در خدمت كتاب قرآن
پاك سرشت, مرتضى. كارشناسى ارشد پژوهش هنر. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما:
ذبيح, ابوالفضل.
كتاب قرآن از عهد رسول خدا (ص) مورد اهتمام مسلمانان بوده است; و هنر خوشنويسى از قرون اوليه ى اسلام در خدمت كتابت قرآن قرار گرفته است. اين پايان نامه به كتابت قرآن در ايران اختصاص دارد; مع هذا به كتابت قرآن در ساير كشورها نيز اشاراتى كرده است .

623ـ خوف و رجاء از ديدگاه قرآن كريم
آقايانى چاوشى, اكبر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استا د راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
در اين پايان نامه واژه هاى خوف و رجاء در آيات قرآن و احاديث معصومين (ع) در چهار فصل با عناوين ذيل بررسى شده اند: بررسى واژه ها, خوف, رجاء, تلازم خوف و رجاء.

624ـ خير و شر از ديدگاه قرآن
باغبان آزاد, محمد جليل. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد.
استاد راهنما: دهباشى, سيد مهدى. 1374.
اين پايان نامه از سه فصل تشكيل شده است. در فصل اول با عنوان ماهيت خير و شر از خير و شر و مشتقات آن دو, آراى حكما پيرامون آن دو و مساءله حسن و قبح عقلى از ديدگاه قرآن بحث به ميان آمده است. فصل دوم درباره ى رابطه ى خير و شر با قضاء و قدر الهى است و در آن شبه ى ثنويت و پاسخ آن بيان شده است. فصل سوم به رابطه ى شرور با عدل الهى اختصاص دارد و در آن از عدم آگاهى آدمى از تمام جهات هستى و فوأد شرور بحث شده است.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :