امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
1068
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(س)

683ـ سبك شناسى ترجمه ى تفسير طبرى
رضأى جواهرى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: كامل نژاد. 1373.
در اين پايان نامه جلد اول ترجمه ى تفسير طبرى از لحاظ دستور زبان و نوع واژگان براساس شيوه ى ملك الشعراء بهار در كتاب سبك شناسى بررسى شده است .

684ـ سبك و خصوصيات دستورى و لغوى تفسير ابوالفتوح رازى
حقوقى, عسكر. دكترى زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: فروزانفر, بديع الزمان . 1353.
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم شده است. بخش اول به ترجمه احوال و تاريخ حيات ابوالفتوح رازى, بيان مختصرى نسخه هاى خطى و چاپى تفسير او, معرفى سبك و خصوصيات دستورى و لغوى آن, طرح مباحث تاريخى آن و بررسى علم كلام و فقه در آن تفسير اختصاص دارد. بخش دوم حاوى فهرست احاديث حضرت رسول اكرم (ص) و أمه ى اطهار (ع), اشعار عربى و فارسى, امثال عربى و فارسى, مباحث فقهى و كلامى, سخنان بزرگان و غزوات پيامبر اكرم (ص) و امير موئمنان (ع) است. در بخش سوم اعلام و رجال مندرج در تفسير ابوالفتوح معرفى شده اند.

685ـ ستايش و نكوهش انسان از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه
مير جليلى, عباسعلى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ. 1376.
انسان در نصوص دينى هم مورد ستايش واقع شده و براى او اوصاف برجسته اى ياد شده و هم مورد نكوهش قرار گرفته و اوصافى نكوهيده براى او ذكر گرديده است. نويسنده با عنايت به اين موضوع در اين پايان نامه با معرفى سرمشق هاى ايمان و كفر درصدد تبيين ابعاد مثبت و منفى انسان بر آمده است .

686ـ سعادت و شقاوت از ديدگاه اسلام (فلسفه و كلام و قرآن و حديث)
سادات كيأى, سيد محسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
مباحث اين پايان نامه كه در چهار بخش تدوين شده عبارتنداز: سعادت و شقاوت از ديدگاه فلاسفه ى غرب, سعادت و شقاوت از ديدگاه فلسفه و كلام اسلامى, سعادت و شقاوت در اسلام, سعادت و شقاوت ذاتى يا اكتسابى. در بخش اخير پايان نامه موضوعات اختيار انسان در قرآن, احاديث در مورد اراده ى انسان و احاديث ظاهر در سعادت و شقاوت ذاتى مورد بحث واقع شده اند.

687ـ سنت هاى  ا لهى در جوامع از ديد گاه قرآن
خوشبويى, معصومه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ . 1375.
در اين پايان نامه آيات متعلق به سنن و قوانين الهى در پنج فصل به شرح ذيل بررسى شده است ; قانونمندى جامعه, سنت هاى الله, سنت هاى مطلق, سنت هاى جوامع موئمن و سرانجام سنت هاى جوامع كافر.

688ـ سنتهاى  ا لهى در قرآن
قربانى, سعيد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
در اين پايان نامه سنتهاى الهى در شش فصل بررسى شده اند. در فصل اول واژه ى سنت از ديدگاه لغويان و مفسران و در فصل دوم اين واژه در آيات قرآن بررسى شده است, در فصل سوم معرفى ماهيت سنتهاى الهى و شيوه هاى تبيين آنها در قرآن و خصوصيات اين سنتها و در فصل چهارم تفسير آيه ى 137 سوره ى آل عمران درباره ى سنتهاى الهى آمده است. فصل پنجم به نقل رواياتى از أمه معصومين (ع) درباره ى سنتهاى الهى و همچنين مختصرى از تاريخچه ى تحقيقات دانشمندان اسلامى پيرامون اين موضوع و فصل ششم به ارأه حاص بررسيها در زمينه ى صور و اقسام سنتهاى الهى در قرآن اختصاص دارد.

689ـ سنتهاى تاريخ در قرآن
سليمانى ابهرى, هادى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1371.
هدف اين پايان نامه بررسى سنتهاى تاريخ در قرآن از جمله فلسفه ى تاريخ است. فلسفه ى تاريخ, از قانونمندى حوادث تاريخى و بررسى علل و عوامل حركتهاى اجتماعى در طول زمان بحث مى كند. در آن بايد اصالت فرد و اجتماع سخن گفت و مقدم بر آن علم تاريخ را از فلسفه ى نظرى تاريخ, تفكيك كرد. اين پايان نامه شامل اين مباحث است: فصل اول تا چهارم به متدلوژى موضوع و پديده ى تاريخى نگرى اختصاص دارد. حاصل اين چهار فصل, مشخص شدن دو قلمرو مذكور و نقايص برداشتهاى برخى از محققين در جامعه شناسى قرآن است. در فصل پنجم و ششم, برخى از آثار معاصرين در زمينه ى فلسفه تاريخ قرآنى گزارش شده و در تفسير آيه ى يازدهم از سوره ى رعد, با نظر متقدمين از اهل تفسير, مقايسه اى صورت گرفته است. از فصل ششم به بعد, سنت در قرآن و حديث, تاريخ در قرآن, و فرد و جامعه در قرآن بحث و بررسى شده اند. آخرين فصل پايان نامه عهده دار تبيين نظريه فطرت (اصل محورى در تفسير بسيارى از انديشه هاى قرآنى) از بعد ارتباط با مباحث محرك و آينده ى تاريخ و نيز جامعه گرايى بشر در قرآن است.

690ـ سنتهاى تاريخى و اجتماعى قرآن كريم
حاجى عبدالباقى, مريم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: آية الله زاده شيرازى, سيد مرتضى . 1374.
اين پايان نامه شامل پنج بخش است. در بخش اول معناى لغوى سنت, در بخش دوم مفهوم اصطلاحى سنت در فقه, حديث و كلام و در بخش سوم واژه ى سنت در آيات قرآن بررسى شده اند. بخش چهارم به بررسى سنتهاى الهى حاكم بر جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن اختصاص دارد و در آن سنن هدايت, ايجاد و نابودى امت ها, قراردادن اجل براى اقوام, امتحان مردم, مبارزه, جريان امور از طريق اسباب, همراهى عسر و يسر و تقدير رزق معرفى شده است. بخش پنجم درباره ى سنت در كلام معصومين (ع) است.

691ـ سور ة االواقعة و القيامة اعراباً و بياناً
بابأيان, مهدى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: رنجبر, احمد. 1374.
در اين پايان نامه دو سوره ى واقعه و قيامت از لحاظ ادبى بررسى و شرح شده اند, نويسنده ضمن ترجمه ى آيات, نكات صرفى, نحوى و بلاغى را ذكر و لغات و اصطلاحات آن را شرح داده است. محسنات لفظى و معنوى آيات نيز مورد توجه بوده است .

692ـ سوگند در قرآن
مجذوبى, غلامحسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله. 1373.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى سوگند در ادبيات فارسى و عربى, تاريخچه و فلسفه ى سوگند, اركان سوگند ـ يعنى مُقسِم, مُقسَم به و مُقسَم عليه ـ, نكته هاى تربيتى و اخلاقى سوگندهاى قرآن, ويژگيهاى مُقسَم به و مُقسَم عليه و ارتباط اين دو با يكديگر, تفاوت عهد و توسل و سوگند, انگيزه هاى قسم در قرآن و جايگاه سوگند در داورى در اسلام و ملل گذشته.

693ـ سوگندهاى قرآن
تركمانى, حسينعلى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: سامى الدبونى, سيد جعفر. 1368.
اين پايان نامه به بحث پيرامون سوگندهاى قرآن پرداخته و موضوعات زير در آن بحث و بررسى شده است: معنى لغوى قسم, حروف قسم, مفهوم اصطلاحى قسم در نزد فقها, شرايط سوگند شرعى, فلسفه ايراد سوگند و انگيزه ى آن, عناصر لازم در سوگند, سوگند به همه اشياء, سوگند به حقانيت رسالت پيامبر, سوگند به رستگارى يا نگونبختى, سوگند به حقانيت وحى, سوگند به عذاب دنيوى كفار.

694ـ سوگندهاى قرآن
چنارى, فريبا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: تاريخچه ى سوگند, معناى لغوى و اصطلاحى قسم, شرايط سوگند از نظر فقهى, ادوات سوگند, موارد جواب سوگند, آثار دانشمندان در زمينه ى سوگند, آثار دانشمندان در زمينه ى سوگندهاى قرآنى, موارد سوگند در قرآن, انواع سوگند در قرآن و آيات حاوى واژه ى قسم و مشتقات آن.

695ـ سير تحول تلا وت قرآن با تحليل قرا ئت ده قارى بزرگ مصر و تاثير آن بر تلاوت قاريان ايرا نى
حسينى, مجيد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
در اين پايان نامه سير تحول قرأت قرآن در مصر پس از ظهور دستگاههاى صوتى از زمان شيخ رفعت بررسى شده است. همچنين روند قرأت قرآن در ايران و مشكلات پيشرفت آن در ايران نيز بررسى گرديده است. در اين پژوهش آمده است كه قرأت قرآن در مصر پس از شيخ رفعت رشد سريعى يافته و در زمان عبدالباسط و مصطفى اسماعيل به اوج خود رسيده است; اما پس از آن به دلايلى از سرعت رشد آن كاسته شده است .

696ـ سير تلميح در مثنوى مولوى (اشارات قرآنى، داستانى و اساطيرى)
طالشى, يدالله. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى دزفول.
استاد راهنما: حسينى كازرونى, سيد احمد. 1377.
اين تحقيق با غرض بررسى تلميحات و اشارات قرآنى, داستانى و اساطيرى مثنوى مولوى به انجام رسيده و حاوى سه بخش است. در بخش اول تعريف تلميح و سير تلميح از آغاز تا زمان مولوى و زمينه ى گسترش آن در شعر فارسى بررسى شده و در بخش دوم سير تلميح اعم از اشارات قرآنى, داستانى و اساطيرى مورد بحث قرار گرفته است و در بخش سوم تلميحات مثنوى به سرگذشت و حوادث پيامبران و اولياء تحقيق شده است .

697ـ سيره ى ابراهيم خليل (ع) در قرآن كريم
فلاح پور, مجيد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1372.
ابراهيم (ع) اولين پيامبر صاحب كتاب آسمانى و دويمن پيامبر اولوالعزم و از بزرگترين شخصيتهاى الهى است كه نقش تاريخ سازى او بر كسى پوشيده نيست. از ديدگه قرآن, ابراهيم (ع) در ميان پيامبران داراى امتيازات ويژه اى است كه باعث شده در نزد پروردگار به عاليترين مقامات ممكن دست يابد. زندگى او سراسر مبارزه با مظاهر شركت و طاغوت و دعوت به توحيد هدايت بشريت است. مبارزات وى گاه به صورت مناظرات منطقى و زمانى به شيوه ى عملى, با شكستن بتها نمود مى يابد. خلوص و ايمان و استقامت شگفت انگيز قهرمان توحيد, موجب شد كه خداوند او را مقتداى دين باوران و امام بشريت قرار دهد و مشى او را صراط مستقيم و آيينش را دين حنيف بنامد و همه خداجويان تاريخ را ماءمور به پيروى از اين بزرگ پيشواى آسمانى گرداند.

698ـ سيرى در تدوين اعجاز قرآن از آغاز تا عصر حاضر (كتاب شناسى اعجاز قرآن)
رضايى كرمانى, محمد على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: مير محمدى, سيد ابوالفضل. 1373.
اين پايان نامه كه به كتابشناسى اعجاز قرآن اختصاص دارد, به معرفى دانشمندان اسلامى و تاءليفات مستقل آنان درباره ى اعجاز قرآن از قرن سوم تا نيمه دوم قرن چهاردهم هجرى به ترتيب تاريخى پرداخته و به طور اجمالى بيش از 260 كتاب درباره ى اعجاز قرآن معرفى كرده است.

699ـ سيرى در داستان موسى (ع) به روايت قرآن
حسينى امينى, زهرا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
اين تحقيق به سيرى در داستان موسى(ع) به روايت قرآن اختصاص دارد و اين موضوعات را در بر دارد: داستان موسى با توجه به آيات قرآنى, داستان موسى (ع) با توجه به سير تاريخى آن, و بعثت موسى (ع) و معجزه هاى او.

700ـ سيرى در روش كلامى تفسير تبيان
زارع حقيقى, حسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1373.
تفسير تبيان به تصريح موئلف آن, شيخ طوسى جامع انواع علوم قرآن است. يكى از انواع علوم قرآن كه در اين تفسير مورد بحث قرار گرفته, پاسخ به شبهات كلامى مخالفان شيعه است كه احياناً ذيل برخى از آيات اعتقادى مطرح مى گردد. نويسنده در اين پايان نامه روش بحث كلامى شيخ طوسى را در تفسير تبيان بررسى كرده است .

701ـ سيماى ابراهيم (ع) در قرآن كريم
سليمانى, سيد اسماعيل. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: محقق, سيد على. 1371.
در اين پايان نامه زندگى پرماجراى ابراهيم خليف الرحمن (ع) از زبان قرآن مجيد بررسى شده و از اين موضوعات بحث به عمل آمده است: معرفى شدن او به عنوان اسوه براى انسانها ديگر, سيره ى آن حضرت و گرفتن درس توحيد, توكل, تسليم به خداوند و مبارزه با بت پرستى و هواپرستى از آن .

702ـ سيماى بهشت در قرآن و حد يث
محمدى ظاهرى, جواد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: فأز. 1377.
اعتقاد به بهشت كه يكى از اركان عالم بازپسين است, از جمله موئثرترين عواملى به شمار مى رود كه سلامت آدمى را از آلودگيها و گناهان تضمين مى كند. روش بحث در اين پايان نامه چنين است كه نسخت آيات مربوط به بهشت استخراج, سپس با استفاده تفاسير و كتب روانى شرح شده اند.

703ـ سيماى پيامبر اسلام (ص) از ديدگاه قرآن
متين, حسن رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در پايان نامه حاضر سيماى پيامبر اسلام (ص) از ديدگاه قرآن در قالب موضوعات زير مورد بررسى قرار گرفته است: زندگانى پيامبر اسلام (ص) و نمونه هايى از آيات قرآن در مورد بعثت, نشانه هاى پيامبر در عهدين, اسامى پيامبر (ص) در قرآن, علل تجديد نبوتها, صفات برجسته و شيوه ى عملى پيامبر (ص), سيره پيامبر (ص) و اخلاق و صفات و فضايل پيامبر اسلام (ص).

704ـ سيماى پيغمبر (ص) در قرآن
نصرى, بتول. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر.
اين پايان نامه در هشت فصل نوشته شده و مباحث آن عبارتنداز: حيات پيامبر اسلام (ص) از ولادت تا رحلت, موضعگيريهاى اشراف قريش در برابر رسول خدا (ص), عصمت پيامبر اكرم (ص), وحى به آن حضرت, پيامبر اسلام (ص) و علم غيب, معراج آن بزرگوار به آسمان, پيامبر امى, اخلاق پيامبر گرامى اسلام (ص).

705ـ سيماى حضرت محمد (ص) در آيينه ى قرآن و حديث
فيروزى, منوچهر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: افراسيابى, غلامرضا. 1375.
موضوع اين پايان نامه بواقع اوصاف پيامبر اسلام (ص) در آيات و روايات است. مباحث اين پروهش عبارتنداز: اوصاف مختص به رسول اكرم (ص), اوصاف مشترك خداوند متعال و پيامبرش, اوصاف مشترك قرآن و پيامبر اكرم (ص) و اوصاف مشترك پيامبر (ص) و ساير انبياء الهى (ع).

706ـ سيماى حضرت محمد (ص) در تفسير ميبدى (جلدهاى 1 و 2)
محدثى, محمد رسول. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز.
استاد راهنما: قره بگلو, سعيد الله. 1377.
در اين پايان نامه اخبار و مباحث مربوط به حضرت محمد (ص) از تفسير كشف الاسرار و عدةالابرار ميبدى استخراج و ارأه شده است. اهم موضوعات آن به اين شرح است: اخبار روايات سلف درباره ى ظهور محمد (ص), آثار نبوت آن حضرت پيش از تولد و بعد از آن, نقش او در جامعه ى عرب پيش از اسلام, سيماى جهان پيش از ظهور آن بزرگوار, شفاعت پيامبر اسلام (ص) در قيامت, معراج و معجزات او, نامها و صفات او, نحوه ى تبليغ دين اسلام, خصوع او در برابر معبود, رابطه ى او با ياران.

707ـ سيماى حضرت مريم از ديد گاه قرآن
دستغيب, نرجس. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1372.
اين پايان نامه مشتمل بر اين مباحث است: در مقدمه آمده است كه حضرت مريم از ديدگاه قرآن هم از نظر مسلمانان و هم از نظر مسيحيان قابل توجه است. اسلام به حضرت مريم (ع) ارج مى نهد; زيرا كه بانوى شايسته و عابد و مادر پيغمبر خداست. مسيحيت مريم را سميل قداست و مادر عيسى (ع) مى داند. قرآن ديدگاه ظريف و دقيقى نسبت به حضرت مريم دارد. چهره ى حقيقى اين بانو در سوره ى مريم و ديگر سور قرآن معرفى شده است. در حالى كه در انجيل مريم بانويى ناشناخته است و گاه تصوير ناشايست و غير حقيقى اى از آن حضرت در بابهاى مختلف انجيل آمده است در متن اين پايان نامه از اين موضوعات سخن رفته است: سرزمين فلسطين زادگاه حضرت مريم و تولد او از بانوى مقدسى به نام حنه همسر عمران (ع) و كفالت و سرپرستى آن حضرت به دست شايسته ترين شخص زمان خود يعنى حضرت زكريا, ماجراى نزول فرشته وى و باردارش شدن و تولد عيسى, صفات حضرت و سرانجام رحلت اين بانوى مقدس.

708ـ سيماى حضرت مريم در آيينه ى قرآن و منابع معتبر مسيحى و يهودى
نبوى زاده, صديقه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: طاووسى, محمود. 1373.
در اين پايان نامه حضرت مريم (ع) در آيات قرآن و تورات و انجيل مورد تحقيق قرار گرفته و حاوى مطالبى چون عفت, پاكدامنى, كمال و تقرب او به پروردگار, نيز صبر و تواضع و ساير فضأل اخلاقى آن حضرت است.

709ـ سيماى حضرت موسى (ع) در آيينه ى قرآن و مقايسه ى آن با تورات
خردمند, سيما. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: مهدى زاده, على. 1374.
در اين پايان نامه با استفاده از قرآن كريم, تفاسير, تواريخ, كتب روأى, قصص قرآن و تورات سعى شده زندگانى حضرت موسى (ع) به ترتيب تاريخى بررسى و گزارش شود. روش بحث اينگونه است كه هر موضوع, نخست در آيات قرآن بررسى شده, سپس با مندرجات تورات مقايسه شده است .

710ـ سيماى حضرت مهدى (عج) در آيات و احاديث و نظم فارسى
خانى كشمرزى, حسن. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: تجليل, جليل. 1377.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: زندگينامه ى حضرت مهدى (عج), دجال ملعون و مهدى (عج) در نظم فارسى, مدعيان مهدويت, سيماى مهدى (عج) در قرآن, سيماى مهدى (عج) در احاديث و روايات, سيماى مهدى در اشعار شاعران قرن پنجم تا چهاردهم, سيماى حضرت مهدى در اشعار شاعران معاصر.

711ـ سيماى حضرت مهدى (عج) در قرآن و نهج البلاغه
زارعيان جهرمى, عبدالرحيم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: جعفرى, سيد محمد مهدى. 1376.
موضوعاتى كه در اين پايان نامه مورد تحقيق قرار گرفته, عبارتنداز: شخصيت و زندگينامه ى حضرت مهدى (عج), غيبت صغرا و نحوه ى ارتباط آن حضرت با مردم در اين دوره, غيبت كبرا و فلسفه ى آن و مسوئوليت شيعيان در اين دوره, علأم ظهور مهدى (عج) و انتظار فرج آن بزرگوار, حضرت مهدى پس از ظهور و چگونگى حكومت و برنامه ى او, سيماى حضرت مهدى (عج) در نهج البلاغه, و سرانجام سيماى آن امام از نظر اهل تسنن.

712ـ سيماى رسول اكرم (ص) در قرآن (ابعاد رسالت)
حلم زاده, عليرضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
رسول اكرم (ص) از ديدگاه قرآن, شخصيتى برجسته و ممتاز دارد. از حضرتش به عنوان صاحب خلق عظيم و اسوه ى حسنه ى موئمنان ياد شده و پذيرش حكم وى در منازعات, نشانه ى ايمان دانسته شده است. در اين پايان نامه, ابعاد رسالت پيامبر (ص) مورد بررسى قرار گرفته است تا شوئون و وظايف اصلى حضرت را نمايان سازد. در قرآن كريم از وظايف و اهداف رسول اكرم (ص), با تعابير گوناگونى مانند ابلاغ, ذكر, بيان, هدايت, ولايت, حكم, بشارت و انذار سخن رفته است. حاصل بررسى آن است كه بارزترين شاءن پيامبر (ص), نبوت و رسالت است و اين دو تعبير نسبت به يكديگر عام و خاص من وجه هستند. پس پيامبر به نبوت ارسال شده است. از هدف و نوع وظيفه و رسالت پيامبر (ص) نيز, با تعابير گوناگون ياد شده است. آنچه در اين بررسى به دست آمده اين است كه رسالت عمده و مشخص پيامبر (ص), هدايت و رهبرى است. هدايت مردم به وسيله ى شيوه هاى هدايتى و رهبرى است. هدايت مردم به وسيله ى شيوه هاى هدايتى متنوعى مانند اسوه بودن, استدلال, موعظه, انذار و بشارت و جز اينها صورت مى پذيرد و رهبرى در ابعاد رهبرى دينى, رهبرى سياسى و رهبرى معنوى انسانها تحقق مى يابد.

713ـ سيماى زن در تفسير الميزان
برادر, رويا. كارشناسى ارشد كتابدارى و اطلاع رسانى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حرى, عباس. 1371.
ويژگى اين پايان نامه در روش تحقيق آن است نويسنده با يكى از روشهاى تحقيق آمارى به نام ((روش توصيفى تحليل محتوا)) كلمات كليدى مربوط به زن را در تفسير الميزان برشمرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى توزيع فراوانى مفهوم زن را در سوره هاى قرآن و نيز هر يك از جلدهاى تفسير مذكور و همچنين گروههاى موضوعى سه گانه ى زن و خصوصيات فردى, زن و خانواده, و زن در اجتماع بررسى كرده است .

714ـ سيماى زن در قرآن و عهدين
نورى, مرضيه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم . 1375.
مباحث اين پايان نامه در هفت فصل با عناوين ذيل است: جايگاه زن در ميان ملل متمدن عهد باستان, زن و نكاح در جزيرةالعرب پيش از اسلام, آيين يهود و جايگاه زن در آن, آيين مسيح و جايگاه زن در آن. حقوق انسانى زن از نظر قرآن, نقش خانوادگى و اجتماعى زن در اسلام و سرانجام سيماى زن در قرآن و بررسى تطبيقى آن با عهد عتيق و عهد جديد.

715ـ سيماى صبر و صابران در قرآن و حديث
جهانى پور, جاسم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: صبر در قرآن (جمع آورى 103 مورد از آيات حاوى لفظ صبر و مترادفات آن), اهميت صبر, مقام صبر و صابران در قرآن, صبر پيامبران خدا (ايوب, ذوالكفل, اسماعيل و يوسف), شمه اى از حالات پيشينيان هنگام مرگ فرزندان خود.

716ـ سيماى على بن ابيطالب (ع) در قرآن از ديدگاه اهل سنت
كسأى فر, بهجت السادات. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
در اين پايان نامه سيماى امام على (ع) در آيات قرآنى با استفاده از تفاسير و كتب بزرگان و مفسران اهل سنت بررسى شده است. در اين تحقيق ابتدا تفسير هر آيه با استناد به تفاسير علماى عامه و خاصه بيان شده است, و به دنبال آن, شاءن نزول و مصاديق آيه بيان و ديدگاههاى مختلف نقد و بررسى شده است. در پايان با استناد به كتب روايى و تفسيرى اهل سنت ثابت شده كه على (ع) مصداق تام و برتر آيه مباركه است .

717ـ سيماى على (ع) در قرآن
خسروى, حبيت الله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375.
در اين پايان نامه, آياتى كه برابر روايات در شاءن حضرت على (ع) نازل شده يا آياتى كه آن حضرت در روايات مصداق بارز آنها معرفى شده, بررسى و ارأه شده اند.
نويسنده در اين زمينه از سه تفسير از اهل سنت به نامهاى الدر المنثور سيوطى, تفسير فخر رازى و تفسير زمخشرى و سه تفسير از شيعه به اسامى برهان بحرانى, تفسير لاهيجى و تفسير فرات كوفى بهره برده است. محتواى پايان نامه در دو فصل با عناوين على (ع) در آيات مكى و على (ع) در آيات مدنى تنظيم شده است .

718ـ سيماى قرآن در نهج البلاغه
شجاعپوريان, ولى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: جعفرى, محمد مهدى. 1370.
اين پايان نامه در دوازده فصل با اين عناوين زير تنظيم گرديده است: خصوصيات قرآن از ديدگاه نهج البلاغه, ترغيبات نهج البلاغه پيرامون قرآن, توصيه هاى اميرالموئمنين جهت استفاده از قرآن و شيوه ى استفاده از آن, مفسران حقيقى قرآن از ديدگاه نهج البلاغه, تفسير به راءى و مهجور بودن قرآن از ديدگاه نهج البلاغه, آيات قرآنى در خطبه هاى نهج البلاغه, آيات قرآنى در نامه هاى نهج البلاغه, آيات قرآنى در كلمات قصار نهج البلاغه, آياتى كه مستقيماً تفسير شده اند, برخى از آيات كه اميرالموئمنين به طور ضمنى تفسير كرده اند, آياتى كه اميرالموئمنين از مفاد آنها در سخنان خود استفاده كرده اند, و آيات مكرر و تغيير يافته در نهج البلاغه.

719ـ سيماى قرآن در نهج البلاغه
مقيم خان, الهه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
اين پايان نامه به بررسى سيماى قرآن در نهج البلاغه مى پردازد و اين مباحث در آن مطرح شده است: آشنايى با نهج البلاغه, قرآن از ديدگاه نهج البلاغه, آيات قرآن در نهج البلاغه, پاره اى از علوم قرآنى در نهج البلاغه, بلاغت در نهج البلاغه, علوم موجود در نهج البلاغه, و فرهنگ قرآنى در نهج البلاغه.

720ـ سيماى قيامت در قرآن
طاهرى, سيد على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد
اسلامى, واحد تهران مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
در اين پايان نامه سيماى قيامت در قرآن مورد بحث قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است. نامهاى
قيامت در قرآن, نفخ صور, علايم و نشانه هاى قيامت, مساءله شفاعت در قيامت, فلسفه ى نامه عمل, تجسم
اعمال در منطق عقل, محكمه عدل الهى. ميزان و ترازوى اعمال, و صراط و مرصاد.

721ـ سيماى كفار در قرآن
قربانى, منقارى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: فأز. 1376.
موضوع اين پايان نامه كفر و كافران از ديدگاه قرآن است. اهم عناوين عبارتنداز: كفر در لغت و اصطلاح, كفر در امتهاى پيشين, كفران نعمت, منافقين, كفر اهل كتاب به قرآن, كفر به رسول خدا (ص) و ولايت على بن ابى طالب (ع), ويژگيهاى كفار در آيات قرآن, مصاديق كفر, آرزوى كفار در آيات قرآن, مصاديق كفر, آرزوى كفار در قيامت, تزيين دنيا براى كفار, احباط اعمال كافران, سيماى كفار در قيامت, سرانجام كفار در آخرت, مجازات كفار در دينا.

722ـ سيماى محبوبين در قرآن كريم و عهدين
زارع, محمد مهدى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1373.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: ريشه ى محبت در انسان, ارتباط محبت با دين, رابطه ى محبت و عشق و علاقه, ارتباط عقل و عشق, حب و مشتقات آن در قرآن, ملاكهاى محبوبيت, سيماى شخصيت هاى محبوب قرآن و مقايسه ى آن با عهدين.

723ـ سيماى مريم در اسلام و مسيحيت
هوشمندزاده, شهرزاد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.
استاد راهنما: مهدى زاده, على. 1370.
در اين پايان نامه حضرت مريم براساس منابع مختلف اسلامى و مسيحى بررسى شده است. منابع اسلامى عبارتنداز: قرآن, تفاسير, تاريخ طبرى, كتب حديث و ديوان هاى شاعران فارسى زبان. منابع مسيحى بدين قرارند: انجيل هاى چهارگانه, سلسله اسناد كليسا, كتب رسمى دانشكده هاى الهيات مسيحى, كتب علماى مذهبى مسيحى ايتاليايى و فرانسوى, نويسنده به دليل دسترسى به منابع فراوان به زبان ايتاليايى و فرانسوى, مريم از ديدگاه مسيحيت را به گونه اى گسترده بررسى كرده است .

724ـ سيماى مريم (ع) در قرآن
وحيدى مقدم, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1376.
متن اصلى اين پايان نامه مشتمل بر پنج بخش با عناوين ذيل است: سرگذشت مريم (ع), حضرت مريم از ديدگاه قرآن, موضوعات مهم زندگانى آن حضرت از ديدگاه مورخين نظير محيط تربيتى, خدمت در بيت المقدس, جايگاه در محراب, مفهوم مكان شرقى, ملاقات فرشته وحى با مريم, باردار شدن, هجرت, بازگشت به ميان قوم و سرزنش, صفات كمالى زن از ديدگاه قرآن, معرفى الگوهاى قرآنى زن, وجوه اشتراك حضرت مريم (ع) و حضرت فاطمه (ع).

725ـ سيماى مسيح از ديدگاه انجيل و قرآن
صديقى, ابراهيم. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم .
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1373.
در اين پژوهش ثابت شده است كه عقيده ى مسيحيت پيرامون الوهيت عيسى و مصلوب شدن وى با تعاليم خود انجيل منافات دارد. قرآن نيز آن حضرت را به عنوان پيامبر خدا معرفى و مقتول واقع شدن او را انكار مى كند.

726ـ سيماى مشركين در قرآن و حديث
ابراهيمى, ناصر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى سيد محمد باقر. 1377.
موضوع اين پايان نامه شركت است و در آن درباره ى موضوعات ذيل بحث شده است: توحيد و شرك, توسل, شفاعت, پاسخ شبهات وهابيت. در اين پايان نامه بواقع سيماى مشركان نمايانده شده است; نه مشركان به معناى لغوى كه شامل همه ى كسانى است كه براى خداى يگانه شريكى قألند و نه مشركان به معاناى معهود عصر رسول خدا (ص) كه آن حضرت در ميان آنان به پيامبرى مبعوث شد.

727ـ سيماي ملاء كه در قرآن كريم
نصرالهى زاده, انيسه . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى سيد محمد باقر. 1371.
با بررسى آيات قرآن كريم, و مباحث تفسيرى شيعه و اهل سنت, كتب روايى, نتايج زير در مورد ملأكه به دست آمده است. در قرآن كريم حدود 431 آيه در مورد ملأكه سخت گفته و بيش از 60 صفت براى آنهابرشمرده است. فرشتگان مخلوق و عبد و رسول و مطيع خدا هستند و به او ايمان داشته و به وحدانيت خدا شهادت مى دهند. آنان حاملان و حافين عرش و جنود آسمانها و مقربين درگاه الهى و معصوم و مكرم و صادق و عام و قانت و خأف و خاشع و مشفق و مكين و امين و صاحب شهود و شفيع و اولياء موئمنان هستند.
فرشتگان دأماً خدا را تسبيح و تقديس و سجده مى كنند و موكلين امور الهى اند و تمامى دستورهاى او را اطاعت مى كنند و هرگز سستى نمى ورزند و خسته نمى شوند. آنان قدرت عروج و نزول سريع و انجام امور بسيار سخت را دارند. در قرآن كريم, سنخ وجودى آنها به صراحت مشخص نشده است, ولى روايات آنان را موجوداتى نورانى معرفى نموده اند. خداوند, اعتقاد كفار را مبنى بر اينكه فرشتگان دختران خدا هستند نفى مى كند. بشر معمولى قادر به دين فرشته نيست ولى زمانى كه مردانى از نوع بشر متمثل شود, قابل روئيت است. ملأكه داراى انواع و مراتب گوناگون مى باشند و هر كدام ماءمور انجام كار مشخصى هستند. از بين فرشتگان, تنها اسم جبرئيل و ميكأيل و هاروت و ماروت در قرآن آمده و از بقيه با ذكر صفات يادشده است. فرشتگان نقش بسيار مهمى را در عالم وجود به عهده دارند و وراى اسباب مادى, به عنوان واسطه هاى خداوند, سبب وجود افعال و امور هستند. آنان تدبير امر و آوردن وحى و حفاظت همه جانبه در عالم وجود و قبض ارواح و آوردن عذاب الهى بر اقوام فاسد را بر عهده دارند, و براى موئمنان همواره طلب استغفار مى كنند و بر كافران لعن مى فرستند. در بسيارى از موارد به امداد موئمنان مىآيند و پشتيبان و دوست موئمنان در دنيا و آخرت هستند.

728ـ سيماى مومن در قرآن
موسوى, سيد محمد تقر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1376.
اين پايان نامه كه به بررسى سيماى موئمن در قرآن مى پردازد در پنج فصل نوشته است: فصل اول, معناى لغوى و اصطلاحى ايمان, مراتب ايمان, معناى تقوى و مراتب آن, ارتباط ايمان و تقوا, تفاوت ايمان و اسلام, مراتب تسليم, تاءثير ايمان در روشن بينى و آرامش روحى. فصل دوم, اوصاف موئمنان مثل ايمان به غيب, اقامه ى نماز, توكل به خدا, انفاق, ايمان به قيامت, امر به معروف و نهى از منكر و... .
فصل سوم, دعاى موئمنان, تاءثير دعا در قضا و قدر, شرايط استجابت دعا و آداب دعا. فصل چهارم, معناى كفر و اقسام آن, معناى شرك و اقسام و درجات آن. فصل پنجم, ارتداد و نفاق و اينكه آيا توبه ى مرتد پذيرفته مى شود و نشانه هاى منافقان .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :