امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
397
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ش)

729ـ شان نزول و تاويل آيات قرآنى كشف الاسرار ميبدى (جلدهاى 1 و2 و 3)
اصغرى, على. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز.
استاد راهنما: قره بگلو, سعيدالله. 1376.
در اين پژوهش شاءن نزول 260 آيه و تاءويل آيات سوره هاى فاتحه, بقره, آل عمران, نساء, مأده, انعام و اعراف از تفسير ميبدى استخراج و ارأه شده است. شاءن نزول آيات در نوبت دوم و تاءويل آيات در نوبت سوم تفسير كشف الاسرار و عدةالابرار آمده است .

730ـ شان نزول و نقش آن در تفسير
نجفى روحانى, نجف. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1372.
مباحث اين پايان نامه كه درباره ى شاءن نزول و نقش آن در تفسير است عبارتنداز: شاءن نزول و تفاوت آن با سبب نزول, تاريخ كتاب شاءن نزول, اهميت و فوأد آن, زمينه هاى نزول آيات, مصادر شاءن نزول چه كسانى اند؟ آيا قول صحابه به طور مطلق در شاءن نزول حجيت دارد؟ چگونگى جعل شاءن نزول و اهداف آن, روش و معيارهاى شناخت شاءن نزول صحيح از سقيم, تعابير بيانگر شاءن نزول, آيا خبر واحد در اثبات شاءن نزول حجيت دارد؟ آيا بدون شاءن نزول تفسير قرآن ممكن است؟ آيا مورد نزول مى تواند مخصص عموم آيه واقع شود؟ چگونگى جمع و ترجيح روايات متعدد در شاءن نزول آيه ى واحد.

731ـ شخصيت حضرت مريم در آيينه ى قرآن و مقايسه آن با عهدين
رحيم پور, زهره. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: . 1375.
اين تحقيق در سه فصل نوشته شده است. فصل نخست به شخصيت مريم در آيات قرآن اختصاص دارد و در آن از زندگى مريم از زمان تولد تا پس از ولادت عيسى (ع) سخن به ميان آمده ست. قسمت دوم درباره ى مريم از ديدگاه مسيحيت است و در آن زندگى مريم از منظر عهدين بررسى شده است و بالاخره قسمت سوم در مقايسه سيماى مريم ميان اسلام و مسيحيت است و در آن موضوعات چندى مثل عيسى پسر خدا و به صليب كشيده شدن آن حضرن مورد مقايسه قرار گرفته است .

732ـ شخصيت سياسى رسول رسول اكرم (ص) در قرآن و حديث
سياح, مونس. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشكده اصول دين قم.
استاد راهنما: معارف, مجيد. 1377.
اين پايان نامه شش فصل دارد. مباحث آن عبارتنداز: مسأل سياسى و اجتماعى در قرآن و سيره ى انبياء, رفتارهاى سياسى, اجتماعى پيامبر اكرم (ص) در مكه, مقدمات تكوين حكومت اسلامى, اداره ى حكومت اسلامى در زمينه ى ادارى و اطلاعاتى و مديريتى و اقتصادى, رفتار با مخالفان اعم از مشركان, يهوديان, مسيحيان و منافقان و بالاخره تعيين وصى مهمترين اقدام سياسى و الهى رسول اكرم (ص)

733ـ شخصيت على (ع) در آيينه ى كتاب و سنت
سروى, فاطمه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى سيد محمد باقر. 1375.
عناوين مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: على صراط مستقيم, على صديق امت, على سابق امت, على مصداق كلمات, على نفس رسول خدا (ص), على منزّه از رجس, عدى مصداق آل ياسين, محبت على پاداش رسالت, على من عنده علم الكتاب, على اذن واعيه, على ايثارگر لوجه الله, على تفسير آيه ى نجوا, على قسيم جنت و نار, على مصداق اولوالامر, على وصى رسول خدا (ص), ابلاغ امامت, اساس رسالت نبى (ص), ولايت على مكمل دين و متمم نعمت الهى

734ـ شرح اصطلاحات عرفانى ((كشف الاسرار و عدةالابرار)) (جلد اول)
كاويانى چراتى, قنبر. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حاكمى, اسماعيل. 1376.
اين پايان نامه در سه فصل تدوين تدوين شده است. در فصل اول, گذرى بر عرفان و تصوف و تقرير بر عرفان حضرت على (ع) و در فصل دوم, معرفى كشف الاسرار و عدةالابرار و شرح حال ميبدى موئلف آن و نيز بررسى سبك كلام او آمده است. فصل سوم به موضوع پايان نامه يعنى شرح اصطلاحات عرفانى كشف الاسرار و عدةالابرار ميبدى اختصاص دارد.

735ـ شرح الشواهد الشعرية لتفسير الدر المنثور
حيدرى, حميد رضا. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه علامه ى طباطبايى.
استاد راهنما: خضير, جعفر. 1375.
اين تحقيق به زبان عربى نوشته شده و موضوع آن شرح اشعارى است كه در تفسير الدرالمنثور عبدالرحمن سيوطى مورد استشهاد قرار گرفته اند. نخست شرح حال مفسر و دانشها و اساتيد و آثار او و نيز روش وى در تفسير مورد بحث قرار گرفته و فهرست اهم تفاسير روأى فريقين آمده, سپس شواهد شعرى تفسير مذكور شرح داده شده است .

736ـ شرح الشواهد الشعرية و الامثال فى تفسير البيضاوى
سپاهى, ادهم. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه علامه طباطبايى.
استاد راهنما: تبراييان. 1374.
اين پايان نامه به زبان عربى نوشته شده و موضوع آن بررسى و شرح شواهد شعرى و مثلهاى تفسير بيضاوى از علماى اهل سنت است و روش اين پايان نامه چنين است كه نخست شواهد و امثال از تفسير مزبور استخراج و ارأه شده, سپس مآخذ آنها و صاحبان اشعار معرفى و كلمات دشوار و مشكلات نحوى آنها تبيين گرديده است .

737ـ شرح حال راغب اصفهانى و تحقيق در آثار او
ميرلوحى فلاورجانى, سيد على. دكترى فرهنگ عربى و علوم قرآنى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: ذكر نشده. 1353.
اين پايان نامه شرح حال راغب اصفهانى و تحقيق در دو اثر بجا مانده از او به نامهاى مفردات القرآن و محاضرات الادباء است. نويسنده به دليل كمبود منابع درباره ى اين موضوع, بيشتر مطالب رساله ى خود را از دو اثر مذكور فراهم آورده است .

738ـ شرح سرزمين ها و اماكن مذكور در قرآن
دولت آبادى, على اصغر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375.
در اين پايان نامه سرزمينها و مكانهاى ذيل بررسى شده اند. مكه, كعبه, مقام ابراهيم, صفا و مروه و عرفات و مشعر حرام, مدينه, بدر, مسجد ضرار, فلسطين, كنعان, مسجد اقصى, بابل, مصر, سبا, سدمآرب, احقاف, مدين, ايكه, حجر, رس, رم و ايران, طور سينا, وادى الايمن يا طوى و كوه جودى.

739ـ شرح شواهد ((اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم))
تك دهقان, جواد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: انوار, سيد امير محمود. 1372.
اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم نوشته ى اين خالويه يكى از دانشمندان اسلامى سده ى چهارم هجرى است. موئلف در اين كتاب, جهت تبيين نكات صرفى و نحوى آيات سى سوره از سوره هاى پايانى قرآن به پاره اى از اشعار عربى استشهاد جسته است. در اين پايان نامه شواهد شعرى كتاب مذكور شرح و لغات دشوار آن توضيح داده شده است .

740ـ شرح شواهد الاتقان فى علوم القرآن
سليمى, فرهاد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تربيت معلم.
استاد راهنما: شكيب, محمد 1372.
مطالب اين پايان نامه عبارت است از: شرح حال و معرفى تاءليفات سيوطى موئلف كتاب الاتقان فى علوم القرآن, و شرح و توضيح اشعارى است كه به عنوان شاهد مثال براى كلمه يا عبارتى از قرآن كريم آورده است. ابتدا شاعر و سراينده واقعى بيت مشخص شده, سپس اغلاط اشعار شاهد مثال اصلاح گرديده و توضيح مبسوطى درباره ى آنها همراه با ذكر مطلع آن و چندين شعر ما قبل و ما بعد شعر شاهد مثال آمده است. پس از مراجعه به قرآن شماره ى آيه و يا آياتى كه آن كلمه در آن به كار رفته, همراه با متن كامل آيه در پاورقى ذكر شده است و با استفاده از كتب تفسير و علوم قرآنى شاهد مثال شرح شده و اگر لازم بوده اشعار ديگرى هم به عنوان تاءكيد و تقويت آن بيت آورده شده است. سپس لغات مشكل بيت معنى شده و در پايان ترجمه ى روان و سليس بيت آمده است .

741ـ شرح شواهد التبيان فى تفسير القرآن (از سوره ى حمد تا آيه 60 بقره)
دل افكار, عليرضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران .
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1369.
در اين پايان نامه به شرح شواهد شعرى التبيان پرداخته شده و در ابتدا شاهد ذكر و معنى گرديده و سپس نام شاعر و ترجمه ى آن و ابيات قبل و بعد شاهد آورده شده است. همچنين معنى لغات شعر و اعراب آن و موضوع استشهاد ذكر شده و مجموع شواهد در سه بخش تقسيم شده است: شواهد لغوى, شواهد صرفى و نحوى, و شواهد مفهومى. از شواهد براى تاءييد استعمال آن لغت در معنى خاص و يا براى تاءييد رواج آن در زبان عرب و عربى بودن آن و تعيين مفهوم بيت يا قسمتى از آن استفاده شده است .

742ـ شرح شواهد التبيان فى تفسير القرآن (سوره هاى هود, يونس, يوسف)
جوادى جوبتانى, نصيرالدين. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1371.
شيخ طوسى (ره) در روش تفسيرى خويش براى بيان مفاهيمى كلمات و يا بعضى نكات ادبى آيات و گاه مفاهيم كلى به اشعار شعراى عرب اعم از جاهلى و اسلامى استشهاد نموده است. از آنجا كه شواهد در بيان بعضى مفاهيم نقش بسزايى دارد درك معانى و شرح آنها نيز مى تواند كارآيى خوبى داشته باشد. در اين پايان نامه ابتدا شاعر بيت در صورت مشخص نبودن حتى الامكان مشخص شده و سپس ترجمه فارسى شعر آمده و واژه هاى شاهد معنى شده است .

743ـ شرح شواهد قرآنى باب رابع مغنى البيت
سادات كيايى, سيد مجيد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1372.
مغنى اللبيب, اثر ابن هشام انصارى از نحويان قرن هشتم هجرى است. در اين پايان نامه پس از بيان مقدماتى پيرامون زندگى و تاءليفات ابن هشام به شرح ابياتى پرداخته شده كه صاحب مغنى اللبيب در باب چهارم اين كتاب بدآنها استشهاد جسته است. مشكلات لغوى و نحوى اين ابيات نيز شرح شده است .

744ـ شرح لغوى, صرفى, نحوى, بلاغى, تفسيرى, تاريخى و ادبى سوره ى نجم
حاجى خانى, على. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: انوار, سيد امير محمود. 1372.
اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است: در بخش اول آيات سوره ى نجم از لحاظ ادبى, بلاغى, تفسيرى, لغوى, صرفى و نحوى مورد بررسى قرار گرفته و شاءن نزول اين سوره باز گفته شده است. در بخش دوم مباحثى پيرامون معراج رسول اكرم (ص) آمده و معناى لغوى, زمان و مكان معراج آن حضرت از ديدگاه قرآن و حديث و آراء, صاحب نظران توضيح داده شده است.

745ـ شرح و بررسى شواهد قرآنى اوضح المسالك الى الفيقه ابن مالك از ديدگاه صرفى و نحوى
مشيرفر, شيوا. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عربى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: انوار, امير محمود. 1372.
اين پايان نامه شامل سه مقدمه و 13 باب است: مقدمه اول, در مورد زبان عربى و اهميت آن, مقدمه دومدر مورد الفيه ابن مالك و شروح آن و مقدمه سوم در مورد شرح زندگانى و احوال ابن هشام و تاءليفات وى است. پس از اين سه مقدمه آيات وارده در كتاب اوضح المسالك شرح و بررسى شده است. بدين ترتيب, كه ابتدا تمامى كتاب اوضح المسالك مورد كاوش و جستجو قرار گرفته و از آنجا كه شواهد در آن به طور كامل مشخص نيست كه از قرآن است يا حديث يا قول ادبا براى تك تك آنها به كتاب المعجم المفهرس مراجعه شده و نشانى آيات استخراج شده است. آنگاه با مراجعه به قرآن از آنجا كه در اكثر آيات فهم معنى و استدلال نحوى شاهد قرآنى منوط به دانستن قبل و بعد آن است آيات مورد نظر به طور كامل همراه با ترجمه استخراج گرديده, سپس به اعراب آيه و احياناً وجوه مختلف اعرابى و آراء علما پرداخته و در پايان شرح شواهد قرآنى و علت استشهاد به آنها در كتاب الفيه ابن مالك ذكر شده است .

746ـ شرح و بررسى شواهد قرآنى كتاب سيوطى
اسدى, محسن. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: انوار, سيد امير محمود . 1371.
اين پايان نامه با هدف تبيين و توضيح شواهد قرآنى شرح سيوطى بر اءلفيه ى ابن مالك تدوين شده است
نويسنده پس از شرح زندگانى سيوطى و استادان و شاگردان و نيز تاءليفات او طى بيست بخش به بررسى و شرح آيات مورد استشهاد سيوطى پرداخته است .

747ـ شرح و تحقيق و ترجمه كتاب ((تلخيص البيان فى مجازات القرآن)) (از آغاز تا سوره ى كهف)
كريم زاده, مينا. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: انوار, امير محمود. 1374.
تلخيص البيان فى مجازات القرآن متعلق به شريف رضى است. در اين كتاب موارد اعجاز و استعاره موجود در آيات قرآن به ترتيب مصحف بيان شده است. پژوهشگر بخش اول آن را از آغاز تا سوره ى كهف ترجمه و تحقيق و شرح كرده است .

748ـ شرح و تحقيق و ترجمه ى كتاب ((عيسى در قرآن)) (بخش اول )
حامدى مهر, هادى. كارشناسى ارشد اديان و عرفدان. دانشگاه تهران. استاد راهنما: مهديزاده, على. 1374.
در اين پايان نامه بخش اول كتاب عيسى در قرآن تاءليف جئفرى پريندر است و در دو بخش تدوين شده است. بخش اول درباره ى قرآن و عهدين است. بخش دوم به موضوع پايان نامه اختصاص دارد. مباحث اين بخش عبارتنداز: سخنان عيسى, مرگ عيسى, آينده ى عيسى, پسر خداوند, تثليث, انجيل و مسيحيان.

750ـ شرح و توضيح آيه ى صلوات
محسن كبير, مرتضى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: غفارى, على اكبر. 1375.
اين پايان نامه در شرح و تفسير آيه ى شريفه ى ((ان الله و ملأكته يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما)) (احزاب 56) است. در اين پژوهش آيه ى مذكور از ديدگاه اهل سنت بررسى شده و طى آن وجوب سلوات بر محمد و آل او به اثبات رسيده است. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى صلوات, تفاوت صلوات با سلام و رحمت, آثار و فوأد صلوات, كيفيت ذكر صلوات نيز عامه, روايات صلوات در كتب اهل سنت و اسامى 26 تن از صحابه اى كه آنها را نقل كرده اند, احكام صلوات, صلوات بتراء و اينكه چرا اهل سنت صلوات بر آل محمد را در پى صلوات بر محمد نمىآورند.

751ـ شرح و نقد نوع 78 كتاب ((الاتقان)) سيوطى
ربيع نتاج, سيد على اكبر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: سامى الدبونى, سيد جعفر. 1367.
نوع 78 كتاب الاتقان درباره ى شناخت شرايط مفسر و آداب تفسير است. اهم مباحث اين تحقيق, پس از مقدمه اى درباره ى زندگى عبدالرحمن سيوطى و كتاب, الاتقان فى علوم القرآن, او عبارتنداز: معناى تفسير و تاءويل و فرق آن دو, تفسير موضوعى قرآن به قرآن, معناى مجمل و سبب آمدن آن در قرآن, آيات پيامبر (ص) همه ى قرآن را بيان كرده است؟ آيا قرآن قابل فهم است؟ منابع تفسير اعم از حديث نبوى, قول صحاب, لغت و راءى; تعارض قرآن و سنت, تفسير به راءى و ادله ى موافقان و مخالفان, تفسير صوفيان, ظاهر و باطن در قرآن, و آنچه كه بر مفسر واجب است.

752ـ شرك از ديدگاه قرآن
علم الهدى, سيد محمد حسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1372.
در اين پايان نامه ديدگاه قرآن درباره ى شرك مورد بررسى قرار گرفته و در اين باره موضوعات زير مطرح شده است: مفهوم شرك, تاريخچه بت پرستى, علل پيدايش شرك, برخى عقايد مشركين در قرآن, سرچشمه هاى شرك, دلايل عقلى بر نفى شركت دلايل قرآنى بر نفى شرك, اقسام شرك, مبارزه پيامبران الهى با شرك, ويژگيهاى مشركين در قرآن, برخورد با مشركين, شرك در مذاهب اسلامى, از شرك تا اخلاص, اخلاص در آيات قرآن, مفهوم اخلاص و ريا به عنوان شرك.

753ـ شرك از ديدگاه قرآن
نبئى, داراب. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: غفارى صفت, على اكبر. 1370.
اين پايان نامه گامى است در جهت شناسايى شرك و عوامل به وجود آورنده آن كه شامل سه فصل است: در فصل اول, ابتدا معناى لغوى و اصطلاحى شرك و سپس انواع شرك با توجه به آيات قرآنى, بيان مى شود. در فصل دوم, صفات مشركين و عقايد آنان بررسى مى گردد, احكام مشركين توضيح داده مى شود. فصل سوم, به شبهات وهابى ها در مورد شرك اختصاص دارد.

754ـ شرك در قرآن
جمشيدى, اسدالله. كارشناسى ارشد تفسير و علوم قرآن. بنياد فرهنگى باقرالعلوم.
استاد راهنما: معرفى, محمد هادى. 1373.
اين پايان نامه ى شامل چهار فصل است: فصل اول درباره حقيقت شرك و مبانى آن چون اصالت ماده, تعداد مدبران جهان, بى هدف بودن آفرينش, انكار معاد و انكار نبوت است. فصل دوم در خصوص اقسام و مراتب شرك است. ذاتى, صفاتى, افعالى, عبادى از اقسام شركت, و جلى و خفى از مراتب شرك دانسته شده اند. فصل سوم تحت عنوان شرك درتاريخ است و در آن چگونگى شرك مشركان معاصر بعثت با توجه به آيات توضيح داده شده است. فصل چهارم در مورد عوامل شرك و موانع توحيد است. اين عوامل به دو دسته تقسيم شده اند. عوامل درونى مثل پيروى از خواهشهاى نفسانى, فقدان روحيه تحقيق و وجود عقايد گذشته و عوامل برونى مانند تقليد, حاكمان ناصالح و... .

755ـ شروط و ضوابط تفسير قرآن كريم
ايزدى مباركه, كامران. دكترى الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1373.
از اهداف مهم اين پايان نامه ارأه ملاكها و ضوابطى است كه بتوان تفاسير صحيح و مقبول را از تفاسير باطل و مردود در حد ميسور جدا ساخت. هدف مهم ديگر دستيابى به اصول و روشهايى است كه مفسر را به فهم هر چه بهتر آيات قرآن و پرده بردارى از رموز و اسرار معانى ژرف آن يارى دهد تا در سايه بكارگيرى اين دانشها و روشها به برداشتها نوين كه در عين حال مصداق تفسير به راءى باطل نيست دست يابد. در بخش اول مباحث مقدماتى, و در بخش دوم شروط مفسر و علوم مقدماتى تفسير, و در بخش سوم ضوابط و روشهاى تفسيرى و نقد و بررسى هر يك آمده است. در فصل اخير از اين بخش روش تفسير اجتهادى يعنى شيوه ى مختار و برگزيده نگارنده معرفى گرديده است .

756ـ شفاعت از نظر قرآن كريم
خياط, محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم . 1376.
مباحث اين پايان نامه در چهار بخش نوشته شده اند: در بخش اول تعريف لغوى و اصطلاحى شفاعت, انواع شفاعت شامل شفاعت تكوينى, هدايتى و اصطلاحى و در بخش دوم شفاعت از نظر آيات بررسى شده است. بخش سوم به خصوصيات سلبى و ايجابى شفاعت كنندگان و شفاعت شوندگان اختصاص دارد و بخش چهارم ايرادات وارده بر شفاعت پاسخ داده شده است.

757ـ شفاعت از نظر قرآن و حديث
كريمى, فيروزه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
مباحث پانزدگانه ى اين پايان نامه عبارتنداز: حقيقت شفاعت و معناى لغوى و اصطلاحى آن, بررسى آيات مربوط به شفاعت, خصوصيات شفاعت هاى حق و شفاعت هاى باطل, شفاعت تكوينى و تشريعى, شرايط شفاعت, شافعان مثل فرشتگان و انبياء و أمه (ع), حدود شفاعت, ادله ى اثبات شفاعت, آثار تربيتى شفاعت در دنيا و آثار معنوى آن در آخرت, شفاعت از ديدگاه ساير اديان و مذاهب, شبهات منكران شفاعت و پاسخ آنها, توسل از ديدگاه قرآن و سنت و سيره ى صحابه, زيارت قبور مطهر پيامبر (ص) و امامان (ع) و اشعارى درباره ى شفاعت.

758ـ شفاعت در قرآن كريم
جاودان, بى بى قمر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمودى, ابوالقاسم. 1375.
در اين پايان نامه آياتى كه مشتمل بر واژه ى شفاعت است, بررسى شده اند. نويسنده چنين نتيجه گيرى كرده است كه شفاعت چيزى نظير وساطت هاى بشرى نيست; بلكه درى از درهاى رحمت الهى است كه در جهان آخرت به روى بندگانى كه پيوند خود را با خدا و پيامبر اسلام (ص) و أمه معصومين (ع) قطع نكرده اند, باز مى شود و بخشى از گناهان آنان بخشوده مى گردد.

759ـ شفاعت در قرآن و احاديث
غروى نأينى, نهله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: خزعلى,ابوالقاسم . 1368.
در اين پايان نامه موضوعات ذيل مورد بحث قرار گرفته اند: تعريف لغوى و اصطلاحى شفاعت, شفاعت تكوينى و تشريعى, بررسى تعارض آيات نافى و مثبت شفاعت, شرايط شفاعت و معرفى شفاعت كنندگان نظير قرآن, پيامبر (ص), أمه (ع), انبياء, ملأكه, علماء شهداء و مومنان; كسانى كه مورد شفاعت قرار نمى گيرند, شفاعت در دنيا, برزخ و قيامت, آثار تربيتى شفاعت, شفاعت از ديدگاه ساير ملل و اديان و مذاهب, درخواست شفاعت از چه كسى و در چه زمانى جايز است؟ نظر وهابيها در مورد عموم مسلمانان, رد گفتار اين تيميه و وهابيها, و درخواست شفاعت در احاديث و سيره ى صحابه.

760ـ شكر و كفر در قرآن
شيرازى, قاسم على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ . 1373.
در اين پايان نامه كه به شيوه ى واژه اى تهيه و تدون شده است دو كلمه شكر و كفر در آيات قرآن كريم بررسى شده اند مباحث اين پژوهش عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى شكر و كفر, رابطه ى شكر با فزونى نعمت, مقام شاكرين, درجات كفر و كافر, اوصاف كافران در قرآن.

761ـ شناخت جريان عملى نگرى به قرآن (روش تفسير علمى)
پارسا, فروغ. رشته الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1372.
تفسير علمى, گونه اى از تفسير است كه در تطبيق يافته هاى دانش بشرى با آيات قرآنى كوشش مى نمايد. امام ابوحامد غزالى نخستين كسى است كه انديشه عملى نگرى به قرآن را مطرح كرد. وى معتقد است, قرآن تمام علوم گذشتگان و آيندگان را در بردارد. پس از وى, فخر رازى اين نظريه را به كاربرد, و در تفسير آيات قرآنى از آن استفاده كرد. در دوران معاصر نيز كه پيشرفت علوم و فن آورى, افكار ماديگرانه را رواج داده, دانشمندان اسلامى به انديشه ى احياى دين و رفع شبهه ى ((نزاع علم و دين)) به اين گرايش تفسيرى روى آوردند. مخالفان اين گرايش تفسيرى به اين باورند كه, حقايق قطعى و نهايى و لايتغير قرآنى را نبايد با نظريه هاى متغير علمى مترادف دانست, و اين كتاب شريف اجل از آن است كه با يافته هاى عقل ناقص بشرى به تفسير درآيد البته بايد گفت: اگر در پرتو حقايق علمى, هدايت قرآنى حاصل آيد و اين گرايش به تكلف نگرايد, منعى از آن نيست.

762ـ شناخت د شمن از ديدگاه مكتب سياسى قرآن
جعفرى اريسمانى, رحمت. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله.
در اين پايان نامه آيات حاوى كلمات كيد, مكر, ضلال, ولايت, كفر, صد و خدعه گردآورى و بررسى شده اند. مباحث هفتگانه ى اين پژوهش عبارتنداز: نگرشى به مكتب سياسى قرآن, اهميت شناخت دشمن در اسلام, شيوه ى دشمنان در مبارزه با رهبرى, شيوه هاى دشمنان در تضعيف مبانى مكتب, شيوه هاى دشمنان در تحريف مبانى مكتب, شيوه هاى دشمنان در مبارزه با پيروان مكتب و شيوه هاى مبارزه با توطئه هاى دشمنان.

763ـ شناخت زمينه هاى آرامش روان انسان در قرآن
جعفرى, ابوالقاسم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: قادرى, سيد محمد تقى. 1377.
اين پايان نامه در خصوص شناخت بعضى از عوامل اضطراب و نگرانى انسان, نيز عوامل آرامش بخش روان آدمى, همچنين مبانى بهداشت روانى و سرانجام ارأه طريق بوسيله ى آيات قرآن مجيد جهت درمان بيماريهاى روحى بشر است. نويسنده در پايان آياتى از قرآن را متناسب با موضوع تحقيق همراه با تفسير آنها نقل كرده است .

764ـ شناخت مكاتب و روشهاى تفسيرى
رفيعى, سيد على محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در اين پايان نامه نخست از اقسام ترجمه و پيوند آن با تفسير بحث به ميان آمده است; سپس روشهاى تفسيرى سه مكتب تفسيرى عقلى ـ يعنى تفسير به راءى, تفسر كلامى و تفسير فلسفى ـ معرفى و نقد شده اند.

765ـ شناخت و ارزشيابى روش تفسير قرآن به قرآن
غايى, احمد رضا. دكترى علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.
استاد راهنما: گرجى, ابوالقاسم . 1374.
در اين پايان نامه روش تفسير قرآن به قرآن بررسى شده است. در ابتدا به لفظ قرآن و محتواى آن اشاره شده, سپس بيانهاى مختلف روش تفسيرى قرآن به قرآن معرفى شده, پس از آن دلايل طرفداران روش تفسير قرآن به قرآن از ديدگاه تك محورى (ظاهر قرآن) و نيز از ديدگاه دو محورى (ظاهر و باطن قرآن) مطرح شده و مورد بررسى قرار گرفته است .

766ـ شناخت واژه هاى تبليغى در قرآن (دعوت, موعظه و ((ن, ص, ح))) از سه ديدگاه ادبى, تفسيرى و زبان شناسى (فنولوژى, مورفولوژى, سمانتيك)
ملا محمد, محمد رضا. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1371.
در اين پايان نامه تلاش شده است كه سه واژه دعوت, موعظه و نصح از ديدگاههاى ادبى, تفسيرى و زبان شناسى بررسى شود. در ديدگاه اول, ضمن مراجعه به كتب لغت, روش جديدى در بررسى اتخاذ شده است. اينچنين كه واژه هاى به كار رفته در قرآن و كتب لغت در جدول ارأه و به بررسى كمى و آمارى واژه ها پرداخته شده و كتب لغت بر مبناى مدارس و سبكهاى نگارش تقسيم و بررسى گرديده و داده هاى جدول توصيف و تحليل شده است. در ديدگاه دوم, اساس كار, مطالعه بر روى آياتى است كه تنها ذكرى از اين سه واژه به ميان آورده اند و ابزار لازم در اين كندوكاو نيز عناصر مسلم هر فعاليت تبليغى است كه عبارتنداز: پيام دهنده, پيام گيرنده يا مخاطب, موضوع, ابزار, شيوه, هدف, زمان و مكان. ديداه سوم, با كمك علم نوپا و جديد زبانشناسى و بهرجستن از شاخه هاى مختلف آن همچون فنولوژى (اصوات شناسى) مورفولوژى (شكل شناسى) و سمانتيك (معنى شناسى) درك عميق تر مفاهيم و معانى پربار اين واژه ها پرداخته شده است .

767ـ شناخت وحى و انواع آن و ا نحاء وحى رسالى
رستگار جزئى, پرويز. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1373.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى وحى, معناى وحى در قرآن, وحى در علم كلام, سابقه ى وحى در اديان الهى, وحى از نظر فلاسفه ى اروپا, تفاوت وحى با الهام و حديث قدسى, آغاز وحى به پيامبر اسلام (ص), انواع وحى به آن حضرت, پاسخ به شبهات مطرح شده درباره ى وحى.

768ـ شناسايى صور نسخ و ارتباط آن با بداء در آيات قرآن
دلاورى, غلامرضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: دادخواه, عباسعلى. 1374.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: تعريف لغوى و اصطلاحى نسخ, فلسفه ى نسخ, فرق ميان نسخ و تخصيص, شرايط نسخ, شبهات منكران نسخ و پاسخ آنها, اقسام نسخ, بررسى نوزده مورد نسخ آيات قرآن از ديدگاه مفسران فريقين, بداء و نزاع ميان شيعه و اهل سنت در اين زمينه.

769ـ شورا در اسلام از ديدگاه كتاب و سنت
تاريمرادى, احسان. كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه فردوسى مشهد. استاد راهنما:
عبداللهى نژاد. 1374.
مباحث اين پايان نامه در دو بخش آمده است: در بخش اول مشورت در آيات قرآن بررسى شده و از موضوعات ذيل بحث به ميان آمده است: احكام كلى شورا نظير فوأد مشورت, مقدمات مشورت, مفاسد استبداد, حجيت شورا و مشورت در سيره ى پيامبر اسلام (ص), شورا از ديدگاه مفسران. در بخش دوم مشورت در سنت بررسى شده و از اين موضوعات سخن به ميان آمده است: احكام كلى مشورت شونده مثل صفات شايستگان مشورت, مشورت با دشمنان و زنان, حقوق و وظايف مشاوران و مشورت كنندگان, زيانهاى ترك مشورت, مشورت در سيره ى أمه هدى (ع) و مشورت از ديدگاه علما و مفسران عامه.

770ـ شهيد و شهادت در قرآن
موسايى سى سخت, ميثم. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حريرچى, فيروز . 1372.
در قرآن كريم حدود ده آيه در موضوع شهادت ـ به معناى مقتول شدن در راه خدا ـ وجود دارد كه به صراحت از زنده بودن شهيد, روزى خوارى او در پيشگاه خداوند و آمرزش گناهان او و امور ديگر سخن مى گويد. در اين پايان نامه ضمن بحث درباره ى اين آيات, مباحثى چون تعريف حيات از ديدگاههاى مختلف و نقد آنها و بررسى حيات شهيد براساس نظرات گوناگون مطرح شده است .

771ـ شيخ طوسى و روش او در تفسير تبيان
كلانترى, الياس. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران .
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى . 1366.
در اين پايان نامه روش تفسيرى شيخ طوسى در تفسير تبيان بررسى شده است. در ابتداء شخصيت شيخ طوسى و تاريخچه زندگى وى طرح شده, سپس موضوعات زير بررسى شده است: تفسير تبيان و روش آن, علت تاءليف كتاب تبيان, موضوع تحريف قرآن از نظر شيخ طوسى, نظر وى درباره ى تفسير به راءى و الفاظ دخيل در قرآن كريم, شاءن نزول آيات در تفسير تبيان, مباحث كلامى و نظر عقيدتى شيخ طوسى, استشهاد وى به شعر عرب, و نظر ايشان درباره ى اختلاف قراءات. در پايان تفسير تبيان مورد ارزيابى و نقد و بررسى قرار گرفته است.

772ـ شيطان در قرآن
موسوى احمد آبادى, سيد حسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1374.
در پايان نامه حاضر شيطان از ديدگاه قرآن و اديان مختلف بررسى شده است. در ابتدا, مفهوم شيطان و تفاوت آن با ابليس ذكر شده و سپس سقوط شياطين, فعاليتهاى شيطان بر ضد انسان, مصاديق شيطان, راه رهايى از شر شيطان و شيطان در اديان ديگر از قبيل زردشت, يهود, مسيحيت مورد بررسى قرار گرفته است. در پايان, شبهات مختلف در ارتباط با شيطان مطرح و پاسخ داده شده است.

773ـ شيطان در قرآن و اوستا
چراغى قينرجه, عباس. كارشناسى ارشد اديان و عرفان. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد  راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
در اين پايان نامه شيطان در قرآن و اوستا مورد بررسى قرار گرفته است. در ابتدا مفهوم شيطان و ابليس آورده شده و واژه ى ديو و واژه هاى مختلف مترادف آن مورد بحث قرار گرفته است. مباحث مهم ديگر آن عبارتنداز: تلقى زردشت از شيطان و ديو از جنبه هاى مختلف, نقش شيطان و ديو در گمراهى انسان و عوامل گمراهى, و عواملى كه موجب نجات انسان از شر شيطان مى شوند. در پايان, تعابير مختلف از شيطان بيان شده است .

774ـ شيطان در قرآن و حديث
عبادى, ابراهيم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1374.
شيطان يكى از موجودات غيبى جهان است كه نصوص دينى ـ از جمله قرآن و حديث ـ از وجود و خصوصيات و اعمال او پرده برداشته اند. در اين پايان نامه طى مباحث ذيل به بررسى شيطان در آيات و روايات پرداخته شده است: تعريف لغوى و اصطلاحى شيطان, وجود و صفات و افعال شيطان, فلسفه ى خلقت شيطان, علت فرمان خدا به شيطان مبنى بر سجده به مقام آدم و تمرد شيطان از اين فرمان.

775ـ شيوه هاى بيان علمى در آيات قرآن كريم
حسينى, سيد حميد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان يدالله . 1371.
در اين پايان نامه آيات علمى قرآن گردآورى و در چهار فصل با عناوين ذيل تبيين و تفسير شده اند. فصل اول به زمينه هاى مباحث علمى در قرآن اختصاص دارد و در آن پيشينه ى پرداختن به آيات علمى قرآن گزارش شده است. فصل دوم درباره ى كيهان شناسى است و در آن از آيات مربوطه به اوضاع افلاك, گردش ستارگان و خورشيد و ماه و پيدايش شب و روز بحث شده است. فصل سوم با عنوان پديده هاى ارضى به بررسى زمين و موجودات آن نظير كوهها, گياهان, حيوانات و آدميان در آيات قرآن پرداخته شده است فصل چهارم در مورد پديده هاى جوى است و در آن ابرها, بادها, رعد و برق و باران و تگرگ در آيات قرآن بررسى شده اند.

776ـ شيوه هاى تدبير در قرآن
نقى پور فر, ولى الله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
در اين پايان نامه تدبر در قرآن و شيوه هاى آن مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: زمينه هاى تدبر در قرآن, جايگاه و زمانهاى مناسب تدبر در قرآن, معرفت و ايمان به شاءن و مقام قرآن, جايگاه و زمانهاى مناسب تدبر در قرآن, معرفت و ايمان به شاءن و مقام قرآن, كليدهاى عام و خاص و علمى و عملى تدبر در قرآن, اصول اساسى تدبر در قرآن و مراحل تدبر در آن, اصول حاكم بر تدبر در قرآن, شيوه هاى تدبر و شيوه هاى ترتيل.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :