امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
344
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ص)

777ـ صبر از ديدگاه قرآن و روايات
عمادى استرآبادى, صديقه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
موضوعات اين تحقيق بدين قرار است: معناى صبر در لغت و اصطلاح, تعاريف صبر از نظر علماى اسلام و ديگران, مفاهيم صبر مستفاد از آيات و روايات, دامنه ى صبر به لحاظ انواع و مراتب, اهميت صبر, ضرروت صبر, امر به صبر, رابطه ى صبر با موضوعات ديگر نظير حق, عمل, صلوة, استقامت, امر به معروف و نهى از منكر, جهاد, رياضت و رحمت, عوارض و علل بى صبرى, رابطه ى صبر با مفاهيم اخلاقى مثل ايمان, تقوا, يقين, شكر, علم و توكل, آثار صبر مانند ايجاد آرامش, نشانه و پاداش و مصاديق صابران, قهرمانان صبر در اسلام اعم از زنان و مردان.

778ـ صبر و صلوة از ديدگاه آيات و روايات
قاسمى, محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
مباحث اين پژوهش بدين قرار است: معناى صبر و صلوة, مراتب و منزلت صبر و صلوة, انواع صبر و صلوة شامل صبر جميل, صبر بر مصيبت و صبر بر طاقت, امر به صبر و صلوة, رابطه ى صبر و صلوة, صبر و صلوة در اديان گذشته, آثار گوناگون صبر و صلوة مثل آثار معنوى, اخلاقى و تربيتى, اجتماعى و سياسى, شناختى, جهادى و اخروى, عواقب ناشكيبايى, سهل انگارى در نماز و ترك نماز.

779ـ صد نمود از تا ثير قرآن
حسينى, سيد جواد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1374.
در اين پايان نامه, نخست انواع استفاده از قرآن در نظم پارسى ـ يعنى اشاره, تلميح, تضمين, تحليل, اقتباس و تمثيل ـ بيان شده است ; سپس موارد استفاده در چند فصل تحت عناوين ذيل گردآورى و تنظيم شده اند: توحيد, معاد, نبوت, خلقت, قرآن, اخلاق طيبه و موضوعات متنوع ديگر.

780ـ صرف و نحو در كشا ف
خاتمى, احمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم.
استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1377.
اين پايان نامه به زبان عربى نوشته شده است و نويسنده در طى آن صرف و نحو دو سوره ى فاتحه و رعد را نخست براساس نظرات زمخشرى در تفسير كشاف توضيح داده, سپس نظرات او را با نظرات ديگر مفسران مشهور مقايسه كرده است. مخالفان و موافقان او را از يكديگر باز شناسانده و ادله و شواهد آنان را اعم از آيات قرآن, اشعار, امثال, آراى دانشمندان صرف و نحو ذكر كرده است. نيز گاهى در صورت لزوم برخى توضيحات صرفى و نحوى را آورده است .

781ـ صوفيّه, مكتب و روش آنها در تفسير و معرفى اهم تفا سير آنها
ابطحى, سيد نورالدين. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1369.
در اين پژوهش ابتدا درباره ى مكتب و مسلك صوفيه به اختصار سخن گفته شده و سپس روش تفسيرى آنها بررسى شده است. ديگر مباحث آن عبارت است از: مساءله كشف و شهود عرفا و صوفيه از نظر قرآن و روايات, تاءويلات صوفيه و اقوال دانشمندان درباره ى آنها, نقد و بررسى تفاسير صوفيه, تفسير صوفى نظرى و تفسير صوفى اشارى, در پايان بخشى از كتب تفسيرى صوفيه معرفى و شرح داده شده است .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :