امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
388
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ع)

786ـ عامل سقوط و انحطاط انسانها از ديدگاه قرآن و حديث
بهروزى نژاد, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
اين پايان نامه از دو بخش تشكيل شده است: در بخش اول تحت عنوان عوامل فردى سقوط از عدم شناخت نفس, عدم شناخت راههاى نفوذ شيطان به دل, لغزشهاى فكرى, شهوات و صفات رذيله سخن رفته است و در بخش دوم با عنوان عوامل اجتماعى سقوط از زمامداران فاسد, ترك فضأل, بينش هاى نادرست بحث شده است .

787ـ عبادت و عابدان در قرآن
مكارم, محمد حسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: جعفرى, محمد مهدى. 1373.
در پايان نامه موضوع عبادت و عابدان به دو روش واژه اى و مفهومى در آيات قرآن بررسى شده است. در تبيين اين مباحث از كتب تفسير و حديث بويژه نهج البلاغه و برخى از كتب ادعيه استفاده شده است.

788ـ عدل از ديدگاه آيات و روايات و فقه
رستاد, عبدالمحمد. كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: دادخواه, عباسعلى. 1373.
در آيات قرآن و روايات معصومين و علم فقه از عدالت سخن رفته است. اصطلاح عدالت در فقه به مفهوم ملكه اى اخلاقى است كه با ارتكاب گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره زايل مى گردد. مباحث اين پايان نامه كه در همين زمينه است عبارتنداز: اهميت عدل از نظر آيات و روايات, نظرات فقهاى شيعه درباره ى عدل, گناهان كبيره نظير ياءس, قتل نفس, قذف, فرار از ميدان جنگ, زنا و خيانت.

789ـ عدم تحريف قرآن كريم از ديدگاه علماى شيعه و اهل سنت
جهانشاهى, حسين . كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1375.
مباحث اصلى اين پايان نامه در پنج بخش اول معانى لغوى و اصطلاحى و اقسام تحريف, نمونه هايى از تحريف معنوى و انواع تحريف لفظى و نخستين مدعى تحريف قرآن آمده است. بخش دوم به بررسى نظر علماى شيعه درباره ى تحريف قرآن و نيز نظر سه تن از بزرگان اهل سنت در خصوص عقيده شيعه به عدم تحريف اختصاص دارد. بخش سوم مشتمل است بر نسخ در قرآن, موضع اهل سنت و شيعه درباره ى نسخ تلاوت, آيه نبودن بسمله به عقيده ى اهل سنت, دلايل اثبات عدم تحريف قرآن, رد شبهات مربوط به دلايل, دليل طرفداران تحريف و بطلان آن, نقد روايات حاكى از تحريف قرآن. بخش چهارم درباره ى جمع و تدوين قرآن و نقد و روايات مربوط, دلايل اثبات جمع و تدوين قرآن در زمان رسول خدا (ص) و جمع على (ع) اولين جمع قرآن پس از رحلت است. در بخش پنجم دلايل محدث نورى در تحريف قرآن ابطال شده است .

790ـ عرش و كرسى در قرآن و حديث
سلطانى, موسى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1377.
اين پايان نامه در شش فصل تنظيم شده است: فصل اول تحت عنوان كرسى در قرآن و حديث حاوى مباحثى بدين قرار است: معناى كرسى در لغت و قرآن و اقوال مفسران, كرسى علم مخصوص ذات اقدس الهى, مراد از كرسى پادشاهى, سلطنت و عظمت و قدرت است, زمين در مقابل كرسى همانند حلقه ى انگشتر, كرسى ظرف مجموعه هستى. فصل دوم با عنوان عرش در لغت و قرآن, احكام و اوامر جاريه از عرش صادر مى شود. فصل سوم با نام استواى رحمان بر عرض مشتمل بر مباحث ذيل است: معناى استوا, استوارى بر عرش به معناى شروع در تدبير و نيز به معناى علم به جزئيات. فصل چهارم درباره عرش خدا بر آب و فصل پنجم در زمينه ى حمل و سرانجام فصل ششم در جمع بندى اقوال پيرامون عرش است.

791ـ عرفان در قرآن
سليمانى هشتجين, اعظم السادات. كارشناسى ارشد اديان و عرفان. دانشگاه آزاد اسلامى, تهران, مركزى.
استاد راهنما: لاشىء, حسين. 1377.
اين پايان نامه در چهار فصل تدوين شده است و مباحث آن عبارتنداز: تعريف عرفان و بيان اقسام عرفان ويژگيهاى عارف, توحيد عرفانى در قرآن مشتمل بر معناى لغوى و اصطلاحى توحيد و تفسير آيات توحيدى قرآن, ولايت در قرآن, سير و سلوك عرفانى در قرآن.

792ـ عرفان در قرآن و سنت
ماجدى, محمد على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش اديان و عرفان. دانشگاه تهران .
استاد راهنما: مهدى زاده, على . 1375.
در اين پايان نامه ابتدا تعريفى از اقسام معرفت ارأه و به بيان اهميت موضوع و روش معرفت شهودى پرداخته شده است ; سپس نمونه هاى بسيارى از سخنان و اشعار عرفانى اسلامى در تاءييد و تاءكيد اين راه آورده شده است. در پايان, معرفت در قرآن و روايات مورد بحث قرار گرفته است.

793ـ عروج انسان در آيينه ى وحى
ضيأى تربتى, زهرا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
در اين پايان نامه چگونگى نيل آدمى به قرب الهى در آيات قرآن بررسى شده و مباحث ذيل مطرح گرديده است: بررسى تقوا از نظر لغوى اصطلاحى, هدف آفرينش, انسان و تقوى, تقوا و اهميت آن, راههاى نيل به تقوا, اوصاف پارسايان, سيماى متقين در جهان آخرت اثرات فردى و اجتماعى تقوا, آثار سوء بى تقوايى.

794ـ عصمت انبياء از ديدگاه عقل و قرآن
الهامى, رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1375.
در پايان نامه حاضر عصمت انبياء در چهار فصل مورد بررسى قرار گرفته است: فصل اول, ماهيت عصمت و مفهوم آن, فصل دوم, عصمت انبياء از نظر عقل و نقد و بررسى نظريات محقق طوسى, ابن ميثم و علامه طباطبأى ; فصل سوم, نظر منكران حسن و قبح عقلى و عصمت, و فصل چهارم, عصمت انبياء از ديدگاه قرآن.

795ـ عصمت انبياء در قرآن كريم
رضى بهابادى, بى بى سادات. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
در اين پايان نامه به مساءله عصمت انبياء در قرآن كريم پرداخته شده و از اين موضوعات بحث به عمل آمده است: تاريخچه ى بحث از عصمت و انديشه هاى مختلف درباره ى آن, عصمت در لغت, تعريف و حقيقت عصمت, عصمت اختيار; عصمت در قرآان شامل عصمت در قرآن, حقيقت عصمت در قرآن, عصمت موهبت است, دلايل عصمت انبياء در قرآن, آيه تطهير, و بررسى آيات به ظاهر متناقض با عصمت.

796ـ عصمت در قرآن
فتحى مجد, حسين. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در اين تحقيق عصمت در قرآن بررسى شده و از اين موضوعات بحث شده است: تعريف عصمت, انواع عصمت, طرق نزول وحى بر انبياء ضرورت مصونيت وحى, رابطه عصمت انبياء با پديده جبر و اختيار, پاره اى از آيات كه ظاهر آنها با عصمت انبياء منافات دارد, آيا عصمت فقط خاص ملأك و انبياء است, و مقايسه نبوت و امامت و ارتباط اين دو با هم .

797ـ عفت كلام در قرآن
على محمدى, ايرج. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه قم.
استاد راهنما: ديارى, محمد تقى. 1377.
مباحث اين پايان نامه در سه فصل تدوين شده است: در فصل اول كلياتى درباره ى عفت كلام, مانند معناى لغوى و اصطلاحى عفت و موارد كابرد آن در قرآن, نقش كليدى زبان از منظر آيات و روايت مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم ادب الهى در تبيين معارف قرآنى اعم از اصول عقايد و اخلاق و احكام بررسى شده اند. در فصل سوم به معرفى نقش قرآن در اصلاح و تعديل گفتار از نظر بيان, آفات گفتار و آموزش شيوه ى صحيح سخن گفتن پرداخته شده است .

798ـ عقل از ديدگاه قرآن, سنت و عرفان اسلامى
جوادى, على . كارشناسى ارشد فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: فضأى, يوسف. 1374.
اين پايان نامه در پنج بخش تنظيم شده است; در بخش اول تعاريف لغوى و اصطلاحى عقل آمده است. در بخش دوم كليه ى آيات مربوط به تعقل يا الفاظ مترادف آن با ترجمه و احياناً با تفسير ارأه شده اند. بخش سوم حاوى احاديث معصومين (ع) در خصوص عقل است. بخش چهارم به نقل اشعار و مطالب عرفاى اسلامى در زمينه ى عقل اختصاص دارد. در بخش پنجم مباحث بخشهاى قبل جمع بندى و نتيجه گيرى شده است.

799ـ عقل در قرآن
اهوز, فيروز. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى ,واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
در اين پايان نامه مساءله عقل در قرآن مورد تحقيق قرار گرفته و موضوعات آن عبارت است از: جوهر و عقل, معانى لغوى واژه عقل, معانى اصطلاحى كلمه عقل, مراتب ادراكات در انسان, ادراك عقلى, عقل نظرى در قرآن, عقل و توحيد در قرآن, عقل و شرك, عقل و نبوت, عقل و معاد, عقل و قرآن, و عقل عملى در قرآن.

800ـ عقل در كتاب و سنت
ذوفقارى, شهاب الدين. كارشناسى ارشد فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: بهشتى, احمد . 1376.
عناوين مباحث اين پايان نامه بدين قرار است: عقل در كلام عقلا حاوى تعريف و تقسيم عقل, عقل در ترازوى وحى شامل ارزش و اعتبار و گستره ى عقل, عقل در نگاه منتقدان اعم از عرفا و محدثان, عقل در طليعه ى هستى از منظر روايات, عقل در برج معرفت و عقل در بازار عمل.

801ـ عقل در كتاب و سنت
عبدى, حفظ الله . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1376.
اين پايان نامه در يك مقدمه و دو بخش تنظيم شده است. در مقدمه ى بررسى معانى مختلف واژه ى عقل از نظر لغت و اصطلاح آمده و در بخش اول به تحليل و تفسير ديدگاه قرآن درباره ى عقل پرداخته شده است. اهم عناوين اين بخش عبارت است از: معناى عقل, مرادفات عقل, ارتباط عقل و قلب, عقل و آزادى, عقل و حواس, راه تفكر, جولانگاه عقل و عقل در انسانها, بخش دوم درباره ى تفسير عقل در سنت است, شامل موضوعات معانى عقل, عقل و انسان, عقل اولين مخلوق, عقل و حقيقت محمدى, عقل ملاك تكليف, ارتباط عقل با كيفر و پاداش, عقل و اخلاق, عقل حجت الهى, عقل و دين, قلمرو عقل, اوصاف عاقلان, آفات عقل و...

802ـ عقل گرايى در تفاسير قرن چهاردهم بر مبناى الميزان, المنار, فى ظلال القرآن و الجواهر
نفيسى, شادى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس .
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1373.
تفسير دوره معاصر دستخوش تحولى عظيم از حيث كميت و كيفيت شده است. شكى نيست كه اين تحولات به خودى خود روى نداده اند. تحولات سياسى و اجتماعى, مبارزات ضد استعمارى, فعاليتهاى مبشران و مستشرقان, ظهور مكاتب جديد اجتماعى ـ اقتصادى و فلسفى و همچنين آشنايى با كلام جديدى مسيحيت و يافته هاى نوين علوم از جمله عوامل مهمى هستند كه آگاهى و نگرش انديشمندان مسلمان را دگرگون كردند و تفسير آنها را از قرآن دستخوش تغيير ساختند و زمينه شكل گيرى سبكهاى مختلف تفسيرى را فراهم آوردند. روشهاى جديد تفسير ابداع شده و مفاهيم و مباحث قديم از منظرى جديد, دگرباره مطرح شد و مباحث نوين بويژه مباحث اجتماعى, سياسى و علمى به تفسير راه يافت كه اين همه را مى توان نتيجه اهميت يافتن عقل و يافته هاى آن دانست. مرورى بر تفسير برجسته ترين مفسران اين دوره, علامه طباطبأى در الميزان, عبده و رشيد رضا در المنار, طنطاوى درالجواهر و سيد قطب در فى ظلال در زمينه ى دو موضوع مهم قرآنى ـ آياتى كه از طبيعت سخن مى گويند و آياتى كه دربرگيرنده امور غيبى جن, ملأكه, معجزات, امور خارق العاده, عذابهاى الهى هستند ـ بخوبى ما را به جايگاه عقل و يافته هاى آن در تفسير اين دوره رهنمون مى سازد و به ما مى نماياند كه تا چه اندازه بهره بردن از دانش جديد و اتكابه مبانى و اصول عقلى مى تواند ما را در درك كلام خداوند مدد رساند.

803ـ علل انحطاط تمدنها از ديدگاه قرآن كريم
قانع عز آبادى, احمد على. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ . دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: قربانى, زين العابدين. 1369.
اين پايان نامه دو بخش اصلى را دربر دارد: در بخش اول, ضرورت بحث, واژه هاى به كار رفته به عنوان و واژگان قرآنى مربوط مورد بررسى قرار گرفته و خصوصيات جامعه منحط و مترقى و كيفيت عذابهاى الهى بيان گرديده و به چند سوئال و شبهه پاسخ داده شده است. سپس, با ذكر نمونه ها و صفاتى چند از سنن الهى در قرآن, اين بحث به ميان آمده است كه سنن الهى جارى در جامعه هاى پيشين استثناپذير نيست و در مجتمعات كنونى نيز جارى است. در بخش دوم, علل انحطاط تمدنها در زمينه هاى فرهنگى, سياسى و اقتصادى بررسى شده است .

804ـ علل نامگذارى سور قرآن
درخشانفر, منيژه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, مركزى .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
در اين پايان نامه سعى شده, با استفاده از روايات و نظرات دانشمندان اسلامى وجه تسميه اسامى سوره هاى قرآن و نيز گروههاى سور قرآن بررسى شود. گروههاى سور عبارتنداز: مئين, مثانى, مفصل, بساطين, دبابيج, رياض, فواتح و جز آنها.

805ـ علم تجويد قرآن
خانى, حسين. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: موسوى بهبهانى, سيد على . 1372.
اين پايان نامه به مباحثى چند در علم تجويد اختصاص دارد; كه عبارتنداز: لزوم يادگيرى تجويد, مخارج حروف, صفات حروف, وقف و ابتداء, اماله, احكام لام جلاله و... در پايان نيز قاريان قرآن و روايان آنان معرفى شده اند.

806ـ علم حضرت زهرا (س) از ديدگاه قرآن و احاديث
طهرانى, زهرا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران,شمال .
استاد راهنما: موسوى بهبهانى, سيد على . 1375.
در اين پايان نامه سعى شده از طريق بررسى زندگى حضرت زهرا (س) دانش او معرفى گردد. مباحث آن در چهار بخش آمده است. در بخش اول فضأل و مناقب آن حضرت نظير تكلم او در رحم مادر و نزول مأده ى آسمانى بر او بررسى شده و در بخش دوم اسامى, القاب و كنيه هاى حضرت زهرا (ص) مثل فاطمه, راضيه و ام الكتاب معرفى گرديده است. در بخش سوم با عنوان ادله عالم بودن حضرت زهرا از عصمت, منزلت, علم الهى و نقش تربيتى او سخن رفته در بخش چهارم تحت عنوان تقسيم بندى علوم آن حضرت از علم او به احكام, آيين همسردارى, مسأل سياسى و آيين زندگى بحث شده است .

807ـ علم غيب از ديدگاه آيات و روايات
شاهنوش فروشانى, امير حسين. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: مصطفوى, حسين. 1371.
در اين پايان نامه پس از بحث و بررسى علم غيب از ديدگاه آيات و روايات نتايج ذيل به دست آمده است: 1ـ امام و پيامبر داراى علم غيب مى باشند. 2ـ علم غيب امام و پيامبر (مانند علم خداوند) ذاتى نيست بلكه خداوند متعال به آنها اعطا كرده است. 3ـ علم پيامبر و أمه (ع) بر همه غيبها به طور مطلق نيست. 4ـ براى انسانها (غير امام و پيامبر) نيز امكان دستيابى به غيب وجود دارد. 5ـ ايمان به غيب در مورد برخى از امور همچون خشم زخم و سحر و صرف تصديق به تاءثير آنها است. 6ـ ايمان به غيب در مورد برخى از موجودات همچون فرشتگان و جنيان, تصديق وجود آنهاست. 7ـ در مقام تزاحم و مقابله بين راههاى شيطانى و راه رحمانى, راههاى شيطانى هميشه مقهور و مغلوب است همانطور كه ساحران دربار فرعون نتوانستند در مقابل حضرت موسى (ع) مقاومت نمايند. 8ـ وجود راههاى شيطانى دليل بر حقانيت آنها نبوده بلكه بدين جهت است كه انسان با پيروى از راه رحمانى و مخالفت با راههاى شيطانى در مسير تكامل خود قرار گيرد. 9ـ در ميان كارهاى خارق العاده, دروغگويى, تلقين و عوامفريبى نيز راه يافته است. 10ـ ايمان به غيب با عقل ظاهربين هميشه سازش نداشته بلكه بينشى وسيعتر را مى طلبد. 11ـ ايمان داشتن بع غيب با تزكيه نفس ارتباط مستقيم داشته و با توجه كردن به هواهاى نفسانى نسبت معكوس دارد.

808ـ علم متشابه القرآن و مختلفه
پارچه باف دولتى, كريم . كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
مباحث اين پايان نامه كه درباره ى عبارات متشابه قرآنى است عبارتنداز: تعريفات, كتابشناسى متشابهات قرآن, بررسى چند اثر در اين زمينه, جمعآورى تمام آيات متشابه قرآن.

809ـ علم مناسبت, بحثى در ترتيب آيات و سور
گلجانى امير خيز, ايرج. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى سيد محمد باقر. 1366.
در اين پژوهش مناسبت و ترتيب آيات و سور مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: ضرورت بحث تناسب در قرآن كريم, مفهوم و سابقه علم مناسبت و كوششهاى به عمل آمده در آن, دلالت قرآن بر وجود تاءليف الهى آن, دلايل قرآن براى تاءييد سنت پيامبر (ص) در تعيين جايگاه آيات قرآن كريم, روايتهاى تاريخى درباره ى ترتيب آيات قرآن, جايگاه علم مناسبت در ميان انواع ديگر علوم تفسيرى, و ارتباط آيات و اسباب نزول.

810ـ علوم بلاغى در تفسير كشاف و مقايسه تطبيقى آن با تاءليفات بلاغى فارسى
عبيدى نيا, محمد امير. دكترى زبان و ادبيات فارسى . دانشگاه شيراز.
استاد راهنما: جعفرى, محمد مهدى . 1374.
هدف اساسى اين پايان نامه, تدوين توضيحات زمخشرى پيرامون آيات قرآن در قالب يك كتاب بلاغت است. مباحث اين پژوهش عبارتنداز: زندگينامه و افكار و آثار زمخشرى, مهمترين ويژگيهاى تفسير كشاف, تاريخچه ى علوم بلاغى تا عهد زمخشرى و تاريخچه ى اعجاز بلاغى قرآن تا دوره ى زمخشرى.

811ـ علوم قرآن در الميزان
روز پيكر, حسين على . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در اين پايان نامه علوم قرآنى مانند علو اسباب نزول, ناسخ و منسوخ, محكم و متشابه در تفسير الميزان مورد بررسى قرار گرفته است. در ابتدا, زندگينامه علامه طباطبأى و روش وى در تفسير الميزان آورده شده سپس مفهوم علوم قرآنى, تاريخ پيدايش و تكامل علوم قرآنى, شاءن نزول, مكى و مدنى, ترتيب آيات و سور و فواتح سور از ديدگاه علامه بررسى شده و سپس قرأتها, از ديدگاه ايشان آورده شده است. همچنين ديدگاه علامه طباطبأى درباره ى عدم تحريف قرآن, نسخ, تاءويل و محكم و متشابه بيان شده است .

812ـ علوم قرآن در تفسير الميزان
فضلى, عباس. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على . 1375.
در اين تحقيق علوم قرآن در تفسير الميزان مورد بررسى قرار گرفته و مطالبى در خصوص اين موضوعات فراهم شده است: وحى, فرق وحى و الهام, معانى هفتگانه وحى و نزول قرآن, آغاز نزول و مراحل نزول و ديدگاه علامه طباطبأى, مكى و مدنى, شاءن نزول, تاريخ تدوين قرآن, قرأت, نسخ در قرآن, محكم و متشابه, حروف مقطعه, و اعجاز قرآن.

813ـ علوم قرآن در تفسير صافى
سيفى پيرانوند, عيسى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله. 1376.
مباحث ده گانه اين پايان نامه عبارتنداز: اهميت و عظمت قرآن, نزول قرآن, جمع و تدوين قرآن, حروف مقطعه, محكم و متشابه, تفسير, تاءويل, تفسير به راءى, تحريف قرآن و سبعة احرف. موضوعات مذكور نخست در منابع ديگر و سپس در تفسير صافى متعلق به فيض كاشانى بررسى شده اند. گفتنى است كه در مقدمه اى كه فيض بر تفسير خود نوشته, مباحث ارزشمندى در خصوص علوم قرآن مطرح گرديده است .

814ـ علوم قرآن در مجمع البيان
شرعيانى, فاطمه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه قم. استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على . 1376.
در اين پايان نامه نخست طبرسى و تفسير او مجمع البيان معرفى شده, سپس چهار دانش قرآنى نسخ در قرآن, محكم و متشابه, اعجاز قرآن و تحريف ناپذيرى قرآن بررسى شده اند. در بررسى هر دانش در آغاز به تعريف دانش مربوط و بيان اقوال مفسران و علماى علوم قرآن درباره ى آن پرداخته شده, سپس به تفصيل نظر طبرسى در مجمع البيان در خصوص آن دانش بيان شده است .

815ـ علوم قرآن در مجمع البيان
حق نظر, جواد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: خاتمى, على محمد. 1373.
اين پايان نامه در نه فصل تدوين شده مباحث آن عبارتنداز: نامهاى قرآن, كيفيت نزول قرآن, مكى و مدنى بودن سور قرآن, ناسخ و منسوخ در قرآن, محكم و متشابه در قرآن, امثال در قرآن, اعجاز در قرآن, سوگندهاى قرآن, مبهمات قرآن. در اين پژوهش نخست مقدمه اى حاوى معرفى كتب علوم قرآنى و شيخ طبرسى آمده, سپس در هر فصل علم قرآنى مربوط به كمك ديگر كتب علوم قرآن معرفى و نظر شيخ طبرسى درباره ى آن ارأه شده است .

816ـ عناصر منفى فرهنگ جاهلى از ديدگاه قرآن
قاسمى, نيمتاج. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر.
اين پايان نامه ى در چهار فصل تدوين شده است: در فصل اول با عنوان مواجهه ى قرآن با ادبيات جاهلى از پيشينه ى ادبيات جاهلى, معارضه و تحدى قرآن با جاهليات و نمونه هايى از تاءثير پذيرى ادباى جاهلى از قرآن بحث شده است. در فصل دوم تحت عنوان باورهاى دينى جاهليان از اعتقاد به الله, شرك, فرشته پرستى, حق پرستى سخن گفته شده است. فصل سوم با عنوان اخلاق جاهليان به تكبر و تفاخر, عدم استئذان و غير اختصاص دارد. در فصل چهارم تحت عنوان خانواده مباحثى در زمينه ى مناسبات زن و مرد, ازدواج, طلاق, عده, رضاع و وصيت آمده است .

817ـ عوامل فرهنگى مساعدت توسعه ى اقتصادى در قرآن با تكيه بر ((الميزان))
چيت ساز قمى, محمد جواد. كارشناسى ارشد جامعه شناسى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: توسلى, غلامعباس. 1375.
اين پايان نامه در صدد پاسخ به اين سوال است كه آيا قرآن با عوامل فرهنگى موئثر بر توسعه ى اقتصادى در تعارض است يا نه. عوامل مورد بررسى عبارتنداز: نگرش مطلوب و معقول به دنيا و مظاهر آن. باور به حاكميت نگرش علمى و اهميت به نقش عقل. باور به تغيير ((باور به توسعه)) اعتقاد به برابرى انسانها و رعايت حقوق ديگران. اعتقاد به آزادى انديشه. نويسنده در پايان نتيجه گرفته كه قرآن با توسعه ى يكجانبه ى اقتصادى مخالف است و بر توسعه ى همه جانبه تاءكيد دارد.

818ـ عوامل و موانع سعادت در قرآن و حديث
پير زاده, سيد مرتضى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى سعادت و شقاوت با استناد به آيات قرآن و روايات, اهميت شناخت انسان, ويژگيهاى انسان از ديدگاه قرآن, اصول عقايد, احكام و اخلاق, اوصاف سعادتمندان, موانع سعادت, شقاوتمندان از ديدگاه قرآن.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :