امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
386
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ف)

820ـ فرايند نمايش در قصه ى آفرينش (جلوه هاى نمايشى در قرآن كريم)
فرشته حكمت, فرشاد. كارشناسى ارشد بازيگرى و كارگردانى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: عزيزى, محمود. 1373.
كتاب آسمانى قرآن كريم مى تواند به عنوان يكى از ديگر منابع الهام براى متون نمايشنامه مطرح باشد. در قصص انبياء در قرآن كريم, شاهد زندگى پرفراز و نشيب قهرمانانى هستيم كه در مسير اثبات رسالت خويش, ماجراهاى پرتنشى را پشت سر مى گذارند. قرآن علاوه بر داشتن جاذبه هاى معنوى ديگر, مى تواند براى نگارش نمايشنامه مورد استفاده قرار گيرد; اين قابليت در وجود عناصرى تجلى يافته است كه مواد اوليه يك درام خوب محسوب مى شود. خصلتهاى اخلاقى بشر خصلتهاى ثابتى هستند و هر كدام از آنها در جنبه ى خير و شر منشاء اثر واقع مى شوند, از اين رو با طرح موقعيتهايى كه زاييده آن خصلتها هستند, مى توان قصه نويس را در روند ساتارى بحران زا به تفكر و انديشه واداشت و او را به بازيگرى در نفس اعمال خويش فرا خواند. فضيلتهايى مانند جاه طلبى, برترى جويى, فزون خوى, حسادت, كينه توزى, عشق, انتقام و... كه خصلتهاى همه زمانى و همه مكانى انسانها هستند, در جاى جاى سرنوشت قهرمانان قصه هاى قرآن ديده مى شوند.

821ـ فرجام سوء اصرار بر گناه در دنيا از نظر قرآن و حديث
پاكخصال, يوسف. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: فأز, قاسم . 1377.
اين پايان نامه درباره ى آثار شوم اصرار بر گناه در زندگى دنيا از نظر آيات قرآن و احاديث معصومين (ع) است و در پنج فصل با عناوين ذيل تنظيم شده است: گناه و مصاديق آن در قرآن, اصرار بر گناه, گناهان و مصأب بيدارگر, آثار دنيوى اعمال, آثار سوء اصرار بر گناه در دين.

822ـ فرهنگ برابرهاى فارسى واژه هاى قرآن براساس تفسير ميبدى
پويان خواه, جلال. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه اصفهان.
استاد راهنما: فشاركى, محمد. 1374.
رشيد الدين ميبدى در تفسير خود طى سه بخش به تفسير و تاءويل آيات قرآن پرداخته است. بخش اول, (النوبة الاولى) حاوى ترجمه ى رسا و شيوايى از آيات قرآن است. او در اين بخش برابرهاى فارسى قابل فهم و خوش آهنگى را نو ساخته كه شايستگى فراوان دارد, جايگزين لغات بيگانه گردد. در اين پايان نامه معادل هاى فارسى واژگان قرآن از سراسر تفسير ميبدى استخراج و ارأه شده است .

823ـ فرهنگ صرفى معتلات, مهموزات و مضاعفهاى قرآن (جزء 16 ـ 25)
سهندآبادى, عسكر. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز.
استاد راهنما: حديدى, خليل . 1376.
در اين پايان نامه كلمات حاوى حروف علّه يا همزه و يا همجنس در 28 سوره از كهف تا جاثيه گردآورى و معرفى شده است. در خصوص هر كلمه حسب مورد, زمان, باب, مصدر, ريشه, صيغه, اسم فاعل, اسم مفعول, امر حاضر, امر غايب, صفت مشبّهه, صيغه ى مبالغه, افعل التفضيل, اسم مكان, اسم زمان و مصدر ميمى آن ذكر شده است.

824ـ فرهنگ صرفى معتلات, مهموزات و مضاعفهاى قرآن كريم (جزء 1ـ10)
سخن سنج, جعفر. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز.
استاد راهنما: حديدى, خليل . 1376.
در اين تحقيق كلماتى از قرآن كه جز و حروف اصلى آنها حرفهاى واو, الف و ياء, يا همزه و يا دو حروف همجنس هست, در ده جزء اول قرآن جستجو و گردآورى شده است. اين بخش از قرآن شامل سوره هاى فاتحه, بقره, آل عمران, نشاء, مأده, انعام, اعراف, انفال و توبه است.

825ـ فرهنگ معتلات و صيغ مشكله ى قرآن
جعفرى, قاسم. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما : انوار, سيد امير محمود. 1372.
اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است ; بخش اول به افعال معتل و مشتقات آنها و نيز بحثى پيرامون تغييرات صرفى مفردات معتل اختصاص دارد. بخش دوم شامل صيغه هاى مشكل در ابدال و بحثهاى مربوط بدان است. در اين پايان نامه تمامى موارد اعلال و ابدال موجود در سوره هاى قرآن بررسى و معناى لغوى آنها ذكر شده است .

826ـ فضائل امام جواد (ع) از ديدگاه آيات و روايات
عباسى, منصوره. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
اين پايان نامه به شرح زندگى امام جواد (ع) اختصاص دارد و حاوى موضوعات ذيل است: زندگى امام رضا (ع) پدر امام جواد (ع), مادر امام جواد (ع), نشانه هاى امامت او, رشد آن حضرت در خانه امام رضا (ع), القاب و كينه هاى او, ازدواج و فرزندان او, فضأل اخلاقى از ديدگاه آن امام, كيفيت شهادت او, عبادت او, ديدگاه اهل سنت درباره ى او, ياران آن بزرگوار.

827ـ فضائل اهل بيت (ع) در اهم تفاسير اهل سنت
آذرخش, مصطفى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على . 1376.
در اين پايان نامه اهم تفاسير علماى اهل سنت در خصوص آيات نازله ى در شاءن اهل بيت بررسى شده است. در تفاسير اهل سنت روايات قابل توجهى ذيل شمارى از آيات قرآن در فضيلت اهل بيت (ع) آمده است. نويسنده روايات مذكور را در تفاسير مختلف اهل سنت بررسى و مقايسه و موارد اختلاف و اشتراك آنها را ذكر كرده است .

828ـ فضائل فاطمه (س) از ديدگاه آيات و روايات
ياسينى, اكرم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى كرمانى, على . 1374.
در اين تحقيق نخست تاريخ زندگى حضرت فاطمه (س) به نحو مختصر بررسى, سپس با استفاده ى عمده از منابع اهل سنت, فضأل و مناقب آن حضرت مورد پژوهش قرار گرفته است. ترتيب مباحث آن بدين شرح است كه در آغاز, آيات و احاديث و اقوال ذكر شده و سپس به نقد و بررسى آنها پرداخته شده است .

829ـ فضيلت اعتدال در قرآن
نادرى نژاد, زهره. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
اين پايان نامه در چهار بخش تنظيم شده است. بخش اول درباره ى مفهوم عدالت, قسط و اقسام آن, اهميت عدالت, نمونه هايى از اعتدال در قآرن و احاديث, پايه هاى عدالت اجتماعى, سيستم حكومت, سيستم اقتصاد و بعضى از عوامل انحراف از عدالت است. بخش دوم در خصوص مستقيم و استقامت و بخش سوم در مورد قصد و اقتصاد (ميانه روى) و سرانجام بخش چهارم در زمينه ى وسط و حد وسط در قرآن مى باشد.

830ـ فضيلتهاى اخلاقى از ديدگاه قرآن و حديث
نصراللهى, فرانك. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, شمال.
مطالب اين تحقيق در پنج فصل آمده است. در فصل اول معناى لغوى و اصطلاحى اخلاق و فضيلت و در فصل دوم مفهوم اخلاق از ديدگاه قدما و معاصران بررسى شده است. فصل سوم درباره ى نقش و اهميت اخلاق در زندگى بشر و فصل چهارم در خصوص طريق كسب فضأل اخلاقى است و بالاخره فصل پنجم به معرفى نمونه هايى از فضيلت اخلاقى اختصاص دارد; چون توكل, تقوا, كسب علم, كرامت نفس, اخلاص نيت, قناعت و محبت.

831ـ فطرت از نظر قرآن و فلسفه
مطهرى, على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش كلام و فلسفه اسلامى. دانشگاه تهران
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1370.
در اين پايان نامه موضوع فطرت از نظر قرآن و فلسفه و فطرت ادراكى و فطرت احساسى مورد تحقيق قرار گرفته است در اين پژوهش علاوه بر منابع اسلامى نظريات فلاسفه ى غرب نيز بررسى شده است .

832ـ فقر و تكاثر در قرآن و حديث
داورى, حميد. كارشناسى ارشد اقتصاد. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: محقق داماد, سيد مصطفى . 1370.
مكتب اسلام فقر را همسايه ديوار به ديوار كفر مى داند: ((كادالفقران يكون كفراً)) (فقر نزديك است كه به كفر بينجامد.) بدين لحاظ با همان شدتى كه با كفر و مظاهر آن مبارزه مى كدن, با فقر را پيامد بخل طبيعت و يا خواست خداوند نمى پندارد. بلكه آن را زأيده كردار خود انسان و خروج او از جاده عدالت مى داند. اين پايان نامه ابتدا به معرفى پديده ى فقر از ديدگاههاى مختلف پرداخته, سپس تعدادى از عوامل موئثر در بروز فقر مى پردازد, و نهايتاً برخى از ساز و كارهايى را كه منجر به برقرارى توزان و تعادل در سطح زندگى افراد در جامعه ى اسلامى خواهد شد, بيان مى كند.

833ـ فقر و غنا در قرآن و حديث
شاكرى, محمدكاظم. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران
استاد راهنما: سامى الدبونى, سيد جعفر. 1370.
در اين پايان نامه به مساءله فقر و غنا در قرآن و حديث پرداخته شده و اصول و كليات روش استنباط پديده هاى اجتماعى بويژه فقر و غنا از قرآن و حديث; فقر و غنا در آياتى كه لفظ فقر و لفظ غنا در آنها به كار رفته است, فقر و غنا در روايات, و مراد از لفظ فقر و غنا در روايات .

834ـ فلاح و رستگارى در قرآن
سالاركيا, على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در پايان نامه حاضر به بررسى فلاح و رستگارى در قرآن پرداخته شده و اين موضوعات مورد بحث قرار گرفته است: انسان شناسى, راههاى وصول به رستگارى از ديدگاه مكاتب اخلاقى, فلاح در آيات و روايات و ادعيه, عوامل رستگارى, اوصاف رستگاران در قرآن, موانع رستگارى, و محرومين از رستگارى و نشانه هاى آن.

835ـ فلاح و فوز در قرآن و حديث
شايسته نژاد, على اكبر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1372.
در اين پايان نامه نخست مفاهيم لغوى دو واژه فلاح و فوز و سپس مقايسه ميان آنها آمده است. پس از آن به طور مشروح پيرامون عوامل و موجبات فلاح و فوز و امتيازات فأزين سخن رفته است. همچنين پيرامون عوامل سعادت آفرين براى انسان در كشمكش با دنياى فناورى و لزوم بهره گيرى از قرآن و أمه براى رستن از هر نوع قيد و بند اسارت و ورود به زندگى انسانى بحث مختصرى شده است و ضرورت انطباق صورت انسانى با سيرت و ظاهر با باطن يادآورى شده و اين گونه نتيجه گرفته شده است كه: براى دستيابى به رضوان الهى كه بالاترين انگيزه تلاش و منشاء همه خيرات و بركات است راهى جز فعاليت و تلاش مستمر و عالمانه در ابعاد فردى و اجتماعى و هماهنگ با محراب آفرينش وجود ندارد.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :