امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
469
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(م)

866ـ ماهيت جن در قرآن و حديث
پورين ويسه, اعظم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما:
نصيريان, يدالله. 1377.
اين پايان نامه در هشت فصل به قرار ذيل تنظيم شده است: معناى لغوى و اصطلاحى جن, ماهيت جن در آيات قرآن. ماهيت و اوصاف جن در احاديث. نظر علماء در مورد وجود و ماهيت جن, ابليس, ملك يا جن؟.
اوصاف جنيان, جن از ديدگاه عامه مردم. نتيجه گيرى: نويسنده طى اين پايان نامه براى جن اوصافى مشترك با آدمى نظير ذى شعور و مختار و مكلف بودن, سفاهت و خردمندى, ايمان و كفر, عدالت و فسق, تولد و مرگ و همچنين اوصافى ويژه جن مثل عدم روئيت و تمثل را ياد كرده است .

867ـ مباحث تفسيرى سيد مرتضى علم الهدى (از سوره ى هود تا سوره  كهف)
شكرانى, رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1369.
در پايان نامه حاضر مباحث تفسيرى سيد مرتضى در خصوص آيات مختلف سوره ى هود, يوسف, ابراهيم, حجر, نحل و اسراء گردآورى و بررسى شده است. در پايان فهرستهاى مختلف از جمله فهرست مباحث تفسيرى آورده شده است.

868ـ مباحث علوم قرآن در الميزان
زاهدى تير, اصغر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1374.
اين پايان نامه كه پژوهشى است در زمينه ى بازتاب علوم قرآنى در تفسير الميزان شامل دو بخش است: در بخش اول موضوعات وحى الهى, اعجاز قرآن, تحريف ناپذيرى قرآن, جمعآورى قرآن, شاءن نزول, نسخ, محكم و متشابه, تاءويل, تفسير به راءى, حروف مقطعه, و ظاهر و باطن براساس تفسير الميزان بيان شده و در بخش دوم مآخذ اين تفسير استخراج و معرفى گرديده است. اهم آيين مآخذ عبارتنداز: الاتقان سيوطى, الاحتجاج طبرسى, بحارالانوار مجلسى, تفسير قمى, تفسير طبرى, الدرالمنثور سيوطى, روح المعانى آلوسى, صحاح سته, الكافى كلينى, مجمع البيان طبرسى, المحاسن برقى, معانى الاخبار صدوق, مفردات راغب... .

869ـ مباحث فلسفى در ((الميزان))
تيزكار, مصطفى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1374.
در تفسير الميزان بيست و پنج بحث فلسفى وجود دارد. در اين پايان نامه اين مباحث جمعآورى و در سه بخش تحت عناوين شناخت شناسى, هستى شناسى و اخلاق تنظيم و تدوين شده اند.

870ـ مباحث كلامى در تفسير ((كشف الاسرار و عدةالابرار))
الماسيان, ناهيد. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى . دانشگاه آزاد اسلامى نجفآباد. استاد راهنما:
تويسركانى. 1375.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: درآمدى بر علم كلام و نظر ميبدى در مورد بكارگيرى عقل در اثبات اصول دين, انواع توحيد ذاتى, صفاتى, ثبوتى, عملى و افعالى; مباحثى درباره ى عدل نظير حسن و قبح و جبر و اختيار, دلأل بعثت انبياء و عصمت آنان, ديدگاه ميبدى درباره ى صحابه و أمه (ع), بحثهايى در زمينه ى معاد, مانند مرگ, برزخ, حساب و پاداش و امور عامه نظير وجوه علت و معلول و جوهر و عرض.

871ـ مباحث نحوى تفسير كشاف
نقره, عباسعلى. دكترى زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: انوار, سيد امير محمود.1373.
در اين پايان نامه پس از معرفى زمخشرى و تفسير او مباحث نحوى كشاف به ترتيب كتب نحوى بررسى شده اند اين مباحث عبارتنداز: مبانى و اصول نحو, مرفوعات, منصوبات, مجرورات, توابع, انواع فعل, شبه فعل, افعال جامهد, مباحث متفرقه ى ديگر و كلمات مفرده, در خصوص تمامى اين مباحث از كتاب ها نحوى قديم و جديد و اعراب قرآن و نيز تفاسير معتبر استفاده شده اند.

872ـ مبانى عرفان در حديق قرآن
دهقان, عزت الله. دكترى دانشگاه آزاد اسلامى. استاد راهنما: شيخ الاسلامى, على. 1375.
در اين پايان نامه ابتدا مبانى عرفان در قرآن و حديث و مفهوم عرفان و تصوف و رابطه آن دو و زبان اشاره و رمز, زبان عرفان, عرفان حقيقى و ادعايى و سرچشمه ى عرفان, قرآن و عرفان, و عرفان و سنت بررسى گرديده و سپس سرچشمه ى اصلى عرفان و عرفان در قرآن و سنت و سيره ى معصومين (ع) بررسى شده است. در پايان پس از طرح عرفان نظرى و عرفان عملى از اشعار بزرگان مانند حافظ و مولانا استفاده شده است.

873ـ مبانى روش علامه طباطبايى در الميزان
حسينى, سيد شهاب الدين. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر.
در اين پايان نامه روش تفسير علامه ى طباطبايى و مبانى او در كتاب الميزان مورد بررسى قرار گرفته است.
مباحث اين پژوهش عبارتنداز: تفسير قرآن به قرآن با ذكر مصاديق آن, قاعده ى جرى و تطبيق در الميزان, نقد روانى در آن, گفتار صحابه و تابعان از نظر علامه, عقل و الميزان, ديدگاههاى سياسى علامه, عرفان در الميزان, فرضيه هاى علمى جديد و تغيير فهم ما از قرآن.

874ـ مبانى و سير تاريخى تفسير موضوعى قرآن مجيد يدالله پوربالف, بهروز. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و ارشاد. دانشگاه امام صادق (ع)استاد راهنما:
معرفت, محمد هادى. 1375.
اين پايان نامه دريك مقدمه و چهار فصل و نتيجه تنظيم شده است. در فصل اول, تعريف تفسير موضوعى و مراحل و روش تحقيق در آن بررسى شده است. در فصل دوم از سير تاريخى تفسير موضوعى بحث به عمل آمده و فهرست كتب آيات الاحكام از آغاز تا كنون تهيه شده است. فصل سوم به بيان ادله ى مخالفان و مولفان تفسير موضوعى اختصاص دارد. در فصل چهارم ميان روش تفسير ترتيبى و موضوعى مقايسه شده و برتريهاى روش تفسير موضوعى ذكر گرديده است. همچنين روش تفسير قرآن به قرآن و روايات ضرب قرآن به قرآن بررسى شده است .

875ـ مبدء  شناسى در قرآن
سهراب پور انزأى, عباس. كارشناسى ارشد فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1376.
در اين پايان نامه به شناخت خداوند از ديدگاه قرآن پرداخته شده است. عناوين آن عبارتنداز: خدايى كه قرآن معرفى مى كند, دلأل اثبات وجود خدا در قرآن, توحيد ذات, توحيد صفات, توحيد افعالى, توحيد عبادى, بررسى يكى از آيات قرآن كه در آن از سه گونه توحيد الوهيت, ربوبيت و عبوديت ياد شده است .

876ـ متقين در قرآن به لحاظ صرف و لغت و نحو و بلاغت
و ترجمه جعفر پور, حمداله. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: تبرأيان. 1376.
در اين پايان نامه نخست آيات مربوط به متقين و اوصاف آنها به ترتيب سوره هاى قرآن استخراج شده, سپس موارد لغوى و همچنين اعراب و ترجمه ى آيات ذكر گرديده است و در پايان نكات بلاغى آيات با بهره گيرى از كتب مهم بلاغى مثل مختصرالمعانى و جواهر البلاغه توضيح داده شده اند.

877ـ مثل در قرآن كريم
ميرخليلى, سيد احمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1373.
در اين تحقيق مثل از ديدگاه قرآن كريم مورد بررسى قرار گرفته و در آن موضوعات زير مطرح شده است:
ابعاد مثل, مفهوم و معناى مثل, فايده مثل, انواع مثل, قرآن كريم و مثل, عناصر مثل در قرآن كريم, مجاز, تشبيه, استعماره, كنايه, انواع مثل در قرآن كريم, ويژگيهاى مثل در قرآن كريم, اهداف مثل در قرآن كريم, قلمرو و كاربرد مثل در قرآن كريم, انذار و تبشير, توحيد و شرك, جدال و حجاج, زندى دنيا و فقر و غنا و حق و باطل, منافقين, صبر و استقامت و ملاك ارزش انسان.

878ـ محاربه و افساد فى الارض در قرآن, حديث و فقه اسلامى
رازينى, على. كارشناسى ارشد حقوق جزاء. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: فيض, عليرضا. 1373.
در اين پايان نامه محارب و مفسد در دو بخش جداگانه بررسى شده اند, در هر بخش نخست بحث لغوى و اصطلاحى به عمل آمده, سپس با استفاده از آيات قرآن و روايات معصومين (ع) به تبيين احكام مرتبط با موضوع پرداخته شده است .

879ـ محسنات بديعيه در قرآن
محمد پور دهكردى, على . كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم. استاد راهنما:
حريرچى, فيروز. 1373.
در اين پايان نامه بررسى تطبيقى ميان علم بديع و آيات قرآن بعمل آمده است ; به اين نحو كه نخست هر يك از محسنات بديعى ـ اعم از محسنات معنوى و لفظى ـ معرفى, سپس براى هر كدام شواهدى از آيات قرآن آورده شده است. محسنات معنوى عبارتنداز: توريه, استخدام, تكرير, مشاكله, طباق, مقابله, مبالغه, مراعات نظير, مذهب كلامى, جمع, تفريق, جمع با تفريق, تقسيم, توجيه, لف و نشر, تاكيد مدح با چيزى شبيه ذم و بالعكس, افتنان, تجاهل العارف, تشابه الاطراف, التفات, تهكم, توهم, تتميم, اختصاص, تجريد, تعجب و تقرير, تهويل, تصغير و تحقير, تفخيم و تعظيم, تصريح به ضمير, تمكين و تعجيز, و محسنات لفظى عبارتنداز:
جناس, سجع, ردالعجز على الصدر و حسن ختام.

880ـ محكم و متشابه در قرآن
سبزيان, عليرضا. كارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم قرآنى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1368.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى محكم و متشابه, محكم و متشابه در قرآن, محكم و متشابه نزد مفسران و دانشمندان, تفسير چيست؟ تاءويل چيست؟ تفسير آيه ى 7 سوره ى آل عمران و شاءن نزول آن, رسوخ در علم چه كسانى هستند؟ روش أمه اهل بيت (ع) درباره ى محكم و متشابه, لزوم وجود متشابه در قرآن, آيا محكم بر متشابه مزيتى دارد؟ دلايل وجود متشابهات اسرار وجود متشابهات.

881ـ محكم و متشابه در قرآن
درخشنده, منصور. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى . مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1371.
اين پايان نامه به بررسى محكم و متشابه و آراء مختلف در اين باره اختصاص دارد و داراى اين مطالب است:
مفهوم احكام و تشابه, واژه هاى آيه هفت سوره ى آل عمران, نظر علامه طباطبأى درباره اين آيه, آراء مختلف در محكم و متشابه و نتيجه گيرى اين رشد و امام فخر رازى و علامه طباطبأى و آراء ديگر در حكمت متشابهات, مصاديق تشابه و عوامل تشابه در قرآن, تاءويل و آراء مفسرين در اين باره, راسخون در علم, و روايات و احاديث در اين باره.

882ـ محكم و متشابه قرآن
يزدى, طيبه. كارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم قرآنى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1365.
در اين پايان نامه نخست معناى لغوى و اصطلاحى محكم و متشابه, اقسام متشابه و فرق ميان محكم و متشابه بيان شده, سپس به اين پرسشها پاسخ گفته شده كه آيا علم به متشابهات ممكن است, وظيفه ما در قبال آيات محكم و متشابه چيست, چرا كتاب خدا بر متشابه مشتمل است, آيا محكم بر متشابه مزيتى دارد و موارد متشابهات كدامند.
نويسنده, حروف مقطعه و آيات صفات را از متشابهات به شمار آورده است. وى در ضمن به معناى لغوى و اصطلاحى تاءويل پرداخته و أمه (ع) را عالم به تاءويل قرآن خوانده است و در پايان نمونه هايى از آيات متشابه را بررسى كرده است.

883ـ مخاصمان انبياء, اهداف و روشهاى مبارزه ى آنان عليه پيامبران
رستمى, داود. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1376.
در اين پايان نامه اهداف و روشهاى مبارزه ى مخاصمان پيامبران مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: معنى لغوى احبار, بلعم با عورا نمونه اى از احبار و رهبان, سامرى عالم و منافق, كفر در اصطلاح قرآن, نمرود نمونه ى عينى مستكبرين, معنى اصطلاح مترفين, مفهوم شرك در قرآن, گرانجانى در مقابل انبياء, تهديد به رجم كردن پيامبر, به يمن خواندن پيامبران الهى, تكذيب رسولان الهى, نسبت گمراهى به انبياء الهى, و نسبت سفاهت به پيروان انبياء.

884ـ مديريت در قرآن و سنت
سويزى, عليرضا. كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما:
جابرى, محسن. 1376.
نويسنده در اين پايان نامه فارغ از رشته ى تحصيلى خود به تحقيق مديريت در آيات و روايات پرداخته است.
مباحث اين پژوهش در هفت فصل با عناوين ذيل تنظيم شده اند: تعريف و تاريخچه ى مديريت, ضرورت مديريت و رهبرى از نظر قرآن و حديث, تفاوت حكومت اسلامى با غير اسلامى, صفات مديران مسلمان, وظايف مديران مسلمان, معيارها و آفتهاى مديريت و رهبرى, اصول مديريت اسلامى و ابزارهاى موئثر در آن.

885ـ مراتب انسان در جهان آخرت (از نظر قرآن و حديث)
خسروى, شعله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما:
حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
موضوع اين پايان نامه جهان آخرت از ديدگاه آيات قرآن و روايات معصومين (ع) است. موضوعات آن بديع قرار است: مرگ, قيامت, چگونگى زندگى دوزخيان و بهشتيان, مراتب و پاداش بهشتيان, مراتب و كيفر دوزخيان, انواع عذابهاى اخروى.

886ـ مراتب و درجات نفس از ديدگاه قرآن و سنت
ثقفى, الهام. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش فلسفه و حكمت اسلامى . دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1375.
در اين پژوهش رابطه تزكيه نكردن نفس با بيماريهاى روانى, بررسى شده و بعضى بيماريهاى روانى از ديدگاه قرآن معرفى شده اند. همچنين نتيجه گرفته شده كه نزكيه نكردن نفس با بيماريهاى عقلى ارتباط دارد و موجب بيماريهاى روحى مى شود.درپايان بيماريهاى روحى ازديدگاه قرآن تحت عنوان بيماريهاىقلب معرفى شده است.

887ـ مرورى بر غزوات پيامبر اكرم (ص) در قرآن كريم
ميرباقرى, سيد محمد حسين . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث.
دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
اين پايان نامه به بررسى عزوات پيامبر اكرم (ص) در قرآن كريم پرداخته و حاوى اين موضوعات است:
ارزش جهاد, نظرى اجمالى به غزوات, آيات قرآن و غزوات, اولين غزوات و اعلام استقلال اسلام, وظيفه مجاهدين در نبرد, صلح حديبيه و فتح مبين و بررسى آيات مربوط به آن, غزوات بدر, احزاب, تبوك و جز اينها.

888ـ مسائل اقتصادى در تفسير الميزان
وزيرى فرد, محمد جواد. كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه فردوسى مشهد. استاد راهنما: واعظ زاده خراسانى, محمد. 1369.
در اين پايان نامه با استفاده از فهارس موضوعى الميزان و نيز المعجم المفهرس لاءلفاظ القرآن الكريم و كتب تفصيل الايات و ديگر كتب واسطه اى كليه مباحث اقتصادى الميزان گردآورى و تحليل شده است. اين مباحث عبارتنداز: مالكيت, پول, كنز و زر اندوزى, احتكار, ربا, زكات, خمس, كم فروشى, انفال, قرض و بازرگانى.

889ـ مساله تحريف در قرآن و سنت
همتى, حسين على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما:
گرجيان, محمد مهدى. 1374.
در اين پايان نامه كه در آن عدم تحريف قرآن به اثبات رسيده, نخست دلأل عدم تحريف قرآن, مانند اجماع علماى اسلامى بر عدم تحريف قرآن و حفظ و كتاب قرآن در عهد رسول خدا (ص) بيان شده, سپس به شبهات قألان به تحريف قرآن پاسخ داده شده است .

890ـ مساله خلود از ديدگاه قرآن
مستقيمى, مهدية السادات. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1374.
در اين پايان نامه خلود از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار گرفته و در آن مباحث زير طرد شده است: مفهوم خلود, مبادى تشكل انديشه خلود, انديشه خلود در اديان و شبه مذاهب زنده ى دنيا, انسان در دنيا و بعد از آن, شواهد روايى بر خلود بهشتيان و جهنميان, سيماى مخلدين در بهشت و جهنم, شفاعت, بقاء فطرت اصلى و رحمت واسعه ى حق, دلايل مختلف درباره ى خلود, و ارتباط خلود با زمان.

891ـ مسيح (ع) از ديدگاه تورات, انجيل و قرآن كريم
سبحانى, زهرا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: بهشتى, احمد.
در اين پايان نامه حضرت مسيح (ع) در آيات قرآن و اناجيل چهارگانه و انجيل برنابا به شيوه ى مقايسه اى تحقيق و بررسى شده و شامل مباحث ذيل است: تولد, رشد, نبوت, بيانات, مواعظ, معجزات عيسى (ع) و اينكه آيا آن حضرت رحلت كرده يا به آسمان صعود نموده است .

892ـ مطالعه ى تطبيقى در قصص قرآن و آثار و مدارك فرهنگى در سرزمين انبياء(ع)
جلالى, رضا. كارشناسى ارشد. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: ابراهيمى دينايى. 1371.
در اين پايان نامه قصص قرآن با آثار و مدارك مكشوفه و مندرجات كتب آسمانى مورد مقايسه قرار گرفته و سوابق واژگان براساس فقه الغه شرح داده شده است. قصص مورد تحقيق در اين پايان نامه در خصوص پيامبران از آدم (ع) تا نوح (ع) است.

893ـ معاد از ديدگاه قرآن
صادقيان دهكردى, لطف الله. كارشناسى ارشد حكمت و فلسفه ى اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد.
گلستانى, سيد هاشم.
موضوعات مورد بحث در اين تحقيق بدين شرح است: ادله ى اثبات معاد, احتضار و مرگ, برزخ, معاد جسمانى و براهين اثبات آن, قيامت و اوصاف آن, نفخ صور و ميزان اعمال, صراط و اعراف, گواهان و شاهدان در قيامت, شفاعت و بهشت و دوزخ.

894ـ معانى و بيان در بخشى از سوره ى بقره
خامدا, فاطمه. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما:
انوار, امير محمود. 1374.
در اين پايان نامه فنون مورد بحث در دو علم معانى و بيان بر بخشى از آيات سوره ى بقره تطبيق داده شده اند در اين تحقيق معانى حقيقى و مجازى, اقسام تشبيهات, مجازات, فصل, وصل, تاكيد, ذكر و حذف مسئله و مسنداليه, ايجاز و اطناب مورد بررسى قرار گرفته است.

895ـ معجزه به بيان قرآن
مريخى مطلق, حميد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآنى. دانشگاه فردوسى مشهد . استاد راهنما: ايروانى, مرتضى. 1370.
هر چند تمامى آفرينش بر پايه قانون مستحكم و پايدار علت و معلول برقرار است اما اين بدان معنا نيست كه علت همه حوادث را ما مى شناسيم; چرا كه بسيارى از علل حوادث جهان از ديد ما مخفى است و درست به همين جهت آنها را خوارق عادت مى خوانيم. هر چند پاره اى از حوادث ديگر نيز به گزاف و تنها به صرف مشابهت خرق عادت نام گرفته اند بايد گفت مهمتيرين علت انجام خوارق عادت حقيقى وجود يك فاعل داراى اراده قوى و روحى متصل به مبداء غيب است. در اين ميان معجزه به عنوان سند حقانيت پيامبران و برهان ادعاى ايشان از مكانى خاص برخوردار است. قرآن كريم با ذكر معجزات انبياء پيشين و حضرت رسول اكرم (ص) اغراض مختلف انجام اين معجزات و برخورد دوگانه مردم را ـ يعنى برخورد منفى مشركين و برخورد مثبت عامه مردم كه حجابهاى كفر و شرك هنوز ايشان را كاملاً در خود فرو نبرده است ـ براى ما بيان مى فرمايد.
پيامبران معجزات راگاه راءساً و گاه به درخواست مردم انجام داده اند. اما در بعضى موارد نيز از قبول پيشنهاد آنان سرباز زده اند چرا كه ايشان معجزه را به اذن خداوند و براى اهداف خاصى انجام مى دهند تا آن حد كه حجت را بر مردمان تمام كنند.

896ـ معجم قصص قرآن براساس تفاسير طبرى
سور آبادى, ميبدى و ابوالفتوح نعمت زاده, پرويز. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه تربيت معلم تهران.
استاد راهنما: ماهيار, عباس. 1373.
در اين پايان نامه از چهار تفسير كهن فارسى ـ ترجمه ى تفسير منسوب به طبير, تفسير سور آبادى, كشف الاسرا وعدةالابرار ميبدى, و روح الجنان ابوالفتوح رازى ـ قصص پيامبران استخراج و به ترتيب تاريخى ارأه شده اند.

897ـ معراج از ديدگاه قرآن و روايات
اديب بهروز, محسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم .
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1372.
در اين پايان نامه معراج از ديدگاه قرآن و روايات مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: معنا و مفهوم معراج, دلايل معراج, امكان وقوعى, دلايل قرآنى و روايى و عقلى, تعدد معراج, چگونگى معراج, زمان و مكان و وسيله معراج, كيفيت معراج, هدف معراج در قرآن و روايات, هدف معراج از ديدگاه انديشوران, دستاوردهاى معراج, و سفرنامه معراج.

898ـ معرفت, محبت, عبوديت در قرآن
اسداللهى مجرد, ماشاءالله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در پايان نامه حاضر ديدگاه قرآن درباره ى فلسفه خلقت و آفرينش انسان مورد بررسى گرفته و چنين نتيجه گيرى شده است كه اگر انسان به معرفت صحيح برسد, قطعاً اين معرفت عشق و محبت را به دنبال مىآورد و نشانه ى عشق و محبت اطاعت و بندگى محبوب است. خلاصه اينكه محبت و بندگى محصول و نتيجه معرف است .

899ـ معرفت مكى و مدنى در علوم قرآن
ملكوتى, محسن . كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: جعفرى, سيد محمد مهدى. 1373.
مباحث اين پايان نامه در زمينه ى آيات و سور مكى و مدنى است و عبارتنداز: جايگاه دانش مكى و مدنى در تاريخ علوم قرآن, دانش مكى و مدنى در عصر تدوين, فوأد شناخت آيات مكى و مدنى, توقيف و اجتهاد در مكى و مدنى قرآن, ملاكهاى شناخت مكى و مدنى, محاسبات آمارى آيات مكى و مدنى و منابع شناخت اجتهادى مكى و مدنى قرآن.

900ـ معرفى و بررسى ترجمه هاى كامل فارسى قرآن كريم در قرن حاضر در ايران هوشمند
سروستانى, جعفر. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه شيراز.
استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ. 1376.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: ترجمه و نقش آن در زندگى بشر, شرايط ترجمه و مترجم, مراحل ترجمه, سابقه ى ترجمه در ايران, ترجمه پذير بودن يا نبودن قرآن, تفاوت ترجمه و تفسير, ترجمه هاى فارسى قرآن و امانت در آنها, تقسيم بندى تاريخى آنها, فهرست مشروحى از ترجمه هاى كهن فارسى, معرفى و بررسى ترجمه هاى قرآن كريم در قرن اخير. در اين پايان نامه 29 ترجمه ى كامل فارسى معرفى و بررسى شده اند.

901ـ معرفى و نقد تفسير شريف لاهيجى
اميريان, نور محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
تفسير شريف لاهيجى روأى و متعلق به يكى از مفسران شيعه به نام بهاءالدين محمد شريف لاهيجى است.
مباحث اين پايان نامه كه نقد و بررسى اين كتاب است عبارتنداز: تعريف لغوى و اصطلاحى تفسير, پيامبر (ص) بنيانگذار تفسير, اولين مفسران شيعى و سنى, زندگينامه ى لاهيجى و بررسى ويژگيهاى تفسير او, تاءليفات لاهيجى و نظر علماى رجالى درباره ى او و آثارش, سبك تفسير لاهيجى و پاره اى از آراء تفسيرى او, تفسير چند نمونه از آيات, نقد تفسير لاهيجى, منابع تفسير لاهيجى.

902ـ معرفى و نقد كتاب تناسق الدرر فى تناسب السور,
تصنيف عبدالرحمن سيوطى تاجرى نسب, غلامحسنى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
اين پايان نامه به معرفى و نقد كتاب تناسق الدرر فى تناسب السور اختصاص دارد و اين موضوعات را در بر دارد. نام و نشان موئلف كتاب, مولد و ميلاد, مشخصات كتاب, موضوع كتاب و سنجش اهم وجوه تناسب.
موضوع اين كتاب مناسبت ميان سروه هاى قرآن كريم است.

903ـ معنا, بافت و شان نزول در قرآن
قاضى زاده, خليل. كارشناسى ارشد زبان شناسى همگانى. دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: جهانگيرى. 1374.
بافت و شاءن نزول آيات به ترتيب از قرأن مقاليه و حاليه فهم مراد كلام به شمار مىآيند. در اين پايان نامه ى با توجه به اين امر پژوهشى در سه فصل با عناوين ذيل به عمل آمده است: معنا, بافت, شاءن نزول و تاءخير آن در فهم و ترجمه.

904ـ معيار تفسير قرآن براساس علوم تجربى
رضايى, محمدعلى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم. استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1374.
در اين پايان نامه تفسير قرآن با توجه به علوم تجربى مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: مفهوم تفسير و تفاوت آن با تاءويل, معيارهاى تفسير, منابع تفسير, روشهاى مختلف تفسيرى, قرآن و علم, علوم و مطالب علمى قرآن, قلمرو علم و دين و رابطه اين دو و حوزه هاى مختص و مشترك آنها, دلايل مخالفان و موافقان تفسير علمى و اقسام آن. در پايان, نمونه هاى تفسير علمى آيات قرآن آورده شده است .

905ـ مفسران شيعه
محمديان, بهرام. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: انوار, سيد امير محمود. 1372.
در اين پايان نامه پس از بيان مباحثى درباره ى علوم قرآنى نظير محكم و متشابه, تاءويل در قرآن, شيوه ى تفسير قرآن و سير تحولات آن, به معرفى مفسران قرآن از قرن اول تا قرن چهاردهم هجرى پرداخته شده است. در اين پژوهش تاءكيد شده است كه پس از پيامبر اسلام (ص), على (ع) به عنوان اولين مفسر قرآن همچنين مفسران قرن اول و دوم هجرى به طور مبسوط شناسانده شده اند; ولى مفسران قرون بعدى به طور فهرست وار معرفى گرديده اند.

906ـ مفهوم دنيا در كلام الله مجيد و احاديث معصومين (ع) و تجلى آن در مثنوى معنوى
قوتى, ربابه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: آيتى, سيد محمد رضا. 1375.
در اين پايان نامه با استفاده از قرآن, نهج البلاغه, تفسير الميزان, تفسير نمونه, شرح نهج البلاغه, و تفسير مثنوى معنوى محمد تقى جعفرى به بررسى مفهوم دنيا, هدف از خلقت دنيا و اينكه دنيا مقدمه ى آخرت است در دو بعد مادى و معنوى دنيا پرداخته شده است .

907ـ مفهوم ذكر در قرآن و حديث
صمدى وند, منوچهر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در اين پژوهش ذكر در قرآن و حديث مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات سخن رفته است: مفهوم لغوى ذكر, ابعاد مختلف ذكر, فرق بين ذكر و تذكر, اهميت ذكر, مراتب ذكر, ذكر جلى و خفى, ثمرات ذكر, ذكر و ذاكر از ديدگاه صوفيان و عرفا, و مراتب و انواع ذكر از ديدگاه عرفا.

908ـ مقامات عرفانى در آيات قرآنى
روحانى, زهرا. دكترى زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى. استاد راهنما: حاكمى, اسماعيل.
1374.
در اين پايان نامه كتاب منازل السأرين كه در آن خواجه عبدالله انصارى به بيان منازل و مقامات رهروان راه خدا پرداخته, بررسى شده و در تطبيق منازل عرفانى كتاب با آيات و روايات و كتاب و سنت, آيات و روايات مربوط به هر منزل آورده شده است. در تحقيق پيرامون هر بخش نخست آيات و احاديث متناسب با آن منزل و در ذيل آيه معناى كلى باب و بخش بيان شده و نظريات خواجه شرح داده شده است .

909ـ مقايسه آيات الاحكام از ديدگاه چند تفسير
علأى, محمد خالد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيبا, محمود. 1372.
نويسنده اين پايان نامه شصت و هشت مساءله فقهى را در تفاسيرى چند مانند مجمع البيان طبرسى, جامع البيان طبرى, تفسير سيد قطب مورد مقايسه قرار داده است. برخى از مسأل مورد مقايسه عبارتنداز:
حكم بسمله در قرآن, قصاص, رضاع و اموال يتيمان.

910ـ مقايسه تئوريهاى وا بستگى با ديدگاههاى قرآن نيك
سرشت, فرامرز. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و علوم سياسى. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: سريع القلم, محمود. 1370.
اين پايان نامه در سه فصل تنظيم شده است. در فصل اول اصل وابستگى در متون علوم سياسى و روابط بين الملل و در فصل دوم طبقه بندى قرآنى پيرامون اصل وابستگى بررسى شده است. در طى اين فصل مباحثى چون قرآن كتاب رحمت و هدايت, روابط انسانى و مليت و حقوق بشر و حقو اقليتها از ديدگاه قرآن, رعايت حقوق متقابل و معاهدات بين الملل از نظر قرآن آمده است فصل سوم به تجزيه و تحليل قرآنى از اصل وابستگى اختصاص يافته و حاوى موضوعات ذيل است: قرآن و ريشه ى وابستگى, قرآن و رابطه ى ميان قدرت و وابستگى, قرآن و استكبار جهانى, استقلال نشان عزت و وابستگى موجب ذلت, و قرآن و وابستگى متقابل.

911ـ مقايسه تفسير صافى و نسفى و بيان روش تفسير آن دو در آيات متشابهات
سلطانيان, عبدالحميد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله. 1374.
در اين پايان نامه پس از شرح موئلفان دو تفسير مذكور يعنى فيض كاشانى صاحب تفسير صافى و ابوحفص نجم الدين نسفى نويسنده ى تفسير نسفى حدود يكصد و سى آيه از متشابهات قرآن برگزيده و در دو تفسير بررسى تطبيقى شده اند, آيات مورد بررسى دو دسته اند: آيات مربوط به صفات خداوند و آيات متعلق به صفات قيامت.

912ـ مقايسه دو ترجمه ى قرآن مجيد (ترجمه ى پانزده جزء اول مكارم شيرازى و فولادوند)
زارع خفر, محمد حسن. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه شيراز.
استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ. 1376.
در اين پايان نامه نخست, كلمات و عباراتى كه ترجمه ى آنها در دو ترجمه ى قرآن ـ يكى از آيت الله مكارم شيرازى و ديگرى از محمد مهدى فولادوند ـ با هم اختلاف داشته, بررسى, سپس مورد نقد واقع و ترجمه ى صحيح آورده شده است. نويسنده دو ترجمه ى مورد تحقيق را درخور بازنگرى و اصلاح يافته است .

913ـ مقايسه قصص انبياء ميان قرآن, تورات و انجيل
عبدالله پور, نازى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: مهديزاده, على. 1373.
در اين پايان نامه داستان هفت نبى سلف از ديدگاه قرآن بررسى و با مندرجات تورات و انجيل مقايسه شده است. نويسنده در اين تحقيق مواردى از تحريفات تورات و انجيل را نشان داده است.

914ـ مقايسه ميان اسلوب قرآن و حديث با علم كلام در طرح عقايد
ديالمه, نيكو. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه اصول دين قم.
استاد راهنما: معارف, مجيد. 1377.
اين پايان نامه در سه بخش نوشته شده است. بخش اول, مباحثى درباره ى علم كلام شامل: تعريف, وجه تسميه, غايت, روش علم كلام, ارتباط آن با ساير علوم و تاريخ پيدايش آن. بخش دوم, مقايسه ميان اسلوب قرآن و حديث با علم كلام در بحث مبداء, در اين فصل نخست روش علم كلام در اثبات صانع و توحيد, سپس اسلوب قرآن در اثبات خالق و الوهيت و خالقيت و ربوبيت خداوند و توحيد و بعد روش معصومين (ع) در اين زمينه بررسى و با يكديگر مقايسه شده اند. بخش سوم حاوى چنين مقايسه اى در موضوع معاد است .

915ـ مقدمه اى بر شناخت قرآن از زبان آياتش
مير عظيمى, سيد حميد رضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
در اين پايان نامه پس از مقدمه اى حاوى مباحثى پيرامون امكان شناخت قرآن و اقسام شناخت آن مباحث اصلى در شش فصل با اين عناوين آمده اند: اسامى و اوصاف قرآن, چگونگى نزول, آيات محكم و متشابه, ناسخ و منسوخ در قرآن, تفسير و تاءويل و دانايان بدان, قرآن مرجع رفع اختلاف ميان كتب الهى.

916ـ مقدمه اى بر كتاب ((مفتاح التفاسير))
رحماندوست, مجتبى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: انوار, امير محمود. 1373.
در كتاب مفتاح التفاسير نشانى پنجاه و پنج عنوان از تفاسير شيعى و سنى آمده است تا محقق بتواند قبل از مراجعه به اصل تفسير از وجود يا عدم وجود مطلب مورد نظر در آن آگاهى حاصل كند. اين پايان نامه مقدمه اى براين كتاب به شمار مى رود. و در آن ضمن معرفى كتب علوم قرآن به معرفى تفاسير و تقسيم بندى آنها از جهت سبك مباحث, مذهب مفسر, مقدار آيات, زبان تفسير و قدمت تاريخى آنها پرداخته شده است .

917ـ ملأكه در قرآن و حديث
قربان, حسين. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
در اين پايان نامه ملأكه از ديدگاه قرآن و حديث بررسى شده و از اين موضوعات بحث شده است: ريشه ى لغت ملك, تفاوت ملك با انسان و جن, اصناف ملأكه, اوصاف فرشتگان الهى, تعداد و مكان ملأكه الهى, شبهات مربوط به ملأكه در قرآن, ممثل شدن ملأكه الهى, عصمت ملأكه الهى, ملأكه بزرگ الهى, و روح و ملأكه الهى.

918ـ منابع انديشه ى مذهبى شيعه (قرآن, سنت و عقل)
شيروانى, على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: معرف, محمد هادى. 1373.
مباحث اين پايان نامه در سه فصل تنظيم شده است. در فصل اول درباره ى قرآن, موضوعاتى چون تحدى قرآن, مصونيت قرآن از تحريف, حجيت ظواهر قرآن, ظاهر و باطن قرآن و ناسخ و منسوخ قرآن بررسى شده و در فصل دوم در مورد سنت, مباحثى مانند سنت رسول الله و ادله ى حجيت آن, سنت امامان دوازده گانه (ع) و لزوم رجوع به آن, سنت صحابى از نظر شيعه و اهل سنت و راههاى دستيابى به سنت معصومين آمده است.
فصل سوم به بررسى عقل اختصاص داده و در آن از منزلت عقل در قرآن, حديث, كلام و فقه شيعه بحث شده است .

919ـ مناسبات سور آغاز شده با حروف مقطعه و رابطه حروف مقطعه با مضامين آن سوره ها
رشيدى, هدايت. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1376.
موضوع اين پايان نامه حروف مقطعه قرآنى در فواتح سور است. حروف مقطعه در آغاز سوره ها بر موضوع يا موضوعاتى خاص آن سوره يا سوره ها دلالت دارد. مبناى اين تحقيق نظريه علامه طباطبأى (ره) در تفسير حروف مقطعه آغاز سوره شورى است. نگارنده به منظور تبيين و تحليل موضوع تحقيق و تتبع و تدبر در آيات و سور قرآنى و احاديث أمه اهل بيت (ع) پرداخته است.

920ـ منتخبى از آيات قرآن كريم و نمونه هايى از تأيد آن در برخى از شاعران عربى و فارسى
گلشاهى, گلدى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب . دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1372.
در اين پايان نامه برخى از آيات قرآن در زمينه ى احسان, صدقه, سكوت, فقر, ثروت و موضوعات ديگر برگزيده و با تفحص در اشعار شعراى عرب و پارسى شواهدى براى آيات منتخب يافته و ذكر شده است .

921ـ منشاء اختلاف قرأات در قرآن
هاشمى, سيده فاطمه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: سير اجمالى, قرأات و قاريان از عصر صحابه تا عصر ابن مجاهد, اختلاف قرأات و علل آن, بررسى حديث احرف سبعه, شرايط صحت قرأات, بررسى تواتر قرأات سبع, عدم حجيه ى قرأات در استنباط احكام شرعى, قرأت كنونى مصحف.
در اين پژوهش ريشه ى اصلى اختلاف قرأات تكيه بر سماع در قرأت قاريان دانسته شده است. قاريان به دليل فراموشى يا اختلاف لهجه قرأات متفاوتى ارأه كرده اند; بنابراين اختلاف قرأات به رسول اكرم (ص) بر نمى گردد.

922ـ منهج الدراسات اللغوية عند الطبرسى فى مجمع البيان
امازاده, احمد. دكترى زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1373.
اين پايان نامه در يك مقدمه و سه بخش تنظيم شده است. در مقدمه مباحثى چون توجه مسلمانان از زمان بعثت پيامبر (ص) تا اواسط قرن ششم به الفاظ قرآن, مشهورترين مفسران قرآن در نيمه ى دوم قرن پنجم و نيمه ى اول قرن ششم و سابقه ى بحث در ايران و كشورهاى اسلامى آمده است. موضوعات سه بخش اصلى آن عبارتنداز: زندگى شيخ طبرسى, روش طبرسى در مباحث فقهى, قرأات, بلاغت, نحو, لغت و احتجاج به روايت و شعر, الفاظى كه در تفسير آنها به شعر استشهاد جسته است .

923ـ منهج تفسيرى اهل بيت
شريفانى, محمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم. استاد راهنما:
حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
پايان نامه ى حاضر مشتمل بر دو بخش است. بخش اول حاوى مباحث قرآن از ديدگاه اهل بيت (ع), نياز قرآن به تفسير, اصطلاحات رايج تفسير و امتيازات منهج تفسيرى اهل بيت (ع) است. در بخش دوم اين موضوعات مورد بحث قرار گرفته است, اهل بيت و تفسير قرآن به قرآن, اهل بيت و تفسير قرآن به سنت, اهل بيت و تفسير قرآن به لغت و ادب, اهل بيت و تفسير قرآن به تمثيل, اهل بيت و تفسير عقلى, اهل بيت و روش تفسير قرآن به قصص و تواريخ, اهل بيت و روش تفسير به باطن, اهل بيت و روش بيان مصاديق در تفسير, اهل بيت و تفسير قرآن به غيب.

924ـ مواجهه ى قرآن با فرهنگ مسيحيت
پويا زاده, اعظم. دكترى الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
از آنجا كه قرآن دين خاتم است, بى شك مواجهه آن با فرهنگهاى مختلف مواجهه اى مستمر خواهد بودو لذا بررسى مواجهه قرآن با فرهنگهاى زمان نزولش اصول مواجهه آن با فرهنگهاى عصرهاى ديگر را به دست مى دهد. فرهنگ مسيحيت يكى از فرهنگهاى موجود در شبه جزيره عربستان هنگاام نزول قرآن است. مهمترين نقاط اعتقادى مسيحيت تثليث, تصليب, فداء و كلمه بودن مسيح (ع) است كه هر يك از اينها به نحوى ريشه در اعتقادات دينى و غير دينى مردمان روزگاران پيشين دارد. از رهگذر بررسى اين اعتقادات مى توان به تشابه ميان اينها با آن اعتقادات ديرينه دست يافت. بررسى مواجهه ى قرآن با مسيحيت نشان مى دهد كه برخورد قرآن با اين فرهنگ برخوردى اصلاحى بوده است نه بنيان كن. احكام قرآن در باب مسيحيت آميزه اى از احكام ثابت و متغير است و همين مطلب راه را براى ورود تفسيرهاى نوين مسيحيان از عقايد محوريشان مى گشايد.

925ـ موارد صرفى و نحوى و لغوى يكصد و سه آيه از سوره ى اعراف
موسى, سيد احمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: شكيب, محمود. 1376.
در اين پايان نامه آيات 104 تلى 206 سوره ى اعراف از لحاظ لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى بررسى و نكات آن بيان شده است. ترتيب مطالب آن بدين قرار است كه نخست ترجمه ى آيات, سپس شرح لغات دشوار, و بعد تجزيه و تركيب آيات و در پايان نكات بلاغى آمده است .

926ـ موانع فهم قرآن
محمد گراشى, على اكبر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1367.
با توجه به انحرافى كه بعد از وفات رسول اكرم (ص) در جامعه اسلامى پيش آمد و شارحان و مفسران واقعى قرآن يعنى اهل بيت پيامبر (ص) از صحنه سياسى و اجتماعى بركنار ماندند, جريان فهم قرآن از مسير حقيقى خود خارج گشت. يهوديان تازه مسلمان همچون ((كعب الاحبار)) بر كسى تبيين قرآن تكيه زدند و با تربيت ((ابوهريره))ها اين انحراف را شدت بخشيدند. به روايات آنان اعتماد كردند و بر ظاهر آنها جمود ورزيدند. تا جايى كه راه عقل را به سوى فهم آيات الهى و تدبر در آن مسدود گردانيدند. در اين تحقيق با استفاده از شيوه هاى اهل بيت (ع) در توضيح و تبيين آيات به بيان شاءن و عظمت قرآن و نقش آن در سعادت بشر, ضرورت فهم قرآن و كسب شرايط و ابزارهاى آن پرداخته و با بر شمردن موانع موجود اعم از موانع بيرونى (خارجى) و موانع درونى (نفسانى) اين انحرافات را ريشه يابى كرده و در نهايت به صورت روشمند راههاى رفع موانع را در چند اصل ارأه كرده است .

927ـ موضع گيرى طبقاتى در قرآن: ملا و مترف
سليمانى, داود. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
در اين پايان نامه تعريف طبقه ى اجتماعى از ديدگاههاى گوناگون و ديدگاه قرآنى با توجه به آراء مفسران بيان شده است. همچنين ضمن بررسى طبقات اجتماعى با توجه به دو جريان حق و باطل به بررسى ملاكهاى حقيقت از ديدگاه فلاسفه و متكلمين پرداخته است. با توجه به آيات طبقه ملا و مترف را مورد بررسى قرار داده و با استخراج ويژگيهاى اين طبقه به بررسى موضعگيرى آنان در مقابل انبياء الهى پرداخته است و نشان داده است كه ملا و مترف در طول تاريخ هميشه از مخالفين و معارضين جدى و سرسخت انبياء بوده اند. همچنين روشن مى سازد كه هر چند دعوت دين شامل تمامى اقشار و طبقات اجتماعى مى گردد, ولى پاسخ طبقات اجتماعى در مقابل اين دعوت يكسان نبوده متناسب با اوصاف هر طبقه اجتماعى تفاوت پيدا مى كند.

928ـ مهدى (عج) در قرآن
مهرابى, مجتبى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما:
حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
اين پايان نامه پژوهشى است پيرامون آياتى كه درباره ى حضرت مهدى نازل شده اند و طى آن سى مورد از آيات قرآن بررسى شده است .

929ـ مهدى موعود (عج) در قرآن و احاديث
فرخى نژاد ناصرى, شهربانو. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: غفارى, على اكبر. 1375.
اين پايان نامه ترجمه, نقد و بررسى كتاب البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان متقى هندى است, و در آن پيرامون مباحث زير مطالبى آمده است: مانند فوتوريسم يا اعتقاد به مصلح بزرگ جهانى, اعتقاد به منجى موعود از ديدگاه شيعه, سخنى پيرامون فهرست برخى از كتب در مورد مهدى موعود (عج), مهدى موعود در قرآن و بررسى آيات ذيل در اين زمينه: نور 55, قصص 5, انبياء 105, توبه 33 و 32, فتح 28, صف 9 و 8, آل عمران 200, انفال 39, حج 41, اسراء 81 و حديد 17.

930ـ ميثاق در قرآن حق شناسى, محبوبه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1373.
اين پژوهش از چهار بخش با اين مباحث تشكيل شده است. بخش اول واژه شناسى ميثاق و مترادفهاى آن و كاربرد واژه ميثاق; بخش دوم, انواع پيمانها: پيمان عام الهى, پيمان خاص الهى, و پيمانهاى ديگر; بخش سوم, وفا به عهد و پيمان: اهميت وفاى به پيمان در جامعه انسانى, لزوم وفاى به عهد, واكنشهاى مثبت در برابر پيمان الهى و وفاى به پيمان با ملتهاى ديگر; بخش چهارم, پيمان شكنى: قرآن و پيمان شكنى, واكنشهاى منفى در برابر پيمانهاى الهى و موارد نقض عهد در قرآن, موارد جواز نقض عهد. در طول پايان نامه قرآن به عنوان منبع اصلى و نهج البلاغه و كتب روايى در تكميل بحث مورد استفاده قرار گرفته اند.

931ـ ميثاق فطرت الله در قرآن نجار زادگان, فتح الله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1372.
در اين پايان نامه ميثاق فطرت الله در قرآن از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: ميثاق فطرى در نگاه علماى اماميه, بررسى و ارزيابى نظريات علماى اماميه, ميثاق فطرى از ديدگاه اشاعره و معتزله و عرفا, بررسى ميثاق فطرى در قرآن, نكته هاى اساسى در تبيين ميثاق فطرى در قرآن, ميثاق فطرى و جايگاه آن از ديدگاه مفسران, تحليل تربيتى از ميثاق فطرت الله, ميثاق فطرى و متون روايى فريقين.

932ـ ميزان تاءثير قرآن و حديث در فلسفه ى اسلامى اكبريان, رضا. دكترى فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: احمدى, احمد. 1377.
در اين پايان نامه اين نظر مطرح شده است كه فلسفه اسلامى هويتى مستقل از فلسفه يونانى دارد و اين در اثر مضامين فلسفى سرشارى است كه در آيات قرآن و روايات معصومين (ع) وجود دارد. در اين پژوهش طى چهار فصل آراء فلسفى كندى, فارابى, ابن سينا و ملاصدرا بررسى و نوآوريهاى آنان شمرده شده و تاءكيد شده است كه فلسفه صدرالمتاءلهين و پيروان او سرشار از الهامات قرآن و نهج البلاغه و كلمات أمه معصومين (ع) است.

933ـ ميزان در قيامت (در منظر قرآن و حديث)
كريمى, على جان . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم. استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1371.
اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است: بخش اول به بررسى حساب اعمال, سنجش اعمال و اقوال در ميزان اعمال اختصاص دارد. بخش دوم در زمينه ى مراد از سبك ميزأى و سنگين ميزانى افراد, چگونگى سنجش اعمال در قيامت و عدم سنجش اعمال كافران و مشركان است .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :