امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
424
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ن)

934ـ ناسخ و منسوخ در قرآن
سجادى, حسين. كارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق (ع). استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371. اين پژوهش مشتمل بر يك مقدمه و شش بخش با اين موضوعات است: مقدمه ى اهميت بحث نسخ; بخش اول, معناى نسخ در زبان عربى و در اصطلاح علوم قرآنى و اسلامى; بخش دوم, نه شرط نسخ; بخش سوم, نسخ در قرآن; بخش چهارم, جواز نسخ و اثبات وقوع آن; بخش پنجم, انواع نسخ در قرآن و بخش ششم, آياتى كه در آنها ادعاى نسخ شده است.

935ـ ناسخ و منسوخ در قرآن
پورميرزا, جلال. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1374. در اين پايان نامه دويست و چهل آيه كه بيشتر مفسران مدعى نسخ در آنها هستند, گردآورى شده و عدم وجود نسخ در آنها ثابت گرديده است. اين پژوهش از دو بخش تشكيل شده است: در بخش اول, مباحث كلى آمده است, مثل معنا و ويژگيهاى نسخ, دلايل عدم وجد نسخ در كلام خدا, اقسام نسخ, فرق ميان نسخ و تخصيص و تقيد و استثنا, نظرات قألان به جواز يا عدم جواز نسخ, تاريخ پيدايش علم نسخ و صاحبنظران نسخ از قرآن اول تا قرن حاضر. در بخش دوم آيات ناسخ و منسوخ ادعا شده در قرآن كريم به ترتيب مصحف آمده و نظرات مفسران موافق و مخالف نسخ و ادله ى ايشان در خصوص هر يك ياد شده است .

936ـ نبوت از ديدگاه عقل و نقل
كمالى, محمد. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد. استاد راهنما: گلستانى, سيد هاشم. 1376.
اهم موضوعات اين پايان نامه به قرار ذيل است: معناى رسول و نبى از ديدگاه قرآن, اقسام نبوت, اهداف بعثت انبياء چون اقامه ى قسط و عدل, تذكر به فطريات و مستقلات عقلى و رفع اختلافات, ادله ى اثبات نبوت پيامبر اسلام (ص).

937ـ نبوت در قرآن با توجه به تفسير ((الميزان))
عزتى, مرتضى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375.
اين پايان نامه شامل نه فصل و تحت عناوين ذيل است: مباحثى پيرامون كلمه ى نبوت, ضرورت نبوت, اهداف نبوت, مساءله وحى, معجزات انبياء, عصمت پيامبران, تعداد انبياء و اسامى آنان در قرآن, انبياء اولوالعزم و فرق ميان رسول و نبى.

938ـ نبوت و رسالت در قرآن
رنجى, يونس. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
اين پايان نامه در شش فصل تدوين شده است: در فصل اول معناى لغوى و اصطلاحى نبوت و خلقت بشرى و فرجام انسان و در فصل دوم نياز بشر به دين و بعثت انبياء بررسى شده اند. فصل سوم به مباحثى مثل هدايت و انواع آن و عقل و شريعت و فصل چهارم به بيان ضرورت ارتباط ميان خالق و مخلوق و طرق شناخت سفيران الهى اختصاص دارد. در فصل پنجم مراتب نبوت, پيامبران اولوالعزم, خاتم نبوت, تعداد پيامبران در قرآن و احاديث و كتب آسمانى انبياء بررسى شده اند و در فصل ششم مطالبى مانند اساس دين, تفاوت اديان الهى, فرق فلاسفه و علما با انبياء و تفاوت شريعت و دين آمده است .

939ـ نداها و خطابهاى قرآن به بشر
حاتمى, عباسى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در اين پايان نامه خطابهاى قرآن به مردم بررسى شده است. مباحث آن عبارتنداز: نداها و خطابهاى قرآن, نداها و خطاى قرآن در خصوص قرآن و آدم و خلقت او, نداها و خطابهاى قرآن به بنىآدم, نداها و خطابها درباره ى مردم, خلقت و امور مربوط به خالق و مخلوق, مردم و زندگى دنيا, مردم و قرآن و پيامبر (ص) و مردم و قيامت.

940ـ نسخ و بداء
رستمى, محمد حسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم. استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1374.
اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول در خصوص نسخ و حاوى مباحث ذيل است: معناى لغوى و اصطلاحى نسخ, رابطه ى نسخ و تخصيص, مورد نسخ, آراء در نسخ, امكان عقلى نسخ, ادله ى منكرين و قوى نسخ, مواردى از وقوع نسخ در عهدين, اقسام نسخ, شرايط كلى نسخ, تعداد آيات منسوخه, حكمت نسخ, بررسى آيات نسخ و منسوخ. بخش دوم در زمينه ى بداء و شامل موضوعات ذيل است: معناى لغوى و اصطلاحى بداء, نظرات بعضى از برزگان شيعه و دلأل و شواهد بداء.

941ـ نظرات مفسرين درباره ى آيات ربا و جنبه ى فقهى آن
شهباز, قدرت. كارشناسى ارشد فقه و حقوق اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى, حسين. 1375.
اين پايان نامه با هدف بررسى نظرات مفسران و فقهاء درباره ى آيات ربا تدوين شده و شامل دو بخش است. در بخش اول نظرات مفسران با استفاده از تفاسير مجمع البيات, تبيان, نمونه, تفسير كبير, روح المعانى و الميزان بيان شده است. در بخش دوم آراى فقهاء ضمن ترجمه ى بخش ربا از كتاب جواهر الكلام بررسى و بيان گرديده است. در اين بخش, نظرات فقهاى معاصر نيز بررسى شده است.

942ـ نظر علماى شيعه در رابطه  با برخى از مسائل علوم قرآنى
ناطق, خديجه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
در اين پايان نامه سه موضوع علوم قرآنى در سه بخش بررسى شده اند: در بخش اول با عنوان ناسخ و منسوخ قرآن از موضوعاتى چون وقوم نسخ و فلسفه وجودى آن و اشكالات وارده بر آن, افسام نسخ, آيات نسخ و منسوخ و ادله ى آن, بداء و ادله ى وقوع آن شبهات مربوط بدان بحث شده است. در بخش دوم تحت عنوان محكم و متشابه قرآن, از تعريف آن دو, راسخان در علم و عالمان به متشابهات و حكمت وجود آيات متشابه سخن به ميان آمده است. در بخش سوم اعجاز قرآن مورد بحث قرار گرفته و در آن واژه ى اعجاز, حقيقت اعجاز و رابطه ى آن با قانون عليت بررسى شده است .

943ـ نظم در قرآن از ديدگاه جرجانى, زمخشرى, طبرسى و طباطبائى
آيت الله زاده ى شيرازى, زهرا . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, شمال. استاد راهنما: آيت الله زاده ى شيرازى, سيد مرتضى. 1375. در اين پايان نامه نظم و چينش اعجازآميز قرآن به لحاظ واژگان, ساختارى نحوى, مقتضاى حال و ظرايف بلاغى با استفاده از كتابهاى بلاغى و تفسيرى به ويژه تاءليفات جرجانى, زمخشرى, طبرسى و طباطبأى بررسى شده است .

944ـ نظم و انضباط اجتماعى و وجدان كارى براساس آيات و روايات و ساير منابع اسلامى
نمازى زادگان, مسعود. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: عميد, زنجانى, عباسعلى. 1375.
اين پايان نامه كه به بحث پيرامون نظم و انضباط اجتماعى و وجدان كارى براساس آيات و روايات و ساير منابع اسلامى پرداخته شامل اين موضوعات است: تبيين موضوعات و جايگاه نظم و انضباط اجتماعى از ديدگاه اسلام, انسان منشاء نظم و انضباط اجتماعى و وجدان كارى, و مسوئوليت انسان از ديدگاه اسلام.

945ـ نفس از ديدگاه قرآن و حديث
نيزارى, خديجه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما: پهلوان, منصور. 1376.
اين پايان نامه در چهار فصل تدوين شده است: فصل اول درباه ى معانى لغوى و اصطلاحى نفس و فصل دوم در زمينه ى نفس در قرآن است. در اين فصل از موضوعات نفس لوامه, نفس مطمئنه, نفس اماره, نفس ملهمه, بقاء نفس, تزكيه ى نفس, كرامت نفس و جز آن بحث شده است. در فصل سوم نفس از نظر احاديث أمه (ع) بررسى شده و از موضوعاتى مانند شناخت نفس, ارزش نفس و رابطه ى نفس با تن سخن به ميان آمده است. فصل چهارم به بررسى نفس از منظر فلسفه و عرفان اختصاص دارد و شامل مباحشب چون غير مادى بودن نفس, ادراك نفس, تجرد و بقاى نفس و سير و سلوك نفس است .

946ـ نفس از ديدگاه ملاصدرا و مطابقت آن  با  قرآن
احمدى, محرمعلى. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1376.
مباحث اين پايان نامه در سه بخش تدوين شده اند. بخش اول با عنوان نفس از ديدگاه قرآن به بررسى واژه ى نفس و روح, اثبات تجرد روح و نفس, نحوه ى وجود نفس, مرگ و خواب از ديدگاه قرآن و روايات اختصاص دارد. بخش دوم تحت نام نفس از ديدگاه ملاصدرا حاوى مباحثى چون تعريف نفس, حقيقت نفس, حدوث نفس و جز آن از نظر ملاصدرا است. در بخش سوم ديدگاه قرآن و نظر ملاصدرا در خصوص نفس مقايسه شده و مباحثى مانند سير تكامل انسان, تفاوت نفوس, نحوه ى وجود نفس و جز آن در دو ديدگاه مذكور بررسى شده است .

947ـ نفس و مراتب آن در قرآن و عرفان و فلسفه ى صدرالدين شيرازى
ناصرى قأم, فاطمه. كارشناسى ارشد كلام و فلسفه ى اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: ابراهيمى دينأى, غلامحسين. 1375.
نفس و مراتب كمال و نزول موضوع اين پايان نامه است. عناوين بخشهاى آن عبارتنداز: مفهوم نفس و مراتب نفس در قرآن كريم, مفهوم نفس و درجات عالى و نازل آن طبق مشاهدات و مكاشفات عرفانى و صوفيه و برخى از آيات و روايات, نظريات فلسفى صدرالدين شيرازى در اين زمينه ; فيلسوفى كه تعاليم و حيانى و مشاهدات عرفانى را با مقولات عقلى تواءم ساخت.

948ـ نقد و بررسى آراء در جمع و تدوين قرآن
اميرى, جهانگير. كارشناسى ارشد. دانشگاه امام صادق (ع). استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
مراد از واژه جمع در متون اسلامى تاريخى مربوط به دو معنى است: حفظ و بخاطر سپارى قرآن, و نگارش و تدوين آن. به همين جهت اين پايان نامه نيز در دو بخش تنطيم شده است: بخش اول, معانى نخست را مد نظر داشته و به بررسى عوامل موئثر در حفظ قرآن و حافظان قرآن مى پردازد. بخش دوم, به معانى دوم جمع نظر دارد و به بررسى تدوين قرآن در عصر پيامبر (ص) نخستين جامع قرآن بعد از رحلت پيامبر (ص) و عصر ابوبكر و عصر عثمان مى پردازد. در پايان نقطه و اعجام قرآن مورد بررسى قرار مى گيرد.

949ـ نقد و بررسى افكار ابن تيميه در قرآن و حديث
تابان, جعفر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه فردوسى مشهد. استاد راهنما: فاضل (يزدى مطلق), محمود. 1370.
در اين پايان نامه ابتدا از مذهب ابن تيميه و عصر او از نظر سياسى و نظامى و آراء و عقايد رايج آن زمان بحث شده است. سپس, به بررسى عفيده ابن تيميه درباره ى مفسران قرآن از صحابه و تابعين و روش آنان در اين زمينه پرداخته شده است و آنگاه سخن ابن تيميه در خصوص متشابهات قرآن و تاءويل شده و در پايان نقد آراء وى آمده است. نيز در مورد حقيقت و مجاز در قرآن و ديدگاه ابن تيميه نقادى شده است. همچنين برداشته ابن تيميه درباره ى صفات الهى, ترجمه قرآن, مخلوق بودن قرآن, آيه 55 سوره ى نور, آيه ولايت و معناى كلمه وسيله در قرآن نيز بيان شده است .

950ـ نقد و بررسى ترجمه هاى فارسى معاصر قرآن كريم
معتمدى, رسول. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه فردوسى مشهد. استاد راهنما: ميرلوحى, على. 1372.
در دوره ى معاصر به زبان فارسى هفده ترجمه كامل, نُه ترجمه ناقص, بيست و سه تفسير ناقص, سه ترجمه و تفسير كامل, چهار ترجمه, و ترجمه و تفسير ناقص قرآن نگارش يافته و پنج ترجمه در حال نگارش است. در اين تحقيق آيات و ترجمه هاى ياد شده فيش بردارى شده. بخشى از قرآن براى يافتن اشتباهات, غفلت ها و سهوالقلمهاى مترجمان مشخص شد و در همه موارد ترجمه هاى سوره ى حمد و بقره كه نزديك به سه جزء قرآن است بررسى شد; اما در مرحله تدوين, نگارنده با حجم زياد آن مواجه شد لذا تفاسير كه خارج از موضوع پايان نامه بود تنها معرفى گرديد, در مورد هفده ترجمه كامل قرآن به معرفى و بررسى خصوصيات و ويژگيها و نقد غفلتها و سهوالقلمهاى آنها پرداخته شد.

951ـ نقد و بررسى تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين, تاليف ملا فتح الله كاشانى
معظم, اصغر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1369.
در اين پايان نامه تفسير منهج الصادقين مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات سخن رفته است: شرح حال موئلف و ساير تاءليفات وى, نگاهى به نثر منهج الصادقين, علت تاءليف منهج الصادقين از زبان موئلف, مباحث فقهى در تفسير منهج الصادقين, مباحث تاريخى منهج الصادقين, شاءن نزول آيات در منهج الصادقين, و مبحث قرأت در منهج الصادقين.

952ـ نقد و بررسى درباره كاتبان وحى
فتح اللهى, ابراهيم . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1368.
در اين پژوهش به بررسى كاتبان وحى پرداخته شد و از اين موضوعات بحث به عمل آمده است: وحى و معانى آن, تاريخچه ى مختصرى از آغاز نزول, كتابت وحى در زمان پيامبر (ص), نوع خط و نوشت افزارهاى موجود در هنگام وحى, كاتبان وحى چه كسانى بودند؟ و شرح احوال كاتبان وحى.

953ـ نقد و بررسى تبيين حقانيت قرآن
برومند, محمد حسين. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1374.
نقد و بررسى شيوه هايى كه از گذشته تاكنون براى اثبات اعجاز قرآن مورد استفاده موئلفان قرار گرفته محور اصلى پايان نامه حاضر است: مراحل نقد و بررسى در اين پايان نامه عبارتنداز: تحليل منطقى در آغاز هر موضوع براى كشف اصول و مبانى قابل اعتماد; توصيف عملكرد جمعى از موئلفان قديم و جديد به عنوان نمونه; استخراج مبانى موجود در آراء ايشان و حذف و ادغام موارد تكرارى; مقايسه آنچه هست يعنى آثار موئلفان با آنچه بايد باشد, يعنى تحليل منطقى; تنظيم جداول در صورت لزوم; مقايسه آراء قديم و جديد در صورت ضرورت; و سرانجام ارأه فرضيه هاى جديد ضمن تحليلهاى منطقى.

954ـ نقد و بررسى ساختمان معنايى مفاهيم اخلاقى ـ دينى در قرآن تاليف ايزوتسو توشيهيكو
احمد پناه, سيد حبيب الله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1368.
در اين پايان نامه كتاب ((ساختمان معنايى مفاهيم اخلاقى ـ دينى در قرآن)) مورد بررسى قرار گرفته است. در ابتدا نگارنده ديدگاه خود را نسبت به پيامبر اسلام بيان كرده و نظريات خود را در زمينه قرآن با نظريات علامه طباطبأى مورد مقايسه قرار داده و در ادامه, موضوعات زير را مطرح كرده است: تصور بدبينانه نسبت به زندگى خاكى, همبستگى قومى و قبيله اى و نقد آن, اسلامى شدن فضيلت هاى كهن عرب, شيوه ى احياى ايدئالهاى و كمال مطلوبهاى اخلاق كهن دوگانگى بينادى اخلاقى, اصحاب جهنم و ساختمان درونى كفر.

955ـ نقد و بررسى قرآن و سنت از كتاب ((درآمدى بر قرآن)) بلاشر
موحدپور, عبدالله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
مباحث اين پايان نامه در سه بخش آمده است. در بخش اول اهميت قرآن از ديدگاه آيات و روايات, نظر دانشمندان الهى و غير الهى راجع به قرآن, اهتمام مسلمانان نسبت به قرآن و رفتار خاورشناسان با قرآن مطرح شده است. در بخش دوم معرفى رژى بلاشر موئلف كتاب و مقدمه ى آن آمده است. در بخش سوم موضوعاتى از قبيل توقف دين يهود, ناسخ و منسوخ, جايگاه پيامبر اسلام (ص) در ميان امت و نگاه قرآن به نماز مورد بحث قرار گرفته است .

956ـ نقش اعتماد به معاد در سازندگى انسان و عواقب سوء انكار آن در قرآن و حديث
وفاپور, رحيم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
اين پايان نامه ى در شش فصل با عناوين ذيل تدوين شده است: ادبيات معاد, اعتقاد, ايمان و يقين, مطالعه ى تطبيقى معاد در عهدين, معاد در معارف اسلامى, سازندگى و انسان, ماهيت انسان, تاءثير معاد در روابط فردى و اجتماعى. در اين پژوهش اعتقاد به معاد عامل ساده زيستى, تخليه ى نفس انسان از رذايل اخلاقى, اعراض از تجملات و حب جاه و شهرت و مقام, و آراستگى به فضأل اخلاقى شمرده شده است .

957ـ نقش ايمان در زندگى انسان از نظر قرآن و احاديث
اسماعيلى, محمد جواد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
اين پايان نامه مركب از چهار فصل و مشتمل بر مباحث ذيل است: بررسى معناى لغوى و اصطلاحى ايمان, مراتب ايمان, نشانه هاى ايمان در قرآن, علأم ايمان از ديدگاه حضرت على (ع), سيماى موئمن در احاديث, علم و ايمان و رابطه ى آن دو با يكديگر و اينكه كداميك از ديگرى برتر است, بررسى آثار و نتايج ايمان و نقش آن در روابط اجتماعى.

958ـ نكات بلاغى و ا د بى سوره  رحمن
فهيم, شهاب. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1373.
اين پايان نامه ضمن ترجمه ى آيات سوره ى رحمن به فارسى و شرح واژگان دشوار به بررسى خصوصيات بلاغى و ادبى آيات اين سوره پرداخته شده است. اين پژوهش در زمره ى تفاسير ادبى و بلاغى قرآن به شمار مىآيد.

959ـ نكات صرفى, نحوى و بلاغى تفسير ميبدى (جلدهاى 7 و 8)
بختيارى, محمد رضا. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز. استاد راهنما: سليم, عبدالامير. 1375.
در پايان نامه ى حاضر نكات صرفى, نحوى و بلاغى تفسير كشف الاسرار و عدة الابرار رشيد الدين ميبدى جلدهاى هفتم و هشتم مربوط به هفده سوره از فرقان تا فصلت گردآورى و تدوين شده است. در پايان نيز فهرستى درباره ى معانى حروف و مفردات و فهرستى ديگر در مورد نكات بلاغى ترتيب يافته است.

960ـ نكات صرفى, نحوى و بلاغى قرآن و احاديث مربوط به فضأل اهل بيت (ع) در تفسير ميبدى (جلدهاى 9 10)
آسيابى حقى, جواد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز. استاد راهنما: سليم, عبدالامير. 1376.
در اين تحقيق نكات, صرفى, نحوى و بلاغى آيات و احاديث مربوط به فضأل اهل بيت (ع) از جلدهاى نهم و دهم تفسير كشف الاسرار و عدةالابرار ميبدى استخراج و ارأه شده است. اين بخش از تفسير ميبدى 67 سوره از شورى تا پايان قرآن را دربر دارد. در خاتمه ى اين تحقيق فهرستى درباره ى معانى حروف و مفردات و فهرستى ديگر در زمينه ى نكات صرفى, نحوى و بلاغى تهيه شده است .

961ـ نگارش قرآن در زمان پيامبر و نوشت افزارهاى آن
اسماعيلى, عليرضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
اين پايان نامه در خصوص نگارش قرآن در زمان پيامبر و نوشت افزارهاى آن است و اين موضوعات را دربر دارد: نحوه ى رسيدن پيامبر الهى به پيامبران, خط رايج در عصر پيامبر, كيفيت انتقال خط به مكه و كاتبان كلام الهى در زمان پيامبر, كيفيت جمعآورى قرآن در زمان پيامبر, كيفيت جمعآورى قرآن در زمان پيامبر, جمع و نگارش قرآن از ديدگاه خاورشناسان, نتيجه نگارش قرآن در زمان رسول خدا, و اولين گردآورنده ى قرآن بعد از وفات پيامبر.

962ـ نگاهى به ا بعاد تربيتى قرآن از ديدگاه معصومين (ع)
مروجى, مهدى. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى . دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: ديلمقانى وحد, صمد. 1375.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: مفهوم تربيت از ديدگاه مختلف, سيماى انسان در قرآن, رشد و مراحل آن, زمينه هاى تربيتى هر مرحله از منظر قرآن و ديدگاههاى معصومين (ع), روشهاى تربيتى با تاءكيد بر ضرورت روشهاى قرآنى در تربيت, اهداف تربيتى به اعتبار زمان, علوم مختلف و جنبه هاى وجودى انسان.

963ـ نگاهى به امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه آيات و روايات
محمدى, على محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: كريمى, حسين. 1375.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: ضرورت شناخت معروف و منكر و معناى آن دو, ملاكهاى شناخت معروف و منكر, اهميت اين فريضه در لسان وحى و روايات و فقه اسلامى, نوع وجوب اين فريضه, مهمترين خصوصيات آمر به معروف و ناهى از منكر, پيامدهاى ترك اين فريضه ى الهى از ديدگاه آيات و روايات.

964ـ نگاهى به بعد اجتماعى كعبه و حج از ديدگاه قرآن
حسينى كشكوئيه, محمد. كارشناسى ارشد. دانشگاه امام صادق (ع). استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1368.
اين پايان نامه مشتمل بر سه فصل با اين موضوعات است: فصل اول, كعبه و ويژگيهاى آن: طهارت و پاكى بيت, پناهگاه و ملجاء بودن آن, حرم, و تعمير و توليت خانه; فصل دوم, مسأل كلى مربوط به حج نظير معناى حج, وجوب و اعلام حج, منافع و آثار آن, و برأت; فصل سوم, تحليل اجتماعى مناسك حج. در اين فصل با استناد به منابع مقبول و معتبر تا حدودى چهره ى واقعى حج به تصوير كشيده و نشان داده شده كه حج كانون معارف الهى و محتواى سياست اسلام در تمامى زواياى زندگى است .

965ـ نگاهى به قصه و نكات تربيتى آن در قرآن
مهدوى, سعيد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: معارف, مجيد. 1375.
اين پايان نامه به طرح و بررسى و مباحث مى پردازد: ويژگيهاى قصه در قرآن, اهداف قصه در قرآن و نكات تربيتى قصه هاى قرآنى از جمله: خدا محورى, هدايت الهى, اصلاح و خودآگاهى, بيدارى وجدان و عزت نفس, تربيت عقلانى و امر به معروف و نهى از منكر و تذكر, معرفى نمونهاى سازنده و مطابقت گفتار و عمل, عوامل تربيت و ارزشهاى اخلاقى ادب و گذشت, و صبر و استقامت و ترك هواى نفس.

966ـ نگرشى تفسيرى بر آيات قرآن در نهج البلاغه
افتخارى, ناصر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375.
در اين پايان نامه آياتى كه در نهج البلاغه مورد استشهاد واقع شده, بررسى گرديده اند. مباحث اين پژوهش در سه بخش تدوين شده است: بخش اول در خصوص اصول عقايد و مشتمل بر موضوعات توحيد, نبوت, امامت و معاد است. بخش دوم درباره ى خلقت و شامل مباحث آفرينش عالم, آفرينش ملأكه, خلقت شيطان و آفرينش آدم است. بخش سوم تحت عنوان قرآن و احكام آن حاوى دو مبحث فضيلت قرآن و احكام قرآن است .

967ـ نگرشى بر جنگهاى صدر اسلامى از ديدگاه قرآن
جعفر زاده, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. موئسسه ى آموزش و پژوهشى امام خمينى. استاد راهنما: ابراهيمى, محمد. 1375.
در اين پايان نامه به ترتيب سريه ها و غزوات ذيل در آيات قرآن بررسى شده اند: سريه ى عبدالله بن جحش, جنگ حمراء الاسد, غزوه ى بنى نضير, غزوه بدر صغرا, غزوه ى احزاب, غزوه ى بنى قريضه, صلح حديبيه, غزوه ى
خيبر, سريه ى ذات السلاسل, فتح مكه, غزوه ى حنين و غزوه ى تبوك.

968ـ نگرشى بر ديدگاههاى ذهبى در ((التفسير و المفسرون))
مددى الموسوى, محمد حسن . كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه فردوسى مشهد. استاد راهنما: ايروانى, مرتضى .
نويسنده در اين پايان نامه تنها به گزارش محتواى كتاب التفسير و المفسرون تاءكيف محمد حسين ذهبى بسنده كرده است. مباحث اين كتاب عبارتنداز: تفسير به ماءثور و بررسى و نقد تفاسير مربوط, تفسير به راءى جايز و تفاسير به راءى مذموم, تفاسير مذهبى چون شيعه, خوارج, زيديه, اسماعيليه و... تفاسير صوفيه يا اشارى, تفاسير فلاسفه, تفاسير فقها, تفاسير علمى و تفاسير جديد.

969ـ نگرشى به زن از ديدگاه قرآن و بررسى تطبيقى آن با آئين زرتشت, يهود و مسيح(با تاكيد بر مهر وارث)
وكيلى محلاتى, الهه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1369.
در اين پايان نامه زن از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار گرفته و با آيين زرتشت, يهود و مسيحيت مقايسه شده است. موضوعاتى كه ميان قرآن و ساير آينيها مقايسه شده, عبارت است از: مهر, نفقه, ضرورت مهر و نفقه و ارث زن و مرد.

970ـ نماز از ديدگاه قرآن و حديث
ملكشى, صادق. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: معارف, مجيد. 1377.
در اين پايان نامه به بررسى نماز به عنوان ستون دين و وسيله تقرب به خداى تعالى پرداخته شده است.
عناوين فصول آن عبارتنداز: اهميت و فلسفه ى وجوب نماز, آثار و فوأد نماز, موانع قبولى نماز, شرح حالات معصومين (ع) در نماز, نماز جماعت, نماز جمعه, تعليم نماز به فرزندان, بازدارندگان از نماز, تباه كنندگان نماز, نوافل.

971ـ نماز در قرآن
محمدى, خديجه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1375.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: فلسفه ى خلقت, حقيقت ذكر, واژه شناسى نماز از نظر لغوى و اصطلاحى, ارزش نماز در آيينه ى قرآن و حديث, فلسفه ى عبادت, نماز در اديان الهى از حضرت آدم (ع) تا حضرت خاتم (ص), جايگاه در كسب مراتب معنوى و كمال, شرايط نمازگزارى, ابعاد مختلف نماز و آثار نماز ويژه آثار تربيتى آن.

972ـ نوح از ديدگاه قرآن و عهد ين
سادات فخر, سيد على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1372.
در اين پايان نامه زندگينامه حضرت نوح (ع) و خصوصيات رسالت و روش آن حضرت از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: نام حضرت نوح (ع), نسبت آن حضرت, عمر و محل زندگى و فرزندان حضرت و همسر ايشان, رسالت و نبوت ايشان, شريعت قبل از آن حضرت و شريعت ايشان, كتاب و معجزه حضرت نوح (ع), بتهاى زمان آن حضرت و روش تبليغ ايشان, ضامن اجراى شريعت, طوفان و كشتى حضرت نوح (ع), نجات يافتگان از طوفان, و صفات حضرت نوح (ع).

973ـ نور و ظلمات در قرآن
محمدى, شاپور. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: افراسيابى, غلامرضا.
در اين پايان نامه نخست مباحثى نامربوط به موضوع مثل زندگينامه ى نبى اكرم (ص), قرآن و چگونگى جمعآورى آن آمده, سپس موضوعات ذيل بررسى شده اند: نور و ظلمات از ديدگاه فرهنگها, آياتى كه در آن واژه نور و ظلمات به كار رفته است. مجازى بودن استعمال نور و ظلمات, آياتى كه در آنها تنها واژه ى نور آمده است .
نويسنده در پايان نتيجه گرفته است كه در بررسى واژه هاى متضاد قرآن نكات بديعى نهفته است .

974ـ نيايش از ديدگاه قرآن و حديث
نظرى, فاطمه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: ابعاد جسمانى و روحانى انسان از ديدگاه قرآن, فطرت آدمى مبداء نيايش, نيايش موجودات هستى و برهانهاى نقلى و عقلى بر آن, عبادت عاليترين جلوه نياش و آثار مترتب بر آن, دعا گوهر عبادت, آداب دعا و شرايط و موانع استجابت آن, آثار معنوى و مادى دعا, مضامين ادعيه ى أمه (ع) و دعاى چند تن از پيامبران .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :