امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
840
واژه هاي اوزيريس، ايزيس و هوروس در كدام دين مطرح است و به چه معنا مي باشند؟

در جهان باستان و در كشورهاي مختلف، اديان ابتدائي كه آميخته با پرستش انواع مختلف خدايان با اشكال گوناگون بود، وجود داشته است. مصر يكي از كشورهاي بسيار معروف جهان باستان است كه تمدني بزرگ و حكومتهايي مقتدر داشته است. مصريان از مراحل مختلف اديان ابتدائي گذر كردند و داراي خدايان محلي شدند كه معمولاً به شكل حيوانات و عناصر طبيعي و خدايان اساطيري و فراعنه بوده اند.
مصريان موجوداتي خيالي با سر حيوان و تن انسان در اعتقادات خود وارد كردند و بتهايي به اين شكل ساختند و پرستيدند و نمونه اي از گونه خدايان قديم مصر، اسطورة خدايان سه گانة اوزيريس، ايزيس و هوروس مي باشد.[1]
مصريان قديم مي گفتند اوزيريس (خداي كشاورزي)، ايزيس (الهة مادر) و هوروس (خداي آفتاب) است كه از ثمرة ازدواج اوزيريس و ايزيس به وجود آمده است.[2]
بر اساس اعتقادات اسطوره اي مصريان باستان، اوزيريس پادشاهي خردمند است و ايزيس همسر وفادار او سمبل اندوه و پريشاني حاصل از كشته شدن همسر مي باشد.[3] و همچنين هوروس خداي خورشيد كه به شكل شاهيني تصوير مي شد از قديمترين خدايان حوضه دلتاي مصر است.
در زبان مصريان ايزيس به معني نشستگاه پايتخت است. و اوزيريس يعني نيل و منشأ همة حيات است.[4]
از اين خدايان سه گانه قوه تصوريه مصري در طول چند قرن افسانه هايي ساخته است كه يكي از اسطوره هاي باستاني جهان مي باشد.[5]
بنابراين اوزيريس و ايزيس و هوروس از خدايان افسانه اي و اسطوره اي مصريان قديم مي باشند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تاريخ جامع اديان، جان ناس، ترجمة علي اصغر حكمت.
2. تمدن قديم، دوكولانژ فوستل، ترجمة نصرالله فلسفي.
3. در قلمرو وجدان، زرين كوب.

پي نوشت ها:
[1] . توفيقي، حسين، آشنائي با اديان، چاپ هفتم،1384، تهران، ص17.
[2] . همان.
[3] . اباذري، يوسف، اديان جهان باستان، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چ اول،1372، تهران، ج 2، ص94.
[4] . همان، ص98.
[5] . حكمت، علي اصغر، تاريخ اديان، بي‌نا، چاپ پنجم،1371 ش، تهران، ص52.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :