امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
1054
غرق کردن در آب
شش نفر در آب فرات سرگرم بازي بودند، يكي از آنان غرق شد، نزاع را نزد اميرالمومنين عليه السلام بردند، دو نفر از آنان گواهي دادند كه آن سه نفر ديگر او را غرق كرده اند، و آن سه نفر گواهي دادند كه آن دو نفر ديگر او را غرق كرده اند، اميرالمومنين عليه السلام ديه او را به پنج قسمت مساوي تقسيم نمود، دو قسمت به عهده آن سه نفري كه دو نفر بر عليه ايشان گواهي داده اند، و سه قسمت به عهده آن دو نفري كه سه نفر بر عليه ايشان گواهي داده اند. شيخ مفيد در ارشاد پس از نقل اين خبر مي گويد: در اين قضيه هيچ قضاوتي تصور نمي شود كه از قضاوت آن حضرت به صواب نزديكتر باشد.
قضاوتهاي امير المونين(ع) / محمد تستري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :