امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1637
پاداش توجه شوهر به همسرش
اسحاق بن ابراهيم مي گويد: از امام صادق (ع ) شنيدم ، فرمود: رسول اكرم (ص ) به خانه (يكي از همسرانش ) ام سلمه رفت و در آنجا بوي معطر و خوشي به مشامش رسيد، فرمود: آيا حولاء (عطر فروش) به اينجا آمده است ؟!. ام سلمه عرض كرد: آري ، او همين جا است . حولاء به حضور رسول خدا (ص ) رسيد و عرض كرد: پدرم و مادرم به فدايت باد، شوهرم ، از من دوري مي كند(براي عرض شكايت از شوهرم به اينجا آمده ام ). پيامبر (ص ) فرمود: بر عطر و خوشبوئي خود براي شوهرت بيفزا. حولاء عرض كرد: آنچه كه از عطريات بوده ، استعمال كرده ام ، در عين حال شوهرم از من گريزان است . پيامبر (ص ) فرمود: اگر او مي دانست كه توجه (مهرانگيزش ) به تو چقدر پاداش دارد، چنين نمي كرد؟!. حولاء عرض كرد: چه پاداشي در اين صورت ، براي او هست ؟ پيامبر (ص ) فرمود: وقتي او به تو توجه مي كند، دو فرشته او را در ميان مي گيرند، و پاداش او مانند كسي است كه در ميدان جنگ ، شمشير بدست گرفته تا با دشمن بجنگد، و وقتي كه او با همسرش آميزش مي كند، گناهان او همچون برگهاي درخت كه ريخته مي شود، مي ريزد، و وقتي كه غسل مي كند، از گناهان بيرون مي آيد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :