امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1251
حق فقرا
ابوبصير گفت بحضرت صادق عليه السلام عرض كردم كه يكي از شيعيان شما كه مردي پرهيزكار است بنام عمر پيش عيسي بن اعين آمد و تقاضاي كمك كرد با اين كه دست تنگ بود عيسي گفت نزد من زكوة هست ولي بتو نميدهم زيرا ديدم گوشت و خرما خريدي و اين مقدار خرج اسرافست . آنمرد گفت در معامله اي يك درهم بهره من گرديد يك سوم آنرا گوشت و قسمت ديگر را خرما و بقيه اش را بمصرف ساير احتياجات منزل رساندم . حضرت صادق عليه السلام افسرده شد و مدتي از شنيدن اين جريان دست خود را بر پيشاني گذاشت پس از آن فرمود: خداوند براي تنگدستان سهميه اي در مال ثروتمندان قرار داده بمقداريكه بتوانند با آن بخوبي زندگي كنند و اگر آن سهميه كفايت نميكرد بيشتر قرار ميداد از اينرو بايد بآنها بدهند بمقداريكه تاءمين خوراك و پوشاك و ازدواج و تصدق و حج ايشان را بنمايد و نبايد سخت گيري كنند مخصوصا بمثل عمر كه از نيكوكارانست.
داستانها و پندها, ج1/ مصطفي زماني وجداني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :