امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
504
نوافل شبانه روز چند رکعت است؟
نوافل شبانه روز سي و چهار رکعت است که هشت رکعت آن نافله ظهر است و هشت رکعت نافله عصر، و چهار رکعت نافله مغرب، و دو رکعت نافله عشاء و يازده رکعت نافله شب، و دو رکعت نافله صبح مي باشد و چون دو رکعت نافله عشاء را بنا بر احتياط واجب بايد نشسته خواند، يک رکعت حساب مي شود. ولي در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه مي شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :