امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
941
در پرتو قرآن

بيا در پرتو انوار قرآن
بيا تا بنگري آثار قرآن
رسي بر آن نشاط جاوداني
لتجري تحتها الانهار قرآن
بيا تا مي‌تواني بهره بردار
زبحر حكمت ذخّار قرآن
بقرآن عرضه كن خود را و بشناس
بگوشت چون رسد گفتار قرآن
ز كردار بد خود اي برادر
چرا چندين كني آزار قرآن
خدا ناخواسته با اين رويّه
مگر هستي پي پيكار قرآن
بقول و فعل زشت خود نداني
كه هر دم كرده‌اي انكار قرآن
سزد هنگام غربت بهر ياري
شود جانهاي ما ايثار قرآن
بـقرآن (شاعرا) ايمان بياور
كه گمراهند بس كفّار قرآن

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :