امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
942
عظمت قران

بــيــا گفـتــار ارزنده بيــامــــوز
ز دانـشگــاه بــي همتـاي قرآن
شــود غــرق سعــادت آدمـيت
اگـــر اجـرا شود معنــاي قــرآن
نمي گردد عمل دستور نغزش
به جا مانده همين انشاي قرآن
بــيــايــد قــائــم آل مــحــمــــد
نــمايد مــوبــه مــو جـاري قرآن
شود عالم گلستان از وجودش
بــه زيــر پــرچــم يــكتــاي قرآن
توســل بر حسين بن علي كن
بود خون حسين امضــاي قـرآن
ببـايــد منتظـــر آمــاده باشي
بــه حفــظ مكتــب اعــلاي قرآن

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :