امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1234
قيامت و نامه عمل

بشنــو از قــرآن، چــه نيكو دم زنــد
زخــمــــه بــــر ســــاز دل آدم زنــــــد
تــا كنــد بـيــدارش از خــواب گــران
از قــيـــامــت گــــويــد و احـــــوال آن
بــا سكوتــت نغــمه اي قــرآن شنو
آنــچه مي گويد به گوش جان شــنــو
از »مزمل» از »نبــا» از »انــفطـار»
گوش كــن غــوغــاي محشــر آشكـار
سوره »زلزال» و »نور» و »قارعه»
يا كه »تكوير» و »قيامت» و »واقعه»
چــونكه هـر يك وصف محشر را كند
خــود قيــامــت زآن ســخن بـرپــا كند
ايــن زمــيــن، در آن زمــان پــر بــلـا
نــاگهــان چــون »زلزلــت زلـزالــهــا»
از درونــش »اخــرجــت اثــقــالــها»
بــا تعــجــب »قــال انــسان مــالــها»
مــردگــان خــيزنــد بــر پــا »كـلهم»
تــا همــه مــردم »يــروا اعــمــالهـم»
هــر كــه دارد »ذره خــيــــراً يــــره»
يـــــا كــــه آرد »ذره شــــره يــــــره«
آن زمــان، خــورشيـد تابان »كورت«
كوههــاي سخت و سنگين »سيرت«
آنــهــا در كـــام دريــــا »ســجــرت«
آتــش دوزخ بــه شــدت »ســعــرت

خلوتگاه راز، دیوان حسان، جلد 2، صفحه 19
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :