امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
897
مکتب قرآن

پايــه عــدل و داد قرآن است
درس صــلــح و جــهاد قرآن است
مكتــب مــهر و شيـوه وحدت
شــاخــص صــدق و مظهر حكمت
محتوايي ز دانش دنــياسـت
رهنــمــونــي بــه بينش فرداست
حاوي مجــمع قــوانـين است
ضــــامــن اعـتــلاي آئيـــن اســت
آن كلام خـداست، ني ز بشر
حــامــل وحــي احــمــد مــرســل
در شــب قــدر شد بر او نازل
راه و مــفتــاح حــل هــر مــشكـل
زود بــنــا يــافت سازمان دگر
ســاخــت بــــا جــلوه اش جهادگر
از زميــن و زمان و لوح و قلم
از سماوات و عرش و فرش و نعم
هــم ز بــنياد زنــدگــي بــشر
هــم ز تــعليم عــلم و فضل و هنر
هم ز مــرگ و تــولد و هستي
گويد از قـدرت و عــزت و پــستــي
قــلم عــاجز ز وصف اعجازش
انــتــــهــايــــش بــيــان آغــــازش
حــق تعالي توان دهد جان را
تــــا بــيــابـــيــم رمــــز قــــرآن را
پيــروي كــرد بــايــد از يــكتــا
بــــا تــمســك بــه عــروه الوثقي
شد جلالي به امر حق تسليم
داد دل بــــر كــلــام رب كـــريــــم

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :