امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
815
دربارة «توبه و آثار رواني آن از ديدگاه قرآن» منابع درجة اول و غيره را معرفي نماييد، هم‌چنين ترتيب فصل‌بندي در مورد اين موضوع ارائه فرماييد؟

آن‌چه در اين راستا قابل بيان است، اين است كه:
1. اولاً: رسالت مركز مطالعات، در راستاي پاسخ به سؤالات علمي و شبهات است.
2. در ثاني آن چه در راستاي تنظيم يك رسالة علمي معمول است، اين است كه فصل‌بندي و طرح تحقيق رساله بايد با راهنمايي‌هاي استاد راهنما و استاد مشاور انجام پذيرد. چون سليقه، تجربه و نظرات آنها در اين راه راهگشا است و ممكن است نظرات ديگران مورد تأييد آنها قرار نگيرد... و دوباره كاري و تداخل در کارها صورت گيرد.
با اين وصف به طور فشرده و كوتاه به معرّفي منابع و فصل‌بندي بحث‌ها اشاره مي‌شود:
الف: معرفي منابع درجة اوّل و ...:
1. قرآن شريف: سورة بقره، آيات: 37 ، 222، 187، 226، 227، 54، 217، 218، 279، 280، 281، 18.
سورة آل عمران: آيات: 128، 129، 149، 150، 151، 152 الي 158، 146 الي 148، 89.
سورة نساء: آيات: 19 الي 28، 60 الي 64، 145 الي 147.
سورة مائده: آيات: 33 الي 35، 38 الي 40، 74، 70، 71.
سورة توبه: آيات: 3 الي 10، 25 الي 28، 80 الي 101، 126، 117، 118.
سورة هود: آيات: 1 الي 5، 50 الي 52، 61، 88 الي 90،
سورة يوسف: آيات: 89 الي 92.
سورة يونس: آيات: 50 الي 52، 90 الي 92، 98.
سورة طه: آيات: 80 الي 82.
بيان دو نكته: 1. هر يك از آيات مذكور، بايد با توجّه به معنا، تحت عنوان خاصّي از بحث‌ها قرار بگيرد.
2. در ثاني آيات ديگري هم در سوره‌هاي ديگر وجود دارد، كه با مراجعه به رايانه و بانك اطّلاعات قابل اخذ است در ضمن، مراجعه به كتاب‌هاي تفسيري، ذيل هر يك از آيات مربوطه، راهنماي خوبي براي پرسشگر مي‌باشد.
2. نهج البلاغه دكتر شهيدي: خطبه‌هاي: 63، 83، 88، 91، 94، 183، 230.
نامه‌هاي: 41، 54، 56.
و حكمت‌هاي: 135، 170، 299، 371، 435.
3. نهج الفصاحه‌ي يك جلدي، ترجمة ابوالقاسم پاينده، انتشارات جاويدان، چاپ 16، سال 1361،
روايات شماره‌هاي: 222، 655، 766، 878، 912، 996، 1187، 1188، 1194، 1195، 1210، 1211، 1332، 1810، 1965، 2006، 2149، 2198، 2199، 2200، 2254، 2265، 2313، 2344، 2679، 3157.
4. صحيفة سجاديه، دعاي 31.
5. تفسير الميزان: ج1، ص 133 ـ ج4، ج7، صص 390 الي 242 ـ ج9، ج 15، صص 242 ـ ج18، ص 202 ـ ج 19، ص 335ـ
6. تفسير نمونه:ج1، ص234، 547، 552؛ ج2، ص 96، 496؛ ج3، ص 312؛ ج8، ص 116، 124، 151، 312، 376.
ج11، ص 418، 419، 426؛ ج 14، ص 370؛ ج 15، ص 160، 161؛ ج 17، ص 248؛ ج 19، ص 165، 504، 498، 166، 501، 503؛ ج22، ص 280؛ ج23، ص 344؛ ج24، ص 291، 290، 289؛ ج26، ص 345؛ ج 27، ص 402 ...
نكته‌اي كه در اين قسمت قابل بيان است اين است كه: چون دست يافتن به منابع مربوط به موضوع رساله از طريق رايانه و يا از طريق مراجعه به كتاب‌نامه‌هاي مربوط به بحث توبه، آسان به نظر مي‌رسد، لذا از معرّفي منابع به طور تفصيلي خودداري مي‌شود.
ب: امّا فصل‌بندي رساله:
آن‌چه مرسوم و معمول است، ترتيب فصل‌بندي رساله‌هاي علمي و پايان‌نامه‌ها بايد، با رهنمودهاي استاد راهنما و استاد مشاور مربوطه تنظيم شود. آنچه در اين مختصر قابل بيان است اين است كه:
يكي از روش‌هاي تنظيم رساله‌هاي علمي، اين است كه رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي علمي به صورت چهار فصل تنظيم شود، پرسشگر محترم مي‌تواند، رسالة خودش را به صورت چهار فصلي تنظيم نمايد.
فصل اول: كليّات اعم از مفهوم شناسي، تاريخچه و ...
فصل دوم: توبه از ديدگاه قرآن.
فصل سوّم: توبه از ديدگاه سنّت.
فصل چهارم: توبه از ديدگاه عارفان و روانشناسان و مقايسة تطبيق آن با قرآن و سنّت.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شيوة تنظيم و نگارش پايان نامه، تأليف دكتر ح.ا. تنهايي، نشر هميان كرمان.
2. روش تحقيق در علوم اجتماعي، تأليف ريمون كيوي، ترجمة عبدالحسين نيك‌گهر، تهران، نشر توتيا.
3. روش تحقيق، حسين دهنوي، قم، چاپ و صحافي دانش، چ سوم، 1377.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :