امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
743
اطلاعاتي در مورد شخصيت سيد محسن کربلايي رئيس جديد شيخيه احقاقي ها ساکن کويت بنويسيد؟

خاندان احقاقي: سومين طايفة شيخية آذربايجان، خاندان «احقاقي» اند. بزرگ اين خانواده ميرزا محمد باقر اسکويي (1230 ـ 1301ق) از مراجع تقليد و داراي رسالة عمليه بود. او شاگرد ميرزا حسن، مشهور به «گوهر» (م1266ق) از شاگردان شيخ احمد احسايي و سيد کاظم رشتي بود.
پسران سيد کاظم رشتي در کربلا نزد او درس مي خواندند، او پس از درگذشت سيد، دعوي جانشيني او را کرد. فرزند ميرزا محمد باقر، ميرزا موسي احقاقي (1279 ـ 1264ق) نيز از علما و مراجع شيخيه است. او کتابي به نام «احقاق الحق و ابطال الباطل» نگاشت و در آن عقايد شيخيه را به تفصيل بيان کرد. پس از اين تاريخ، او و خاندانش به احقاقي مشهور شدند.
در اين کتاب برخي از آراي شيخية کرمان و محمد کريم خان مورد انتقاد و ابطال قرار گرفته است. از جمله فرزندان ميرزا موسي احقاقي، ميرزا علي، ميرزا حسن، ميرزا محمد باقر هستند که از علماي بزرگ شيخيه احقاقيه بودند. هم اينک مرکز اين گروه کشور کويت است و رياست آن را تا چندي قبل، ميرزا حسن احقاقي بر عهده داشت که مرجع فقهي شيخية آذربايجان و اسکو به شمار مي رفت و پس از درگذشت وي، فرزندش عهده دار مسايل شرعي پيروان پدرش گرديد.
هم اينک جانشين ميرزا حسن احقاقي فرزندش سيد محسن کربلايي مي باشد که راه پدر راه ادامه مي دهد. ايشان در اعتقادات، خود را پيرو آراي شيخ احمد احسايي و سيد کاظم رشتي مي دانند، اما در فروع دين و اعمال به اجتهاد و تقليد معتقدند و از مرجعيت خويش تبعيت مي کنند و مبلغاني را جهت تبليغ آيين و اعلان مرجعيت خويش به نقاط مختلف اعزام مي کنند.

معرفي منبع جهت مطالعه بیشتر:
1.سايت اينترنتي www.imammahdi-s.com مقاله هاي کوتاه ـ از شيخي گري تا بابي گري ـ عز الدين رضا نژاد.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :