امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
715
تفاوت آشتي ناپذير ميان مسيح موصوف در انجيل هاي هم نظر با مسيح موصوف در انجيل يوحنا را توضيح دهيد؟

قبل از هر چيز بهتر است به معرفي اناجيل همنظر پرداخته شود.
عهد جديد متشكل از چهار انجيل و چندين رساله است، در مقايسه اي دقيق از چهار انجيل عهد جديد به اين نتيجه مي رسيم كه سه انجيل «متي، مرقس و لوقا» بسيار مشابه يكديگر هستند. در حاليكه انجيل يوحنا كاملاً با آنها متفاوت است.[1]
زيرا انجيل يوحنا علاوه بر آنكه تنها انجيلي است كه الهيات عيسي خدايي را ترويج مي كند از نظر سبك نگارش و تركيب و مطالب با سه انجيل ديگر بسيار متفاوت است.[2] در اين انجيل (يوحنا) مَثَلْ وجود ندارد در حالي كه به گفتة سه انجيل ديگر حضرت عيسي بسياري ازمطالب را در قالب مثل بيان مي كرده است ديگر آنكه در انجيل يوحنا تعداد اندكي معجزه يعني هفت عدد نقل شده كه تازه پنج تاي آنها در اناجيل ديگر موجود نيست و بالاخره آنكه در انجيل يوحنا سخنان و مراودات حضرت عيسي ـ عليه‎ السلام ـ با اناجيل ديگر متفاوت است.[3]
سه انجيل نخست (متي، لوقا، مرقس) از نظر زبان نگارش و موضوعات موجود كاملاً با يكديگر اتفاق نظر دارند چرا كه به نحو يكسان به بيان وقايع زندگي حضرت عيسي ـ عليه‎ السلام ـ پرداخته اند. فلذا به دليل همين توافق موجود در ميان آنها (متي، لوقا و مرقس) آنها را اناجيل همنظر[4] يا همنوا[5]  نام گذاري كرده اند.
در اين چهار انجيل (اناجيل همنظر و انجيل يوحنا) با دو نوع مسيح شناسي كاملاً متفاوت روبرو مي شويم با اين بيان كه در اناجيل همنوا مسيح، انسان، پيامبر خدا،[6] بندة خدا و پسر انسان[7] معرفي شده است و اگر هم به او پسر خدا اطلاق شده در جايي به معناي بندة مقرب و برگزيدة خدا است.[8]
زيرا زماني كه انجيل نويسان اناجيل همنوا را مي نگاشته اند، چند دهه از آغاز تبليغ الهيات پولسي (عيسي خدايي) گذشته بود فلذا تعابيري از قبيل پسر خدا در اناجيل همنظر به معناي الوهيت نيست بلكه اين نوع تصوير رابطة خاص ميان حضرت عيسي ـ عليه‎ السلام ـ و خدا تحت تأثير ادبيات پولسي بوده است كه در آن زمان رواج داشته است.[9]
اما در مقابل اناجيل همنظر، در انجيل يوحنا، مسيح را خود خدا،[10] خالق آسمان و زمين و پسر خدا به اين معنا كه هم ذات با خدا است معرفي كرده است.[11]
تفاوت ديگري كه مي توان براي اين دو[12] بيان كرد اين است كه انجيل يوحنا با صراحت و قاطعيت ادعاي ازلي بودن مسيح را كرده است[13] و حتي اين ادعا را از زبان خود عيسي ـ عليه‎ السلام ـ نيز نقل كرده است.[14]
اما كار به همين مقدار ختم نمي شود، انجيل يوحنا پا را فراتر گذارده و قائم به ذات بودن مسيح را ادعا مي كند.[15] و ديگر بار مسيح را به علم مطلق[16] و حضور مطلق[17] و بالاخره مسيح را به خدا بودن توصيف مي كند.[18]
ليكن برخلاف انجيل يوحنا، اناجيل همنظر صفاتي چون حاكم بودن،[19] داور بودن،[20] و شفيع گناهان بودن،[21] را براي مسيح برشمرده و ايشان را به آنها توصيف مي كند.
فلذا مي توان گفت كه مسيح شناسي در اناجيل همنظر، عيسي بشري را نتيجه مي دهد به خلاف انجيل يوحنا كه مسيح شناسي در آن، عيسي خدايي را مي رساند.[22]
البته مخفي نماند كه در اناجيل چهارگانه به آموزة پسر خدا بودن مسيح در موارد متعددي پرداخته شده است.[23] با اين تفاوت كه در انجيل يوحنا اين نسبت حقيقي بيان شده اما در اناجيل همنظر اين نسبت به تشريفاتي و براي بيان بزرگي و عظمت جايگاه مسيح بيان شده است.[24]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دايرة المعارف كتاب مقدس.
2. تاريخ جامع اديان، جان بي ناس.
3. مسيحيت شناسي مقايسه اي، محمدرضا زيبايي نژاد.
 
پي نوشت ها:
[1] . دايرة المعارف كتب مقدس، ص 259.
[2] . براي مطالعة بيشتر مي توان به دايرة المعارف كتاب مقدس، ص 529 به بعد مراجعه كرد.
[3] . فصلنامة هفت آسمان، ش 3 و4، 1378، عهد جديد، عبدالرحيم سليماني، ص 95، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
[4] . دايرة المعارف كتاب مقدس، ص 259.
[5] . فصلنامة هفت آسمان، ش 3 و 4، 1378، عهد جديد، عبدالرحيم سليماني، ص 76، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
[6] . عهد جديد، انجيل متي، 57:13 و نيز عهد جديد، انجيل لوقا، 4:6، 23:13.
[7] . عهد جديد، انجيل متي، 20:8.
[8] . فصلنامة هفت آسمان، ش 3 و 4، 1378، عهد جديد، عبدالرحيم سليماني، ص 76، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
[9] . همان، ص 95.
[10] . عهد جديد، انجيل يوحنا، 1:1.
[11] . فصلنامة هفت آسمان، ش 3 و 4، 1378، عهد جديد، عبدالرحيم سليماني، ص 76، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
[12] . اناجيل همنوا و انجيل يوحنا.
[13] . عهد جديد، انجيل يوحنا، 1:1.
[14] . همان، 58:8.
[15] . عهد جديد، انجيل يوحنا، 1:1 تا 13.
[16] . عهد جديد، انجيل يوحنا، 24:2 و 25، 30:16.
[17] . عهد جديد، انجيل يوحنا، 18:14 و 30 و 23.
[18] . عهد جديد، انجيل يوحنا، 27:5.
[19] . عهد جديد، انجيل لوقا، 22:10.
[20] . عهد جديد، انجيل متي، 31:25 و 32.
[21] . همان، 2:9-7.
[22] . فصلنامة هفت آسمان، ش 3 و 4، 1378، عهد جديد، عبدالرحيم سليماني، ص 76، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
[23] . متي 13:16-16، لوقا، 11:2، يوحنا، 49:1- 16:3 و 18 و 35- 23:2- 9:5 تا 12.
[24] . فصلنامة هفت آسمان، ش 3 و 4، 1378، عهد جديد، عبدالرحيم سليماني، ص 76، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :