امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
526
مسيحيان چه اعتقادي در مورد منجي موعود دارند؟

تقريباً همة كساني كه در اين زمينه (منجي موعود) مطالعه دارند متّفقند كه تمام اقوام جهان در انتظار يك رهبر بزرگ جهاني به سر مي برند و هر كدام او را به نامي مي نامند، ولي همگي در اوصاف كلّي و اصول و برنامه هاي حكومتي او اتفاق دارند.بنابراين مسيحيت نيز از اين مسأله مستثني نيست كه در اين مقاله، منجي موعود از نظر مسيحيت را بررسي مي كنيم.
1. مسيحا باوري و منجي گرايي
واژة «مسيحا باوري» از كلمة «مسيح» (Messiah) گرفته شده كه ترجمة واژة عبري ماشيح (Mashiah) (تدهين شده) است و در اصل مراد از آن پادشاهي است كه سلطنت او در ضمن مراسم با روغن مقدّس اعلام مي شد. در كتاب هاي مقدس يهود (عهد عتيق) هميشه براي اشاره به پادشاه وقت اسرائيل به كار رفته است (طالوت، سليمان و داوود). امّا در دورة بين دو عهد، اين واژه به پادشاه آينده اطلاق مي شد كه انتظار مي رفت پادشاهي اسرائيل را اصلاح كند و مردم را از شرّ تمام شياطين نجات دهد.[1]
با توجه به معناي كلمة «انجيل» كه از لغت يوناني گرفته شده و به معناي «خبر خوش» و بشارت به رهايي است، نيز مي بينيم اين منجي گرايي از اعتقادات اساسي و ريشه اي مسيحيت مي باشد و منظور از اين بشارت همان قيام ملكوت خداوند و يا به تعبير ديگري مي توان از آن به حكومت توحيدي در سطح كره زمين ياد كرد.[2]
بنابراين مسيحيان منتظرند حضرت مسيح عليه السلام كه به اعتقاد آنان 2000 سال پيش مصلوب شده و از قبر برخاسته و به آسمان رفته است، دوباره بيايد. اصل مسيحيت هم با اعتقاد به ظهور موعود پديد آمده است.[3]
امّا كتاب هايي كه در آنها بشارت ها و اشارت هايي دربارة ظهور منجي آخرالزمان آمده عبارتند از: انجيل متّي، انجيل لُوقا، انجيل مَرقُس، انجيل بَرنابا، مكاشفات يوحَنّا.[4]
بيشتر اين بشارت ها و نويدهاي انجيل به تعبير «پسر انسان» است، كه اين تعبير طبق نوشتة مستر هاكس آمريكايي، بيش از 80 بار در انجيل و ملحقات آن (عهد جديد) تكرار شده كه فقط 30 مورد آن با حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ  قابل تطبيق است. و 50 مورد ديگر آن از نجات دهنده اي سخن مي گويد كه در آخرالزمان ظهور خواهد كرد. عيسي ـ عليه السّلام ـ نيز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد.[5] و اينك چند نمونه از متن اناجيل:
«همچنانكه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مي شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد ... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديدار گردد و در آن وقت جميع طوايف زمين سينه زني كنند و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهاي آسمان با قوّت و جلال مي آيد .... امّا از آن روز و ساعت هيچ كس اطّلاع ندارد، حتّي ملائكه آسمان ... معهذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نبريد پسر انسان مي آيد.»[6]
«در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهاي زمين تا به اقصاي فلك فراهم خواهد آورد ... ولي از آن روز و ساعت غير از پدر هيچ كس اطّلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر باشيد و بيدار شده دعا كنيد، زيرا نمي دانيد كه آن وقت كي مي شود»[7].
گفتني است مستر هاكس مي نويسد:در گنجينه اي از تلمود آمده است:
اعتقاد عموم بر اين است كه ظهور ماشيح و فعاليت هاي او در راه بهبود وضع جهان و تأمين سعادت بشر، قسمتي از نقشة خداوند در آغاز آفرينش بوده است. از اين رو در اين باره آمده است: پيش ازآن كه عالم هستي به وجود آيد، هفت چيز آفريده شد:
 تورات، توبه، باغ عدن، جهنم، اورنگ جلال الهي، بيت هميقداش و نام ماشيح [8].
2. زمان ظهور منجي
از برخي عبارات اناجيل به دست مي آيد كه وقت ملكوت آسمان ها كه همان حكومت عدل جهاني توحيدي در روي زمين است، آخرالزمان معين شده است. حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ  در مورد مقدمات بر پايي ملكوت خداوند مي گويد:
«و زود است كه خبر از جنگ ها و شايعات بشنويد، مبادا كه فزع كنيد، زيرا حدوث آنها حتمي است، ولي نهايت عالم نخواهد بود»[9]
 و نيز مي فرمايد:
«... آنكه تا نهايت باقي مي ماند اوست كسي كه خلاصي مي يابد».[10]
و اين مطلب موافق رواياتي است كه از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ رسيده و اشاره دارد به اينكه «المهدي يخرج في آخرالزمان؛ مهدي در آخر الزمان خروج خواهد نمود.»[11].
3. علائم ظهور منجي در اناجيل
در انجيل متّي آمده است: « .... و در آن هنگام كه عيسي در باغ زيتون نشسته بود شاگردانش به نزد او آمده و با او خلوت كردند و از او سؤال نمودند: به ما بگو در چه زماني اين امور تحقق خواهد يافت و علامت و نشانة آمدن تو و پايان عالم چيست؟»[12]
 و نيز آمده است:
«هنگامي كه فرزند انسان در مجد و عظمتش مي آيد و در حالي كه ملائكه او را همراهي مي كنند بر روي عرش عظمتش مي نشيند و جميع امّت ها نزد او محشور خواهند شد ...».[13]
 در انجيل لوقا آمده است:
 «فريسيّون از او سؤال نمودند: چه زماني ملكوت خداوند مي آيد؟ او در جواب فرمود: ملكوت خدا غير مترقبه مي آيد.»[14]
4. اوصاف ياران منجي موعود در اناجيل
در اناجيل مسحيان اوصافي براي ياران منجي بشريت ذكر شده كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1. اطاعت: در انجيل مرقس آمده است: «به حق به شما مي گويم: هركس كه همانند طفل، ملكوت خدا را نپذيرد در آن داخل نخواهد شد».[15] مثال به طفل، اشاره به اطاعت مطلق است.
2. عمل به احكام: در انجيل متّي آمده است: « اين گونه نيست كه هركسي ياربّ ياربّ بگويد داخل در ملكوت آسمان ها شود، بلكه هركس به خواست پروردگار عمل كند در آسمان هاست.»[16]
3. استضعاف: در انجيل لوقا آمده است: «خوشا به حال شما اي فقرا، زيرا براي شماست ملكوت خداوند. خوشا به حال شما اي گرسنگان در امروز، زيرا در آينده سير خواهيد شد. خوشا به حال شما اي گريه كنندگان، زيرا در آينده خندان خواهيد شد.[17]
اين در حالي است كه در جاي خود «ملكوت آسمان» به عصر ظهور تطبيق شده است.
5. وسعت حكومت و آثار حكومت منجي موعود در اناجيل
عموم مسيحيان بر اين عقيده اندکه در آينده روزي خواهد رسيد كه حكومت اخلاقي خداوند، بر سرتاسر زمين جاري گردد. عبارت «حكومت و سلطنت الهي» و «سلطنت آسمان ها» و «ملكوت الهي» به طور مكرّر در اناجيل (همانطوري كه اشاره شد) به چشم مي خورد.[18] در گنجينه از تلمود آمده است كه:
« .... و در تمامي كوه مقدس من ضرري و فسادي نخواهند كرد. زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آب كه دريا را مي پوشاند.»[19]
در انجيل لوقا آمده است:
«در آينده مردمي از شرق و غرب و شمال و جنوب زمين آمده و بر سر سفره، در ملكوت خداوند خواهند نشست.»[20]
مستر هاكس در نهايت، اثري كه دوران ماشيح بر وضع دنياي آينده خواهد گذاشت را متذكر مي شود و آن آثار را در اثرهاي ذيل خلاصه مي كند:[21]
«او خود جهان را به نور خويش روشن خواهد كرد چنان كه مكتوب است. بار ديگر آفتاب در روز نوِ تو نخواهد بود و ماه با درخشندگي براي تو نخواهد تابيد. زيرا كه يهوه، نور جاوداني تو و خدايت، زيبايي تو خواهد بود. تمام شهرهاي ويران شده را از نو آباد خواهند كرد و در جهان جايي ويران نخواهد شد. حتّي شهرهاي سدوم و عمورا  نيز در زمان ماشيح آباد خواهند شد.[22] گرگ با برّه سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير باهم. طفل كوچك آنها را خواهد راند. گاو با خرس خواهد چريد و ... طفل شيرخوار بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و طفل از شير بازداشته شده (كودك دوساله و بيشتر كه از شير گرفته شده اند) دست خود را بر خانة افعي خواهد گذاشت[23] ... گريه و شيون و زاري در جهان نخواهد بود و آواز و گريه و فغان و صداي ناله و فرياد ديگر در آن شنيده نخواهد شد[24] ... بلكه همه شادمان و خوشحال خواهند بود».[25]
بعد از بيان مطالب فوق نتيجه اين مي شود كه:
مسيحيان هم مانند اديان ديگر معتقد به منجي موعود در آخرالزمان مي باشند و حتّي اصل مسيحيت با اعتقاد به ظهور موعود پديد آمده است.

معرفی منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. موعود شناسي، علي اصغر رضواني.
2. فصلنامة علمي ـ تخصصي ويژه امام مهدي ـ عجّل الله تعالي فرجه الشريف ـ، انتظار، شوراي نويسندگان.
3. آينده جهان، رحيم كارگر.
4. ياد مهدي، محمد خادمي شيرازي.
5. عصر زندگي، محمد حكيمي.
 
پي نوشت ها:
[1] . كارگر، رحيم، آيندة جهان، قم، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج)، 1383 ش، ص 91.
[2] . رضواني، علي اصغر، موعود شناسي و پاسخ به شبهات، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 1384 ش، ص 114.
[3] . توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ ، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب، مؤسسه فرهنگي طه و مركز جهاني، 1384 ش، ص  267.
[4] . حكيمي، محمد رضا، خورشيد مغرب، ص 57 و 58، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377 ش.
[5] . خادمي شيرازي، محمد، ياد مهدي ـ عجّل الله تعالي فرجه الشريف ـ ، ص 48، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 1380 ش.
[6] . ويليام گلن، هنري مَرتن، ترجمة فاضل خان همداني، كتاب مقدس عهد عتيق و عهد جديد، انجيل متّي، فصل 24، جمله هاي 27، 30، 35، 37، 45، تهران، اساطير، 1379 ش.
[7] . همان، انجيل مرقس، فصل 13، جمله هاي 26، 27، 31، 33.
[8] . راب، دكتر، ا، كهن، گنجينه اي از تلمود، ترجمة از متن انگليسي، امير فريدون گرگاني، تصحيح چاپ، غلامرضا ملكي به اهتمام امير حسين صدري پور، ص 352. انتظار موعود، ش 15، ص143، قم، مركز تخصصي مهدويت، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج)، 1384 ش.
[9] . ويليام گِلن و هنري مَرتن، ترجمة فاضل خان همداني، كتاب مقدس عهد عتيق و عهد جديد، انجيل متّي، فصل 24، جمله 7، تهران، اساطير، 1379 ش.
[10] . همان، جملة 14.
[11] . طوسي، ابي جعفر محمد بن حسن، كتاب الغيبه، ص 178، قم، مؤسسه معارف اسلامي، 1411 ق.
[12] . ش 2، فصل 24، جمله 4.
[13] . همان، فصل 25، جمله 32 و33.
[14] . انجيل لوقا، فصل 17، جمله 21، تهران، اساطير، 1379 ش.
[15] . همان، انجيل مرقس، فصل 10، جمله 16.
[16] . همان، انجيل متّي، فصل هفتم، جمله 22.
[17] . همان، انجيل لوقا، فصل 6، جملة 21 و 22.
[18] . كارگر، رحيم، آيندة جهان، ص 100، قم، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود ـ عجّل الله تعالي فرجه الشريف ـ ، 1383 ش.
[19] . همان، كتاب عهد عتيق، كتاب اشعيا نبي، فصل 11، جملة 10.
[20] . ويليام گلن و هنري مَرتن، ترجمه فاضل خان همداني، كتاب مقدس، انجيل لوقا، فصل 13، جملة 30، تهران، اساطير، 1379 ش.
[21] . شوراي نويسندگان، فصلنامة علمي ـ تخصصي انتظار مهدي موعود، ش 15، ص 143 و 144، قم، مركز تخصصي مهدويت، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج)، 1384 ش.
[22] . گنجينه اي از تلمود (به نقل از ملاكي 2:4 يا 3:19).
[23] . ش 1، عهد عتيق، كتاب اشعيا، فصل 11، جمله 6، 7، 18.
[24] . همان، فصل 65، جمله 19.
[25] . همان، (كتاب اشعياء نبي، 35 ـ 10، شموت ربا، 15 ـ21)

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :