امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1257
آية اللّه سيد جواد حسيني عاملي
يـكـي ديـگر از فقهاي نامدار شيعه، علامه فقه و فقاهت، آية اللّه سيد جواد بن سيد محمد حسني حسيني عاملي غروي، از بزرگان فقه و فقاهت قرن سيزدهم و ازتلامذه آية اللّه بحرالعلوم و علا مه وحيد بهبهاني مي باشد.
او كه يكي از افاضل شاگردان اين دو فقيه بزرگ است، در سال 1160 ه ق درآبادي شقرا جبل عـامل متولد شده و در همنجا رشد و پرورش يافت، سپس به روزگار مرجعيت علا مه بهبهاني به كربلا رهسپار گشت و نزد آقاي سيد علي صاحب رياض به فراگرفتن علوم اشتغال ورزيد در سايه تـلاش و جـديت بليغي كه داشت،توانست در اندك مدتي به بالاترين مدارج علمي نايل آيد و مقام استادي شخصيتهايي چون: صاحب جواهر، سيد صدر الدين عاملي و جمعي ديگر را كسب نمايد كه دربخش شاگردان او خواهد آمد.
او در مـحـضـر جـمـعي از بزرگان كسب فيض و علم نموده است كه اسامي چندتن از آنان برده مي شود:
اساتيد:
1 ـ علا مه وحيد بهبهاني.
2 ـ آية اللّه سيد مهدي بحر العلوم.
3 ـ آية اللّه سيد علي صاحب رياض.
4 ـ آية اللّه شيخ جعفر كاشف الغطا.
شاگردان:
در مكتب فقهي او شاگرداني تلمذ نموده و به مقام شامخ علمي و فقهي نائل آمده اند كه هر كدام از استوانه هاي فقاهت به شمار مي آيند كه اسامي چند تن از آنان ذكر مي شود:.
1 ـ آية اللّه شيخ محمد حسن صاحب جواهر الكلام كه از او اجازه روايتي نيزدارد.
2 ـ آية اللّه سيد صدر الدين عاملي.
3 ـ آية اللّه شيخ جواد، معروف به ملا كتاب.
4 ـ آية اللّه آقا علي هزار جريبي.
5 ـ آية اللّه شيخ محسن اعسم.
و ديگر اساطين فقه و فقاهت كه در كتابهاي تراجم و رجال، به تفصيل مذكورهستند.
تاليفات:
عـلا مـه مـيـرزا محمد علي مدرس، طبق شيوه مرضيه و عادت حسنه اي كه دركتاب مستطاب ريحانة الادب پيش گرفته اند، به بازگويي آثار و تاليفات اومي پردازند و تعدادي از آثار گران قيمت او را به ترتيب زير مي آورند:.
1 ـ مـفـتاح الكرامة في شرح قواعد الاحكام علا مه حلي (ره) (10 جلد قطور) گويند ميرزاي قمي فـراوان بـه آن مـراجعه داشت هشت جلد اين كتاب با مباشرت علا مه سيد محسن جبل عاملي در سـال 1332 ه ق در مصر به چاپ رسيده است، ولي متاسفانه عاري از هجوم اغلاط فراوان مطبعي نيست.
2 ـ ارجوزه اي در خمس.
3 ـ ارجوزه اي در رضاع.
4 ـ ارجوزه اي در زكات.
5 ـ رساله اي در اصل برائت.
6 ـ حاشيه بر تهذيب الاصول علا مه.
7 ـ حاشيه بر روضه شهيد ثاني.
8 ـ حاشيه بر مدارك الاحكام.
9 ـ حاشيه بر شرح طهارت وافي.
10 ـ شرح وافيه در اصول.
11 ـ تجويد قرآن كريم.[1]
احترام استاد:
او در آغـاز كـتـاب مـفـتـاح الـكرامه در مورد علت اقدام به اين تاليف بزرگ وپرمشقت اين چنين مي نگارد:
مـن دسـتـور آقا و استادم را، اوئي كه پس از خداوند سبحان و اولياي بزرگوارش (سلام خدا بر آنـان بـاد) پناهگاه و تكيه گاه زندگي من بوده است، امتثال نمودم و اوعبارت از پيشواي بزرگ، عـلا مه مقدس، اقيانوس بزرگ (علم و معرفت) آية اللّه شيخ ‌جعفر (كاشف الغطا) است كه خداوند متعال مرا فداي او سازد و بقاي او را بر سرمؤمنين مستدام بدارد.
او كـه خـداونـد عـمـرش را در كنف حراست و عنايت خاص خويش نگهدارد، به من امر فرمودند: دوسـت دارم كـه تو كتاب قواعد الاحكام امام علا مه (حلي) (خداوندمقام شريفش را بالا برد) را مـحور بحث انتخاب كني و به آن اعتماد ورزي در هرمساله اي كه آرا اصحاب اختلاف پيدا نموده اسـت، دقيقا اقوال آنان را مورد تامل قراردهي علاوه بر اقوال، شهرت و اجماع آنان را نيز به دست آوري مـنـابـع و كـتـابـهايي كه اين اقوال از آنها نقل شده است، باز بياوري اگر به دليلي برخورد داشـتي كه آنان ذكرنكرده اند، پس همراه متن، آن دليل را نيز ذكر نمايي، به هنگام اختلاف اخبار واحـاديـث، بـه صـورت موجز آرا و نظريات اهل سنت را نيز بيان نمايي تا نفع آن كامل،و موقعيت كتاب بزرگ گردد چون كتاب المختلف علا مه كه مخصوص اين برنامه است، هر چند پرسود و پرفايده است، ولي جاي اكثر اقوال و آرا در آن خالي است.
پس من امر شريف استاد را امتثال نمودم و اميدوارم كه او با دعاي مقبول خويش مرا ياري دهد امر خودم را به خدا تفويض كردم و بر او توكل بسته و هرقدرت و نيرو از سوي اوست.[2]
حادثه دلخراش حمله وهابي ها:
مـرحـوم سـيـد جـواد عـاملي در پايان جلد هفتم مفتاح الكرامة كه اواخر باب وكالت قواعد است، داستاني را از وحشي گريهاي وهابيون عهد نخست نقل مي كند كه بازگويي آن مي تواند از اعمال وهـابـيـون نفتي امروز نيز پرده بردارد و نيات اين حزب سياسي در ماسك اسلام را فاش و روشن سازد:
خـدا را سـپاس مي گويم، آن چنان كه او اهل و شايسته آن است و درود وصلوات خود را تقديم بهترين مخلوقات او، محمد و اولاد معصومين (ع) او مي نمايم خداوند متعال با فضل و كرم خود به بركت محمد و آل او بر اين بنده منت نهاد وتوفيق اتمام اين بخش از مفتاح الكرامة را عنايت فرمود هم اكنون نيمه شب نهم از ماه مبارك رمضان سال 1225 هجري است و اين كتاب به دست مصنف آن، كـوچـك تـرين و ذليل ترين بندگان خدا، محمد جواد حسيني حسني موسوي عاملي، كه خـداونـدسـبـحـان با لطف و فضل و رحمت خويش، با او معامله و رفتار نمايد پايان پذيرفت،ولي تـشـويـش خـاطـر و اضـطراب احوال حاكم بر زندگي ما است، چون اعراب وحشي،از جمله، آن افـرادي كـه قـائل بـه مـقـاله وهابي خارجي هستند، نجف اشرف و زيارتگاه حسين (ع) را احاطه نـمـوده اند، راه را بسته اند و زائرين حسيني را قتل و غارت نموده اند پس از آنكه شيعيان از زيارت نـيـمـه شعبان برمي گشتند، تعداد كثيري از آنان را كشته اند و اغلب آن زائرين از ايرانيان هستند گاهي گفته مي شود تعداد كشته ها 150نفر مي باشد، و گاهي گفته مي شود كم تر برخي ديگر از زوار عـرب در حـلـه مـانـده انـد وتـعدادي به نجف اشرف رسيده اند برخي در حله به روزه داري پـرداخـته اند و برخي به حسكه رفته اند، و ما هم اكنون مثل اينكه در محاصره قرار گرفته ايم وهابيون هنوزبرنگشته اند صفوف آنان از كوفه تا حرم حسين (ع) به مسافت دو فرسخ يا بيشتراست.
قـبـيـلـه خزعل تسليم شده اند، ولي قبيله هاي بعيج و جشم در حال مقاتله وكارزار هـستند حاكم بغداد كنار رفته و حاكم ديگري جاي او را گرفته است و آنان باهم مقاتله و كارزار دارند اخبار آنان نيز ما را مغموم ساخته است چون راهها بسته است، به همين جهت در اين اطراف وهابيها بر اقامت بيشتر طمع دوخته اند حول وقوه از سوي خداوند بزرگ است درود بر پيامبر خدا و اولاد و اطهار او، و خداوندمتعال از علماي ما خوشنود و راضي باشد و آنان را در بالاترين جايگاه و با نعمت بهشتي محشور فرمايد.[3]
وفات:
او پـس از يـك عـمر رنج و كوشش در راه علم و فقاهت، در سال 1226 ه ق، درسن 66 سالگي در نجف اشرف وفات نمود و در صحن مولاي متقيان مدفون گشت.

[1] . ريحانة الادب، ج 3، ص 396 ـ 397 .
[2] . مـفـتاح الكرامه، ج 1، ص 1، چاپ مصر كه به اهتمام آقاي سيد محسن جبل عاملي چاپ شده است .
[3] . مفتاح الكرامة، ج 7، ص 653، چاپ مصر .
عقيقي بخشايشي - تلخيص از كتاب فقهاي نامدار شيعه، ص 297
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :