امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
845
امام زاده علي بن محمد باقر(ع)
درحالات امام زاده عاليمقدار سلطان علي بن امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ
بدانكه: يكي از ستارگان آسمان سيادت و جلالت و گلي از بوستان نبوت و ولايت امامزاده عالي مقدار حضرت سلطانعلي بن امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ است كه كنية آن حضرت ابوالحسن ملقب بطاهر برادر بزرگوار و گرامي حضرت امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ پدر يكي از زوجات حضرت كاظم ـ عليه السلام ـ مسمات بفاطمه مي باشد، مزار منور اين امامزادة بزرگوار تقريباً در هفت فرسخي كاشان محلي كه ناميده مي شود به مشهد اردهال ( يا مشهد باركرز يا (باركرس) يا (بار كرسف)، يا (باركرسب،)) يا قبه و بارگاه بسيار عالي قديمي و عدت و آلت صحنهاي متعدد و موقوفات و نذورات و خدمه واقع است و از قديم الايام تا كنون جميع مردمان كاشان و فينين و حوالي كاشان و خلق بسياري از ساير بلاد ايران براي ادراك زيارت و توسل بتربت پاك آن بزرگوار در اين محل مبارك مخصوصاً در هفدهم مهر ماه جلالي اجتماع مي نمايند و بسياري از كرامات ظاهره و خوارق عادات باهره از مشهد كثير الأنوار اين شاهزاده نقل مي كنند.
و براي اوست قبة بلند عظيمي و ذكر فرموده اند جماعتي از علماء ما، در شأن آن بزرگوار فضائل زيادي و ايراد كرده اند در كرامات او و كرامات مشهدش حكايات بسياري، از جملة آنهاست شيخ نبيل عبدالجليل القزويني الشيعي فاضل مشهور متقدم در كتاب مناقضات العامه و فضائح آنها.
و بدان كه سيد جليل سيد احمد معروف به امامزاده احمد مدفون در محله باغات اصفهان بوده است ـ فرزند اين سيد جليل يعني حضرت سلطانعلي، پس بنابر اين غافل مباش و از كتاب رجال شيخ نقل شده كه علي بن محمد بن علي بن الحسين ـ عليهم السلام ـ بوده است از اصحاب حضرت صادق ـ عليه السلام ـ : السيد الجليل الحجه الآيه السيد الامام ضياء الدين ابوالرضا فضل الله الحسني الراوندي القاساني كه از علماء قرن ششم و در كاشان بوده است. روز جمعه قالي امامزاده را عده زيادي روي دست بطرف محل قاليشوري كه در هشتصد متري واقع است مي برند و عده زيادي با چوبدست حاملين قالي را محاصره و مانع رسيدن دست ديگران بقالي مي باشند صد متر آخر را بحالت دو انجام و پس از قرار دادن قالي كنار رودخانه با زدن چوبدستي بآب و پاشيدن آب به (قالي) در حالي كه عموم حاملين خيس شده اند قالي را بر مي‌گردانند در حال رفتن و برگشتن يك نفر سوار اسب جاي نماز امامزاده را روي دست حمل مي نمايد و اين سمت ارثي به او رسيده است، حمل قالي از سالهاي كهن اختصاص باهالي فين كاشان دارد، اگر در اين مورد ديگران بخواهند اقدام و دستي به (قالي) زنند نزاع در مي گيرد و در بعضي از سالها منجر بقتل مي شود، مردمان فين اين عمل را ماية افتخار خود دانسته و تعصب زيادي بخرج مي دهد نكته جالب توجه اين است كه همه ساله اين عمل در 17 مهر ماه شمسي تجديد مي گردد.
سيد عزيز الله امامت كاشاني - امامزادگان معتبر، ص 30 ـ 32
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :