امروز:
جمعه 29 دي 1396
معرفي کانون گفتمان ديني
---------------------
معرفي كانون گفتمان ديني

ايجاد فضاي فرهنگي و علمي مناسب، در مورد مباحث مهمّ روز، در عرصةانديشة ديني، رسالتي است كه مركز مطالعات و پژوهش‏هاي فرهنگي حوزة عـلميّه، در قالب نـشست‏هاي هفتـگي پرسش و پـاسـخ، به نـام «كـانون گفتمان ديني» عهده‏دارِ آن شده‏است.


هدف اصلي اين جلسات، ارائه و تبيين معارف ،در گسترة انديشة ديني و مسائل جديد آن و نقد نظريات وانتقال مناسب آنها به فضاي فرهنگِ عمومي حوزة علميّه است.
از جمله نتايج كانون گفتمان ديني ،مي توان به موارد زير اشاره نمود:


1. حضور انديشمندان و صاحب نظران، جهت طرح مباحث و توجّه جدّي آنها به مباحث مورد نظر؛


2. آشنايي و اطّلاع حوزويان و ساير اقشار فرهنگي جامعه و توجّه جدّي آنان نسبت به مسائل مطرح شده و تأمّل و تحقيق افزون‏تر در آنها؛


3. به روز نمودن اطّلاعات عمومي طلاّب حوزةعلميّه، نسبت به مباحث مطرح در عرصة فرهنگ ديني جامعه (در مطبوعات، محافل علمي ـ فرهنگي، نشريات، مكتوبات علمي، تخصصي و...)؛


4. طرح پرسش‏هاي مناسب با نياز جامعه، توسط و حضّار و كارشناسان جلسه و ارائة پاسخ‏هاي علمي؛


5. تهيّة پاسخ‏هاي كامل و علمي به كليّه سوال‏هاي رسيده؛


6. انتشار محصولات علمي هر جلسه در قالب جزوات (كه در تيراژ وسيعي عرضه گرديده) و كتاب‏هايي به صورت پرسش و پاسخ.
--------------------